Opzegging wegens overlast; consument nooit gewaarschuwd door ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlast    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120466

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil gaat over de opzegging van de huurovereenkomst inzake de jaarplaats van de consument per 31 december 2018.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij brief van 18 augustus 2018 heeft de ondernemer mij meegedeeld dat hij de overeenkomst inzake mijn jaarplaats per 31 december 2018 opzegt. Als reden hiervoor noemt hij de overlast die wij zouden veroorzaken voor zowel hem als de gasten, alsmede dat ik de haag tussen mijn perceel en dat van de buren zou hebben vernield en dat ik afval verbrand en afvalwater van mijn kampeerbus loos op de bestrating. Ik zou de goede sfeer op het terrein bederven en me niet houden aan de veiligheids-voorschriften.

Ik ben het volstrekt niet eens met de zaken die de ondernemer benoemt. Die zaken zouden zich al vele jaren afspelen, maar tot nu toe heb ik nooit een schriftelijke waarschuwing gekregen.

De consument verzoekt de commissie te bepalen dat de huurovereenkomst ontbonden wordt en dat de ondernemer de caravan van de consument koopt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Ons inziens is er een onhoudbare situatie ontstaan. Dit blijkt onder meer uit de reacties van andere campinggasten. Wij vrezen er voor dat andere gasten zullen vertrekken indien de consument niet van onze camping vertrekt. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Dit heeft ons mede doen besluiten de overeenkomst met de consument per 31 december 2018 op te zeggen.

Juridisch kader

Artikel 11 van de RECRON-Voorwaarden (vaste plaatsen): Beëindiging door de ondernemer

1. De ondernemer kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien:

a. de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) ondanks schriftelijke waarschuwing
de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de regels in de informatie van de ondernemer en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de ondernemer
en/of andere gasten bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting is duidelijk geworden dat de verstandhouding tussen partijen dermate is verstoord, dat het voor beide partijen het beste zou zijn om per onmiddellijk afscheid van elkaar te nemen. Tegen die achtergrond is geprobeerd om tot een schikking te komen, maar de hakken stonden zodanig stevig in het zand, dat die poging niet is geslaagd.

Derhalve zal de commissie hieronder overgaan tot de beoordeling van het geschil.

Ter zitting heeft de ondernemer desgevraagd bevestigd dat hij de consument al die jaren nooit een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven. Dat vond hij niet nodig. Nu de zaken zo hoog oplopen, is hij echter van mening dat de huurovereenkomst opgezegd kan worden. Het antwoord op de vraag op grond van welke bepaling uit de RECRON-Voorwaarden hij tot opzegging is overgegaan, moest hij schuldig blijven.

Gelet op de inhoud van de brief van de ondernemer van 18 augustus 2018 gaat de commissie er vanuit dat de ondernemer bij de opzegging artikel 11, eerste lid, onder a, van de RECRON-Voorwaarden (vaste plaatsen) voor ogen heeft gehad.

Nu de ondernemer er voor heeft gekozen om de consument nooit een schriftelijk waarschuwing te geven, ook al had de ondernemer daar volgens zijn zeggen alle aanleiding toe, staat dit een opzegging ingevolge voornoemd artikel van de RECRON-Voorwaarden in de weg. Met andere woorden, de commissie is van oordeel dat de ondernemer de huurovereenkomst inzake de jaarplaats niet rechtsgeldig heeft opgezegd, zodat deze in 2019 voortduurt en overeenkomstig de geldende RECRON-Voorwaarden voorwaarden automatisch wordt verlengd.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de huurovereenkomst inzake de jaarplaats van de consument in 2019 voortduurt en overeenkomstig de geldende RECRON-Voorwaarden  automatisch wordt verlengd.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit
mr. H.A. van Gameren, voorzitter,
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en P.W.M. Meijkamp, leden, op 12 december 2018.