Onvoldoende duidelijk of producten aan consument of aan derde zijn geleverd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 13998/21861

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Tussen de consument en de ondernemer staat ter discussie of er daadwerkelijk aan de consument of aan een door hem aangewezen derde is afgeleverd. De consument heeft aangegeven dat hij niet thuis was en dat hij het pakket dus niet heeft kunnen aannemen. De vervoerder heeft aangegeven dat op het aangewezen adres is geleverd ende ondernemer twijfelt hier niet aan. De commissie stelt dat de vervoerder op het adres van de consument heeft geleverd, maar dat er niet aan de consument zelf is geleverd. Daarnaast wijkt de handtekening van de consument erg veel af van de handtekening die op het document van de vervoerder staat. De commissie oordeelt dat onvoldoende duidelijk is geworden dat de producten aan de consument zelf of aan een door de consument aangewezen derde geleverd zijn. De commissie verklaart de klacht gegrond. De ondernemer moet de door de consument aangeschafte producten alsnog leveren zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Volledige uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Thuiswinkel (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 3 juni 2020 de eindbeslissing aangehouden.

De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

In het tussenadvies heeft de commissie overwogen:

Tussen partijen staat nu juist ter discussie of daadwerkelijk aan de consument, een familielid of een huisgenoot is geleverd. Nu partijen er over twisten of dat het geval is, is het aan de ondernemer bewijs aan te dragen van levering. De enkele, niet identificeerbare krabbel boven de voornaam van de consument, waarvan de consument gemotiveerd ontkent dat die van hem afkomstig is, is daarvoor vooralsnog niet voldoende.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting heeft de ondernemer het standpunt toegelicht. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door [naam] en [naam].

Standpunt van de consument
De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie nader toe te lichten.

Standpunt van de ondernemer
Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het verschil tussen de handtekening, die de consument heeft overgelegd en de paraaf op het document van de vervoerder zegt niets, omdat een handtekening in de loop der jaren veel kan veranderen.

De vervoerder heeft aangegeven dat op het aangegeven adres geleverd is. De ondernemer heeft geen reden om aan de juistheid van die verklaring te twijfelen.

De ondernemer gaat er vanuit dat als iemand op het adres van bestemming de deur opent en een pakket aanneemt het iemand betreft die daartoe door de consument aangewezen is.

In combinatie met het kunnen volgen van het track & trace-programma acht de ondernemer voldoende duidelijk dat het product aan de consument is afgeleverd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie dient op grond van het bepaalde in artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek te beoordelen of het risico voor het product is overgegaan van de ondernemer naar de consument, waarvoor bepalend is of de consument het product heeft ontvangen.

De vervoerder heeft verklaard dat de producten op het adres van de consument geleverd zijn, niet dat aan de consument zelf geleverd is.

De consument heeft aangegeven dat hij niet thuis was. Bovendien wijkt de door de consument overgelegde handtekening, afkomstig van een document dat ongeveer vijf jaar oud, significant af van de handtekening die op het document van de vervoerder staat.

Naar het oordeel van de commissie is daarmee onvoldoende aannemelijk geworden dat de producten aan de consument zelf of aan een door de consument aangewezen derde geleverd zijn.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient alsnog hetgeen de consument gekocht heeft te leveren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer levert alsnog de door de consument gekochte Alcatel telefoon en Samsung telefoon, zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs en mr. P. Rijpstra, leden, op 3 september 2020.