Onverklaarbaar dataverbruik; bewijslast ondernemer versus privacy

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Privacy    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 78434

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoondienst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de ondernemer te hoge kosten in rekening heeft gebracht. Hij voert hiertoe het volgende aan. De rekening over de periode 16 april 2013 tot en met 15 mei 2013 is te hoog en niet in overeenstemming met het belgedrag en de kosten daarvan in de voorliggende periode. De ondernemer heeft aangeduide data foutief geadministreerd en de verbruikte data worden afgerekend tegen woekerprijzen, welke niet in overeenstemming zijn met de abonnementsprijzen. Daarbij is niet de door de ondernemer beloofde sms melding bij het overschrijden van de bundel ontvangen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Uit de CDR’s blijkt wel het verbruik maar niet waarvoor het in rekening gebrachte dataverkeer is verbruikt. De ondernemer weigert ten onrechte die informatie te verschaffen. De twee waarschuwingsberichten (sms’jes) heb ik niet ontvangen. Er is geen verzendbewijs verstrekt.   De consument verlangt dat hij niet meer hoeft te betalen dan het bedrag van de rekening van maart/april. Bovendien moeten providers verplicht worden verbruik af te rekenen in lijn met de abonnementsprijzen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en heeft hiertoe het volgende aangevoerd. De consument is verantwoordelijk voor het abonnement en de verbruikte data. De consument is vooraf geïnformeerd over de hoogte van de tarieven. Reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie zijn aan de consument de zogeheten Call Detail Records ter beschikking gesteld, waaruit de specificatie van de gemaakte kosten blijkt. Uit de overgelegde screenshots blijkt dat er waarschuwingen aan de consument zijn verzonden. De consument is afgesloten omdat de kredietlimiet is bereikt. Dit is een bescherming van zowel de consument als de ondernemer.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Om redenen van privacybescherming mogen de detailgegevens van de CDR’s niet bewaard en verstrekt worden. Ook niet met toestemming van de consument. De tarieven blijken uit de tariefgegevens, die op internet zijn gepubliceerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de CDR’s wordt voor ieder verbruik het mobiele telefoonnummer vermeld. Door overlegging van de CDR’s en de factuurspecificaties heeft de ondernemer de bij de consument in rekening gebrachte kosten voor mobiel dataverkeer voldoende gespecificeerd. Het is niet aannemelijk, immers statistisch nagenoeg uitgesloten, dat deze gegevens volledig correct worden weergeven, terwijl het mobiele dataverkeer niet met de telefoon van de consument heeft plaatsgevonden. Uit een vergelijking van de gesprekdetails en de factuurspecificaties blijkt bovendien dat het door de consument betwiste dataverkeer heeft plaatsgevonden tussen niet door de consument betwist dataverkeer. Tevens blijkt dat zowel het betwiste als het niet betwiste dataverkeer heeft plaatsgevonden van hetzelfde aan de telefoon van de consument gekoppelde IMEI nummer. Behoudens bijzondere omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, moet dan ook van de juistheid van de door de ondernemer aangeleverde gegevens worden uitgegaan.   Anders dan bij een directe telefoonaansluiting, waarbij het nummer kan worden weergegeven waarmee verbinding bestond, is het de ondernemer niet mogelijk de bron van de data prijs te geven. De privacywetgeving staat dat in de weg. De ondernemer heeft hierin geen keuze. Hij heeft alle gegevens waarover hij beschikt overgelegd en dat betreft een grote hoeveelheid gegevens. Van de registratie moet uitgegaan worden en die is ook aannemelijk gelet op tijd en plaats. Daaruit kan worden herleid dat data zijn overgebracht maar niet welke data het precies betreffen. De commissie begrijpt dat dit door de consument als onbevredigend kan worden ervaren, maar dit kan niet leiden tot een andere uitkomst.   De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat de ondernemer onjuiste prijzen heeft berekend. De consument is primair zelf verantwoordelijk voor het dataverbruik. De commissie heeft geen redenen om aan te nemen dat de waarschuwingsberichten niet verzonden zouden zijn. De enkele betwisting hiervan is in dit geval onvoldoende om aan te nemen dat deze berichten niet zijn verzonden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, op 21 augustus 2013.