Onvolkomenheid op internet boekingssite gedeeltelijk voor risico reisorganisator.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-2730

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 7 januari 2004 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor drie personen naar Tenerife in Spanje met verblijf in een bungalow in Las Palmeras op basis van half pension, voor de periode van 26 juli t/m 13 augustus 2004, voor de som van € 4.034,–.
 
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De reis is via de internetsite van de reisorganisator geboekt en op mijn verzoek via het boekingskantoor bevestigd. Op de internetsite van de reisorganisator staat onder het kopje “Over de site: Veelgestelde vragen/Kinderkortingen” het volgende vermeld. “De kinderkorting die wordt geboden is afhankelijk van de leeftijd van het kind op de vertrekdatum, het totale reisgezelschap en de gekozen accommodatie en kamerindeling. Om de juiste totaalprijs voor uw reisgezelschap, inclusief eventuele kinderkortingen, te berekenen, kunt u het beste gebruikmaken van de optie “mijn prijs” die u wordt geboden wanneer u kiest voor het opvragen van beschikbaarheid en prijzen bij een accommodatie. Nadat de berekening is uitgevoerd, wordt u de totale reissom getoond voor uw reisgezelschap. Wanneer er op basis van een andere dan de door u gekozen kamerindeling, een lagere prijs te verkrijgen is, wordt u dit getoond en kunt u uw kamerindeling overeenkomst aanpassen.”
 
Gezien deze laatste zin en het feit dat ik volgens de procedure met de optie “mijn prijs” heb geboekt wil ik meedelen dat er geen andere kamerindeling met een lagere prijs is getoond. Ik ben er derhalve in goed vertrouwen vanuit gegaan dat er geen sprake kon zijn van een lagere prijs en ik ben akkoord gegaan met de arrangementsprijs. Na controle achteraf van de prijzen uit de zomergids 2004 is mij echter gebleken dat er sprake was van een zogenaamde “beregoed prijs”, die mij bij het boeken niet is getoond.
 
Klager verlangt een vergoeding van € 599,– totaal, voor het verschil in prijs € 539,– en voor het betaalde klachtengeld € 60,–.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Op onze internetsite geven wij inderdaad onder het kopje kinderkortingen een uitleg omtrent kinderkortingen. Wij geven hierin aan dat kinderkortingen afhankelijk zijn van de leeftijd van het kind, het totale reisgezelschap, de gekozen accommodatie en de kamerindeling. Hierbij vermelden wij dat er, indien er op basis van een anders dan door cliënten gekozen kamerindeling een lagere prijs te verkrijgen is, dit wordt getoond en cliënten dit kunnen aanpassen. Voorts geven wij in deze uitleg voorbeelden om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de geboden kinderkortingen.
In voorbeeld 1 geven wij de juiste te boeken kamerindeling aan, indien het reisgezelschap bestaat uit twee volwassenen en een kind, zoals in het geval van klager. Wij geven dan duidelijk aan dat, indien cliënten een appartement willen boeken waarbij men zo optimaal gebruik maakt van de kinderkorting, men dit dient te boeken voor twee personen. Kinderen tellen niet mee in de kamerbezetting.
De driekamer bungalow in Las Palmeras biedt een “beregoed prijs” van € 539,– voor een kind indien men de accommodatie boekt op basis van twee personen. Indien men de accommodatie boekt op basis van drie personen wordt er een kinderkorting berekend van 10% van de reissom. Klager heeft een driekamerbungalow voor drie personen geboekt. De maximale kinderkorting die men in dat geval kan krijgen is 10% van de reissom. Klager heeft deze korting dan ook gekregen.
Naar aanleiding van de door klager ingeboekte kamerindeling is een totale reissom berekend van € 4.034,– totaal. Klager heeft dit aanbod geaccepteerd, waardoor een reisovereenkomst is gesloten. Klager heeft pas na de vakantie, ruim zes maanden na boeking, aangeven dat hij het niet eens was met de door ons berekende prijs. Gezien het voorgaande zien wij in redelijkheid geen aanleiding om klager een vergoeding aan te bieden van € 599,– totaal. Op onze internetsite hebben wij duidelijk aangegeven dat indien men zo optimaal mogelijk gebruik wil maken van de kinderkorting, men de bungalow voor twee personen moet boeken.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie is van oordeel dat de prijs die tussen partijen bij het totstandkomen van de reisovereenkomst is overeengekomen in beginsel vaststaat en dat daarop niet kan worden teruggekomen, behoudens uitzonderlijke gevallen.
 
Daarnaast is de commissie van oordeel dat een boeking via het internet grote zorgvuldigheid vereist van zowel de consument als de reisorganisator. Van de reisorganisator mag worden verwacht dat deze het aanbod en de procedure om tot acceptatie van het aanbod te komen zo duidelijk mogelijk weergeeft, waarbij rekening moet worden gehouden met een naar kennis en vaardigheden zeer gevarieerd publiek. Van de consument mag worden verwacht dat deze de aanwijzigingen van de reisorganisator zo goed mogelijk opvolgt.
 
In het onderhavige geval is de commissie van oordeel dat zowel de reisorganisator als klager enig verwijt treft terzake de zorgvuldigheid bij het tot stand komen van de boeking.
In de proceduretoelichting geeft de reisorganisator aan dat indien een lagere prijs te verkrijgen is, deze zal worden getoond. De commissie stelt vast dat deze suggestie niet is waargemaakt nu klager niet is gewezen op het bestaan van de zogenaamde “beregoed prijs”, welke tot een aanzienlijke besparing voor klager had kunnen leiden. De commissie acht dit een onvolkomenheid in het boekingsprogramma op de internetsite van de reisorganisator. Aan klager kan daarentegen worden verweten dat hij de voorbeelden onvoldoende heeft bestudeerd en de aanwijzingen van de reisorganisator onvoldoende heeft opgevolgd.
 
Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat het hier een uitzonderlijke situatie betreft, die aanleiding geeft om achteraf op de overeengekomen prijs terug te komen. De commissie moet vaststellen dat klager onvoldoende op de hoogte was van alle kortingsmogelijkheden binnen het aanbod van de reisorganisator en derhalve geen goede afweging heeft kunnen maken. Omdat evenwel aan beide partijen terzake een verwijt valt te maken, acht de commissie het redelijk dat partijen het prijsverschil delen.
 
De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 270,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.
 
Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
 
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 14 februari 2005.