Op de notaris rust de zorgplicht de beschikkingsbevoegdheid van alle eigenaren ten tijde van de overdracht te controleren en de eigenaren ieder afzonderlijk op de hoogte te brengen van de levering van de woning. Klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 86117

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de declaratienota, een bedrag van € 423,50 dat door de notaris is verrekend in de nota van afrekening.

Standpunt van de cliënt

Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.
In de kern komt de klacht op het volgende neer.

De cliënt is van mening dat de notaris ten onrechte kosten, een bedrag van € 423,50, in rekening heeft gebracht voor werkzaamheden die naar het oordeel van de cliënt niet hadden behoeven te worden verricht. De cliënt heeft voor het passeren van de koopakte tijdig een overeenkomst inzake rechtsverhouding onverdeeldheid van een vermogen verkregen uit een nalatenschap overgelegd. Onderzoek naar de erfgenamen en de daarbij behorende kosten was daarmee overbodig geworden.
De cliënt heeft bij de notaris gereclameerd maar als respons slechts een verwijzing naar de opdrachtbevestiging van 19 maart 2014 gekregen.

Ter zitting heeft de cliënt zijn standpunt nader toegelicht.

Het beheer van alle vermogensbestanddelen die de elf erfgenamen, waaronder cliënt, hebben verkregen is ondergebracht in een Stichting. Twee erfgenamen hebben van de overige erfgenamen een volmacht gekregen via de Stichting te communiceren. Dit is in de overeenkomst inzake rechtsverhouding onverdeeldheid vastgelegd. De notaris was in het bezit van deze overeenkomst. Het was derhalve niet nodig wederom volmachten op te vragen en rechercheonderzoek te verrichten.

De cliënt verzoekt de commissie de declaratienota van de notaris te verwerpen.

Standpunt van de notaris

Voor het verweer van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

Op 11 april is de akte van levering van een woning gepasseerd. Hierbij waren in totaal elf eigenaren betrokken. De bij de verkopers in rekening gebrachte kosten betreffen het onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkopers. Om rechtsgeldig de eigendom te kunnen overdragen dient de notaris deze beschikkingsbevoegdheid na te gaan. Behalve de vererving, waardoor de elf in de akte genoemde personen hun aandeel in de eigendom hebben verkregen, was er ook sprake van een Stichting. Het erfgenamen onderzoek, de correspondentie met de eigenaren alsmede de bestudering van de statuten van de Stichting hebben bovengemiddeld veel tijd gekost. Zoals ook vermeld in de opdrachtbevestiging komen deze kosten niet voor rekening van de koper.

Ter zitting heeft de notaris zijn standpunt toegelicht en naar voren gebracht dat de Stichting in deze geen eigenaar van de woning was. Voor een rechtsgeldige overdracht moet voor het passeren van de leveringsakte onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van alle erfgenamen worden verricht. De cliënt heeft weliswaar een overeenkomst overgelegd met daarin de volmachten van alle erfgenamen maar dat laat onverlet dat de notaris gehouden is genoemd onderzoek te verrichten om te bezien wat de situatie op het huidig moment is.

De notaris verzoekt de commissie om de klacht van de cliënt ongegrond te verklaren en het door de cliënt verzochte af te wijzen.

Beoordeling van het geschil

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris. De commissie stelt vast dat de cliënt een declaratienota, gedateerd op 11 april 2014, van de notaris heeft ontvangen en dat cliënt het niet eens is met de hoogte van de kosten van het onderzoek naar beschikkingsbevoegdheid omdat dit onderzoek al zou zijn verricht bij het opstellen van de overeenkomst inzake rechtsverhouding onverdeeldheid vermogen verkregen uit een nalatenschap.

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.

De notaris is ingevolge zijn ambt verplicht, alvorens tot het passeren van de akte van levering van een onroerend goed over te gaan, onderzoek te verrichten naar de beschikkingsbevoegdheid van de eigenaren van het te leveren onroerend goed. De kosten voor recherche in de betreffende registers naar de beschikkingsbevoegdheid van deze eigenaren vallen in principe ook onder de clausule kosten koper tenzij, zoals in het onderhavige geval sprake is van uitzonderlijke extra werkzaamheden, die in redelijkheid niet ten laste van de koper kunnen worden gebracht, zoals een zeer groot aantal eigenaren en een bijzondere volmachtconstructie waarvan hier sprake is.
De stelling van de cliënt dat door het overleggen van de overeenkomst waarin de erfgenamen volmachten hebben verleend er geen recherche nodig zou zijn, berust naar het oordeel van de commissie op een misvatting. Niet de Stichting maar de elf erfgenamen zijn tezamen eigenaar van het onroerend goed. Op de notaris rust de zorgplicht de beschikkingsbevoegdheid van alle eigenaren ten tijde van de overdracht te controleren en de eigenaren ieder afzonderlijk op de hoogte te brengen van de levering van de woning.

De kosten die de notaris voor deze recherche werkzaamheden in rekening heeft gebracht komt de commissie, mede gelet op het feit dat er sprake was van elf eigenaren, niet onredelijk of bovenmatig voor.

Van schade door toedoen van de notaris is niet gebleken.

Gelet op het vorenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond en wijst zij de vordering van de cliënt af.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van cliënt ongegrond en wijst zijn vordering af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat op 19 augustus 2014.