Opzegging abonnement bij verhuizing

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Beëindiging / opzegging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI09-0001

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de opzegging van het abonnement.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij op 30 juni 2008 via de website van [een postverhuisservice] zijn verhuizing per 1 september 2008 heeft doorgegeven. Per brief van 24 juli 2008 heeft de consument de ondernemer gevraagd om een bevestiging van zijn verhuisbericht binnen 8 dagen na de dagtekening van die brief, bij gebreke waarvan die brief beschouwd diende te worden als een opzegging van het abonnement per 1 september 2008. Per brief van 22 augustus 2008 heeft de consument zijn abonnement (nogmaals) per direct beëindigd vanwege gewijzigde leveringsvoorwaarden.   De consument verlangt een bevestiging van de beëindiging van zijn abonnement per 22 augustus 2008 althans per 1 september 2008, alsmede een vergoeding van € 200,– voor zijn tijdsverzuim en gemaakte kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat het verhuisbericht van de consument correct is verwerkt. Het abonnement is dan ook niet opgezegd. Er is nimmer een opzegging van het abonnement ontvangen; ook niet naar aanleiding van de gewijzigde leveringsvoorwaarden. Pas uit het bericht van de commissie van 20 maart 2009 maakt de ondernemer op dat het abonnement moet worden beëindigd. Daarom zegt de ondernemer uit coulance het abonnement per 20 maart 2009 te hebben beëindigd. De abonnementskosten vanaf deze datum worden gecrediteerd. Hierna resteert een openstaand saldo van € 148,50.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Anders dan de consument meent, is de commissie van oordeel dat de ondernemer het via het [postverhuisbericht] heeft mogen begrijpen als een verzoek om de aansluiting per de verhuisdatum over te zetten naar het nieuwe adres van de consument. Immers, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet goed in te zien wat de consument anders met de verhuismededeling zou beogen. Bovendien valt de brief van de consument van 24 juli 2008 ook niet anders te begrijpen dan dat de consument inderdaad het overzetten van zijn abonnement wenste.   Hiernaast valt de brief van de consument van 24 juli 2008 in ieder geval (ook) te begrijpen als een voorwaardelijke opzegging van het abonnement per 1 september 2008, waarbij de commissie heeft vastgesteld dat aan de gestelde, redelijke voorwaarde niet door de ondernemer is voldaan.   De commissie acht zonder andere toelichting, die ontbreekt, het verweer van de ondernemer dat geen van de brieven van de consument zouden zijn ontvangen niet geloofwaardig. Nu bovendien gesteld noch gebleken is dat de opzegging uitsluitend door middel van een aangetekend schrijven heeft kunnen plaatsvinden, verwerpt de commissie dit verweer van de ondernemer.   Het abonnement is derhalve beëindigd per 1 september 2008. De klacht van de consument is gegrond. De consument is het openstaande bedrag ad € 148,50 niet verschuldigd.   De commissie wijst de door de consument verlangde schadevergoeding af, nu de consument deze kosten niet heeft gespecificeerd en/of onderbouwd. Bovendien acht de commissie het niet voorshands aannemelijk dat de consument daadwerkelijk schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het abonnement is beëindigd per 1 september 2008. De consument is met betrekking tot dit abonnement niets meer aan de ondernemer verschuldigd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 26 juni 2009.