Oplossing bereikt middels vergoeding herstelkosten door ondernemer

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 50274/57157

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Nadat door de ondernemer een vijver was aangelegd in de tuin van de consument, is er een verzakking ontstaan. Omdat er geen oplossing is gekomen voor deze klacht, heeft de consument aan de commissie verzocht deze klacht te behandelen. Vanuit de ondernemer is aangegeven -gezien de verstoorde verstandhouding tussen partijen- bereid te zijn om herstelkosten die door een deskundige zijn bepaald, te voldoen. De commissie heeft het aanbod van de ondernemer om de herstelkosten te voldoen, bindend vastgelegd, waarmee de klacht gegrond is verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het verhelpen van een verzakking in een tuin.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. Het standpunt van de consument luidt als volgt.

Enige tijd geleden hebben wij contact gezocht met de ondernemer om een oplossing te vinden voor een verzakking naast de door hun aangelegde vijver.

Nadat wij de gevraagde informatie en foto’s van de verzakking hebben verstrekt, hebben wij helaas niets meer van de ondernemer mogen vernemen.

Een vergelijkbare situatie hebben wij ook meegemaakt met de door de ondernemer aangelegde beplanting en bestrating.

De klachten aangegeven via de mail en ter plekke besproken met een van de medewerkers, maar daarna geen enkele reactie mogen vernemen om tot een oplossing te komen.

Na 6 maanden herhaaldelijk sturen van mails gericht aan de ondernemer, om tot een oplossing te komen, is er uiteindelijk een reactie gekomen en zijn de klachten gedeeltelijk opgelost.

Hierdoor zijn wij tot de conclusie gekomen dat de ondernemer niet bereid is om onze huidige klacht op te lossen.

Dit is dus de reden dat wij geen vertrouwen meer hebben in de ondernemer om de huidige klacht op te lossen en daarom gaat onze voorkeur uit naar een andere VHG-hovenier die de klacht komt oplossen.

Ook willen wij nog vermelden dat de ondernemer nooit een oplevering heeft gedaan en dat wij ook geen VHG Garantiecertificaat hebben ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. Het standpunt van de ondernemer luidt als volgt.

Aangezien de verstandhouding tussen partijen dermate is verstoord, zijn wij coulancehalve bereid om de door expert aangegeven herstelkosten te voldoen.

Rapport van de deskundige
De bevindingen van de deskundige zijn neergelegd in het rapport waarvan de inhoud – voorzover thans van belang – als volgt luidt.

De damwanden van de aangelegde vijver zijn voor de tweede maal verzakt.

Tijdens de inspectie ter plaatse is geconstateerd dat de “damwanden” van de vijver niet zijn verzakt, maar dat de grondslag aan de buitenzijde van de vijver direct naast de vijver verzakt is over een lengte van 1 tot 2 meter. De verzakking van de grondslag wordt veroorzaakt doordat de overloop die in de vijver is aangebracht niet functioneert. Bij langdurige regenval veroorzaakt de vijver die overloopt de uitspoeling.

De oorzaak van het niet functioneren van de overloop komt doordat de overloop niet aangesloten is op de buitenriolering van de regenpijpen maar eindigt in een aangebracht zandpakket onder het gazon, met de veronderstelling dat het water van de overloop hier weg sijpelt naar de ondergrond. Helaas gebeurt dit niet omdat de grondwaterstand in de tuin hoger staat dan de bovenzijde van de overloop.

Herstel is aldus mogelijk: de overloop aansluiten op de buitenriolering van de regenpijp, die ongeveer 2-3 meter van de vijver ligt. Daarna grond uitvullen onder de graszoden langs de vijver. De herstelkosten bedragen € 475,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Nu de ondernemer zich bereid heeft verklaard het bedrag van de door de deskundigen begrote herstelkosten aan de consument te betalen, zal de commissie dit bindend vastleggen. Nu dit aanbod na het aanhangig maken van dit geschil is gedaan, dient de ondernemer ook aan de consument het klachtengeld te vergoeden en is hij behandelingskosten verschuldigd. De commissie merkt daarbij op dat het geschil alleen aan de commissie is voorgelegd, omdat de ondernemer niet adequaat heeft gereageerd op het verzoek van de consument een oplossing te vinden voor de verzakking.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt binnen vier weken na datum verzending binnen het advies aan de consument een bedrag van € 475,–.

Bovendien dient de ondernemer ingevolge het reglement van de commissie klachtengeld van € 52,50 aan de consument te vergoeden.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. D. J. Buijs, voorzitter, de heer R. Ruijs, de heer mr. B. W. Weilers, leden, op 25 maart 2021.