Ook depot bij geen antwoord ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE08-0480

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de levering van elektriciteit.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het reglement van de commissie bepaalt dat de commissie, indien de consument de betaling van een goed of dienst waarover het geschil gaat achterwege heeft gelaten, in de regel zal verlangen dat de consument een bedrag ten hoogste gelijk aan het nog openstaande factuurbedrag bij haar deponeert. Dit brengt mee dat de commissie bevoegd is geheel of gedeeltelijke vrijstelling van deze verplichting te verlenen. In het onderhavige geschil heeft de consument bezwaar gemaakt tegen de verlangde depotstorting, zodat de commissie zich genoodzaakt ziet dienaangaande een beslissing te nemen.

Wegens door hem aan de consument geleverde elektrische stroom gedurende het tijdvak 22 mei 2003 tot en met 20 mei 2005 heeft de ondernemer nog een bedrag van € 218,60 van de consument te vorderen. De consument wijt het ontstaan van die vordering aan te lage voorschotnota’s. Lager ook – namelijk € 1,77 per maand – dan het met hem overeengekomen bedrag van € 5,95 per maand.

De consument betwist niet elektriciteit tot het gevorderde bedrag van de ondernemer te hebben afgenomen, maar weigert betaling totdat de ondernemer de door hem in zijn brief aan de ondernemer van 18 oktober 2005 gestelde vragen tot zijn genoegen beantwoord heeft. Die zien op het achterwege blijven van een jaarafrekening na het eerste jaar en de vraag waarom het overeengekomen voorschot niet aan hem in rekening is gebracht, maar een lager bedrag. Ook verlangt hij in die brief een zodanig verlaagde eindafrekening dat een redelijke naheffing overblijft.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer uiteraard gehouden is om de vragen van de consument voor zover die betrekking hebben op het niet nakomen door de ondernemer met door de consument gemaakte afspraken en bepalingen uit de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden te beantwoorden, maar het niet beantwoorden van die vragen levert geen grond op om te bepalen dat de consument het in geschil zijnde bedrag niet conform de geldende regels onder de commissie in depot zou behoeven te storten. Dat klemt temeer nu door de consument niets gesteld is dat tot de conclusie zou kunnen leiden dat hij niet tot die storting is staat is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De consument dient een bedrag van € 218,60 onder de commissie in depot te storten. Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van deze beslissing bij gebreke waarvan de commissie het geschil ten gronde niet in behandeling zal nemen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 11 juni 2008.