Opvoeren van notariële kosten bij transport woning zonder dat de cliënt van kosten vooraf op de hoogte is gesteld. Notaris mag die kosten in rekening brengen.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 76872

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het opvoeren van notariële kosten bij het transport van de woning van de cliënt zonder dat de cliënt van deze kosten vooraf door de notaris op de hoogte is gesteld. Ondanks het feit dat de cliënt aan de notaris heeft meegedeeld niet akkoord te gaan met deze kosten heeft de notaris deze kosten verrekend met het uit te keren bedrag.

Standpunt van de cliënt

Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.
In de kern komt de klacht op het volgende neer.

De cliënt is van mening dat de notaris per abuis een post ‘notariële kosten’, ten bedrage van € 300,- exclusief B.T.W. en naderhand verlaagd tot € 200,- exclusief B.T.W., op de nota van afrekening heeft opgenomen. Daar de notaris vooraf niets over deze kosten heeft meegedeeld, mocht hij ervan uitgaan dat aan de verkoop van zijn appartement voor hem geen notariskosten verbonden waren.
Als de cliënt van te voren op de hoogte was gebracht van deze kosten, was hij naar een andere notaris gegaan die voor het uitschrijven van de hypotheek geen kosten in rekening brengt dan wel een lager tarief hanteert. Overigens was hem toegezegd door de notaris dat hem geen kosten in rekening zouden worden gebracht.

De cliënt verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding van € 400,- vast te stellen.

Standpunt van de notaris

Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het verweer op het volgende neer.

De zaak van de cliënt betrof de verkoop van een verkoop van een appartementsrecht. Ingevolge artikel 5.1. van de koopovereenkomst diende het appartementsrecht in eigendom te worden overgedragen (…) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De cliënt had twee hypotheken op het appartement gevestigd. Voor de doorhaling van deze hypotheken is een bedrag van € 200,- in rekening gebracht.

Daar de passerende notaris de koper dient te garanderen dat vrij van hypotheken en beslagen aan hem wordt geleverd dient de passerende notaris zorg te dragen voor de aflossing en doorhaling van de hypotheek en voor de volmachtverlening van de hypotheekhouder, dat deze, tegen voldoening van het verschuldigde, royement zal verlenen. Voor het verrichten van deze dienst worden aan de verkopende partij kosten in rekening gebracht. Het door de notaris gehanteerde tarief bedraagt € 175,- per doorhaling. Uit coulance-overwegingen heeft de notaris aan de cliënt € 100,- per doorhaling in rekening gebracht.

De notaris stelt zich op het standpunt dat de cliënt een punt zou hebben als de in rekening gebrachte kosten extreem buiten de gebruikelijke kosten zouden vallen. Naar het oordeel van de notaris is dit niet het geval.

De notaris verzoekt de commissie om de klacht van de cliënt ongegrond te verklaren en het door de cliënt verzochte af te wijzen.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

In de onderhavige koopakte is door de cliënt als verkoper onder artikel 3.1. met de koper overeengekomen dat de notaris de akte van levering zal passeren.
In deze koopakte is in artikel 5.1, bepaald dat het appartementsrecht aan de koper in eigendom wordt overgedragen (…) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De levering van een onroerend goed en de afwikkeling van de hypotheek zijn derhalve onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Gelet op het geldende hypotheekrecht en de algemene bankvoorwaarden heeft de notaris die de koopakte passeert de verplichting jegens de koper erop toe te zien dat op het over te dragen onroerend goed geen hypothecaire lasten rusten.

De commissie stelt vast dat op dit aan de koper te leveren appartementsrecht ten laste van de cliënt twee hypotheken rustten die moesten worden afgelost en doorgehaald alvorens de koopakte kon worden gepasseerd en dat de notaris deze werkzaamheden ten behoeve van de cliënt, gelet op zijn bij genoemde koopakte overeengekomen verplichtingen als verkoper, heeft verricht en daarvoor kosten in rekening heeft gebracht bij de cliënt. Daarmee is voor de commissie in ieder geval voldoende komen vast te staan dat de notaris deze werkzaamheden voor de verkoper zou verrichten.

Ingevolge artikel 10 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 (verder Verordening) dient een notaris aan de cliënten tijdig en duidelijk uitleg te geven over de financiële gevolgen van zijn inschakeling (lid 1) en tijdig mee te delen wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan voorzien (lid 2).

Uit de in deze ingebrachte stukken maakt de commissie op dat tussen de cliënt en de notaris over deze door de notaris aan de cliënt in rekening gebrachte werkzaamheden, achteraf, een discussie is gevoerd over de vraag of er sprake is geweest van een aan die werkzaamheden voorafgegane (schriftelijke) toezegging in die zin dat deze door de notaris gratis zouden worden verzorgd. Dat de notaris daarbij zou hebben toegezegd dat hij deze werkzaamheden gratis zou verrichten heeft de cliënt, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan, onvoldoende onderbouwd en is ook niet aannemelijk geworden.

Hetgeen de notaris de cliënt hiervoor in rekening heeft gebracht komt de commissie, mede gelet op de matiging, niet onredelijk of bovenmatig voor.

Naar het oordeel van de commissie is dan ook niet komen vast te staan dat de notaris niet heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

Hetgeen de cliënt voorts nog naar voren heeft gebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

De klacht zal dan ook ongegrond worden verklaard.

De gevorderde schadevergoeding van € 400,- zal de commissie afwijzen nu deze niet is onderbouwd.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van de cliënt ongegrond en wijst de vordering van de cliënt af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat op 7 augustus 2013.