Openstaande nota/aanmaning had vermeld moeten staan in het account van de consument bij de ondernemer. Nu dat niet is gebeurd, mocht de consument erop vertrouwen niets meer aan de ondernemer verschuldigd te zijn.

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Betaling    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117888

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 7,23 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Toen ik had besloten aan het einde van mijn contract over te stappen, heb ik na het beëindigen van mijn contract ingelogd op [naam online omgeving] en het laatste factuurbedrag (de eindafrekening) overgemaakt. Alle overige facturen stonden op “betaald“. Ik hoor hierop niets meer van de ondernemer tot een incassobureau aanklopt voor een bedrag van € 14,– met daarbij € 40,– incassokosten. Ik vind dat buitenproportioneel en onnodig, maar daarnaast ook onterecht.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft het abonnement opgezegd op 12 februari 2018. Op 13 maart 2018 wordt aan de consument een aanmaning verzonden ter zaken betaling van het openstaande bedrag voor de factuur van 15 februari 2018. Er is geen grond aan te wijzen op basis waarvan de indiener de onbetaalde factuur niet zou hoeven te betalen. Deze factuur is toerekenbaar niet op tijd betaald.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat geen aandacht hoeft te worden besteed aan de discussie tussen partijen over de vraag in hoeverre de ondernemer in 2016 gehouden was bij verlenging van het contract het oorspronkelijk geldende onbeperkt internet overeenkomstig de wens van de consument blijvend aan te bieden en niet te limiteren. De consument heeft dit namelijk feitelijk aanvaard en vormde slechts de aanleiding voor de beëindiging van het contract. Ook de problemen in verband met de verhuizing van de consument behoeven geen afzonderlijke bespreking.

Ter zitting is gebleken dat de consument het bedrag van de eindafrekening heeft overgemaakt op 15 maart 2018. De ondernemer heeft niet weersproken dat op dat moment in het account van de consument in [naam online omgeving] de onderwerpelijke nota niet als openstaand was opgenomen. Deze nota wordt ook niet vermeld op het door de consument overgelegde factuuroverzicht. Blijkens de aanmaning van de ondernemer zou de termijn van de factuur van 23 februari 2018 vervallen zijn op 26 februari 2018, zodat deze vermeldt had behoren te worden in het account van de consument in [naam online omgeving]. Nu dat niet het geval was, mocht de consument er op 15 maart 2018 vanuit gaan dat hij met betaling van de eindafrekening jegens de ondernemer finaal zou zijn gekweten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument is aan de ondernemer niets meer verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de consument gerestitueerd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist op 22 augustus 2018 door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.