Opzegging leveringscontract warmte in dit geval kosteloos waardoor aansluiting zal worden verzegeld en geen warmte meer wordt afgenomen; bij verwijdering van afsluiting zijn wel kosten verschuldigd.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Warmte    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105601

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de consument gewenste kosteloze opzegging van zijn leveringsovereenkomst voor warmte met de ondernemer, zonder dat hij eerst opdracht moet geven voor een fysieke afsluiting en/of verwijdering van de aansluiting met daarbij behorende voor de consument komende kosten.

De consument heeft zijn klacht op 23 april 2015 (voor de eerste keer) aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik wil mijn contract voor warmte met de ondernemer op kunnen zeggen. Ik wil niet eerst opdracht moeten geven voor een fysieke afsluiting of verwijdering van die aansluiting, die uit de opzegging voortvloeit. Ik wil geen bijkomende kosten betalen. Verder wil ik dat de ondernemer zich in zijn voorwaarden, beleid en klantencontact aan de uitspraak hierover gaat houden zodat anderen door deze uitspraak geholpen kunnen worden en niet eindeloos getraineerd worden. Vanwege een geplande overstap op een duurzame manier van verwarmen door middel van een warmtepomp wil ik geen warmte meer afnemen in mijn woning. Ik wil mijn contract voor warmte opzeggen en daarmee ook geen financiële verplichtingen meer hebben voortvloeiend uit het contract. Kosten die voortvloeien uit het opzeggen zoals het afsluiten/uit bedrijf nemen van de aansluiting vinden plaats in de tijd na beëindiging van het contract en zijn niet voor mijn rekening. Of de aansluiting blijft zitten of niet, is daarbij niet direct relevant.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer maakt het mij zo moeilijk mogelijk om mijn leveringscontract op te zeggen. Volgens de ondernemer moet er eerst tot afsluiting/verwijdering van de aansluiting worden overgegaan voordat de leveringsovereenkomst kan worden beëindigd. Dat vind ik raar en niet kloppen. De situatie lijkt ook volstrekt anders dan bij elektriciteit en/of gas. Daar kun je het leveringscontract gewoon van beëindigen zonder bijkomende kosten. Ik heb er een principieel probleem mee, ik wil opzeggen zonder kosten. Ik vraag ook helemaal niet om verwijdering van de aansluiting. Ik verwijs verder nog naar een door mij hierbij overgelegde informatiemail van de ondernemer over de energiekosten over 2016. Daarin staat onder meer vermeld dat “vanwege Europese regelgeving de ondernemer verplicht is om mij als consument te melden dat het mij vrijstaat om op elk moment de leveringsovereenkomst te beëindigen; het gevolg is dat uw warmteaansluiting zal worden verzegeld en u geen warmte meer kunt afnemen”. Ik mag daar toch uit opmaken dat ik de leveringsovereenkomst dan kosteloos kan opzeggen.

De consument verlangt dat hij kosteloos zijn leveringsovereenkomst voor warmte met de ondernemer kan opzeggen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In het geval van een opzegging, zoals bijvoorbeeld bij een verhuizing, brengt de ondernemer geen kosten in rekening. De consument heeft echter niet alleen de wens geuit om de leveringsovereenkomst op te zeggen, maar heeft ook verzocht de aansluiting op het stadsverwarmingnet te verwijderen in verband met een overstap naar een andere warmtebron zoals valt op te maken uit een e-mail van de consument van april 2015. Op het moment dat de consument een nieuwe warmtebron aanwendt, koppelt hij deze bron aan de verwarmingsinstallatie in zijn woning, de zogenaamde binneninstallatie. Tegelijkertijd ontkoppelt hij de binneninstallatie van de aansluiting op het stadsverwarmingnet. Daarmee ontstaat een onveilige situatie. Immers, in de ontkoppelde warmteaansluiting is nog aldoor water van hoge druk en hoge temperatuur aanwezig. De afsluiters zijn niet ontworpen om de levering voor langere periode buiten bedrijf te stellen. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om de warmteaansluiting definitief te verwijderen op het moment dat deze losgekoppeld wordt. Het in rekening brengen van verwijderingskosten bij de consument is rechtmatig ingevolge artikel 3 lid 2 sub b van de algemene voorwaarden Warmte 2014 van de ondernemer. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer in 2014 en 2015 twee offertes uitgebracht voor verwijdering van de warmteaansluiting. Daarop heeft de consument gedurende ruim een jaar niet meer gereageerd. Op 1 augustus 2016 heeft de consument opnieuw contact gezocht met de ondernemer waarbij hij aangaf de leveringsovereenkomst voor warmte alsnog te willen opzeggen, waarbij de aansluiting niet meer verwijderd behoefde te worden zodat een eventueel toekomstige huiseigenaar die aansluiting weer redelijk eenvoudig zou kunnen laten herstellen. Per 1 augustus 2016 heeft de ondernemer aan de hand van nieuwe technische inzichten een nieuw beleid geïntroduceerd met betrekking tot het verwijderen van de warmteaansluiting zoals ook vermeld in de mailwisseling met de consument en opgenomen in de toelichting “procedure uit bedrijf laten nemen stadswarmteaansluiting” zoals gepubliceerd op de website. Het in rekening brengen van verwijderingskosten is in lijn met eerdere uitspraken van de commissie. De ondernemer is van mening dat hij de consument juist heeft voorgelicht met betrekking tot de uitgebrachte offertes en de bijbehorende e-mailwisseling; bij een overstap naar een andere warmtebron is een verwijdering van de warmteaansluiting noodzakelijk. De ondernemer legt de kosten die met die werkzaamheden gemoeid zijn dan ook terecht bij de consument. De consument wenst niet alleen opzegging van de leveringsovereenkomst, maar wil ook overstappen op een andere warmtebron. Daarmee is verwijdering van de aansluiting op het warmtenet om veiligheidsredenen noodzakelijk. Conform de algemene voorwaarden van de ondernemer voor Warmte 2014 dient de consument de daarmee gemoeide kosten te dragen. De ondernemer is dan ook van mening dat hij de consument terecht vraagt eerst akkoord te gaan met de toegezonden offerte, alvorens de aansluiting verwijderd wordt en de leveringsovereenkomst beëindigd wordt.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer verwijst naar zijn reeds eerder ingediende verweerschrift. Het lijkt erop dat de consument thans uitsluitend verzoekt om opzegging van zijn leveringsovereenkomst. Het is correct dat een leveringsovereenkomst kosteloos kan worden opgezegd als de consument/klant niet om verwijdering van de afsluiting vraagt. Op basis van de toepasselijke algemene voorwaarden dient de consument/klant te betalen voor kosten van verwijdering van een aansluiting. Zoals de ondernemer in de schriftelijke stukken al naar voren heeft gebracht zijn er drie mogelijkheden voor het tijdelijk dan wel permanent uit het bedrijf nemen van de warmtelevering (en eentje inclusief verwijderen van de leidingen) met alle drie een afzonderlijke kostenpost voor de klant/consument die dat aanvraagt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie meent uit de door de consument ter zitting gedane mededelingen/uitlatingen op te maken dat hij (vooralsnog) wenst dat hij uitsluitend zijn leveringsovereenkomst ter zake warmte met de ondernemer kosteloos kan opzeggen. Daarbij beroept de consument zich onder meer op door hem van de ondernemer verkregen informatie waarin staat vermeld dat: “Vanwege Europese regelgeving zijn wij verplicht om u te melden dat het u vrijstaat om elk moment de leveringsovereenkomst te beëindigen. Het gevolg is dat uw warmteaansluiting zal worden verzegeld en u geen warmte meer kunt afnemen”. Van de zijde van de ondernemer is daarop ter zitting medegedeeld dat de consument inderdaad zijn leveringsovereenkomst voor warmte kosteloos kan opzeggen, zolang hij maar niet om verwijdering van de aansluiting verzoekt. Uit artikel 6 lid 6 van de algemene voorwaarden Warmte van de ondernemer (2014) volgt ook dat de consument de overeenkomst tot levering (kosteloos) kan opzeggen. Aldus staat derhalve vast dat de consument zijn leveringscontract voor warmte met de ondernemer kosteloos kan opzeggen met als gevolg dat de warmteaansluiting alsdan zal worden verzegeld en de consument geen warmte meer zal kunnen afnemen (en zoals vermeld in de informatiebrochure/mail van de ondernemer zelf).

Indien en voor zover de consument een verwijdering/volledige afsluiting van zijn aansluiting voorstaat/beoogt dan is hij daarvoor wel kosten verschuldigd. Dat volgt evenzeer uit de toepasselijke algemene voorwaarden Warmte van de ondernemer (2014) waar in artikel 3 lid 2 onder meer is bepaald dat (de kosten van, toevoeging commissie) voor het vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van de aansluiting voor rekening van de aanvrager of verbruiker zijn indien dit geschiedt op zijn verzoek dan wel dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten ten gevolge van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.

Nu de consument uitsluitend een opzegging van de leveringsovereenkomst voorstaat (zonder verwijdering van de aansluiting) dient de ondernemer dat kosteloos toe te staan en in te willigen (zoals hij ook ter zitting naar voren heeft gebracht) en de klacht van de consument in dat opzicht doel treft (omdat de ondernemer daartoe nog niet is overgegaan ondanks het verzoek van de consument).

Ten slotte merkt de commissie nog op dat zij slechts individuele geschillen behandelt en op basis van haar reglement en bevoegdheden geen algemene uitspraken kan doen over voorwaarden, beleid en klantcontact van de ondernemer. Dat gaat de taak van de commissie te buiten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie bepaalt dat de consument zijn leveringscontract voor warmte met de ondernemer kosteloos kan opzeggen (met als gevolg dat zijn warmteaansluiting zal worden verzegeld en hij geen warmte meer zal kunnen afnemen).

Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer het bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 6 december 2016.