Overdracht automatische incasso

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-0457

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de ondernemer aan de kabelmaatschappij ### overgedragen machtiging tot incasso van verschuldigde gelden ter zake van de levering van radio- en televisiesignalen via de kabel.

De consument heeft op 24 januari 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Tot 1 januari 2007 betaalde ik de abonnementskosten voor radio en tv via de energienota aan de ondernemer. Aangezien de energierekening door de ondernemer met behulp van een automatische incasso wordt betaald, vielen de abonnementskosten ook onder de automatische incasso. Per 1 januari 2007 worden de abonnementskosten rechtstreeks door de kabelmaatschappij geïnd. Ik kreeg daarover een gezamenlijke brief van de ondernemer en ### d.d. 5 december 2006. Hierin werd meegedeeld dat het abonnementsgeld per kwartaal bij vooruitbetaling via automatische incasso van mijn rekening zou worden afgeschreven. Ik heb hiertegen bij brief d.d. 10 december 2006 aan ### bezwaar gemaakt en meegedeeld dat ik niet wenste dat het abonnementsgeld automatisch zou worden geïncasseerd. Op deze brief heb ik geen reactie gekregen en tot mijn verbazing was intussen het abonnementsgeld voor het eerste kwartaal van 2007 al van mijn rekening afgeschreven, dus zonder mijn toestemming. Ik heb hiertegen geprotesteerd, maar mijn protesten helpen niet. Aangezien de ondernemer kennelijk de automatische incasso aan ### heeft overgedragen, houd ik de ondernemer aansprakelijk. Hij dient er dus voor te zorgen dat de automatische incasso wordt stopgezet. De ondernemer doet echter niets.

De consument verlangt dat de ondernemer ertoe wordt verplicht ervoor te zorgen dat de automatische incasso wordt stopgezet.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Per 1 januari 2007 wordt het abonnement van de kabeltelevisie bij ### niet meer via de jaarnota van ons bedrijf geïncasseerd, maar heeft ### de incasso zelf ter hand genomen. In de brief aan de abonnees d.d. 5 december 2006 is dit door ons en ### meegedeeld. In die brief wordt ook melding gemaakt van de automatische incasso. Wellicht heeft ### wat al te voortvarend gehandeld door het abonnementsgeld bij de consument te incasseren zonder diens uitdrukkelijke toestemming, maar in de brief wordt ook melding gemaakt van de mogelijkheid van betaling per acceptgiro. Voor de intrekking van de machtiging dient de consument zich dus tot ### te wenden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Een algemeen rechtsbeginsel is dat men nooit meer rechten aan een ander kan overdragen dan die men zelf heeft. De "overdracht" van de bevoegdheid tot automatische incasso van abonnementsgelden aan ### heeft dus jegens de consument geen rechtsgevolg gehad. Dat wil dus zeggen dat ### die bevoegdheid nooit heeft bezeten. De consument dient zich voor de stopzetting van de automatische incasso dus tot ### te wenden. Zomin als de ondernemer zijn bevoegdheid tot automatische incasso kon overdragen aan ###, zomin heeft hij de mogelijkheid de door ### onbevoegdelijk uitgevoerde incasso ongedaan te maken. Indien ### weigert gevolg te geven aan het verzoek van de consument tot stopzetting van de automatische incasso, kan de consument zich wenden tot de geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen. Overigens merkt de commissie op dat in de brief d.d. 5 december 2006, anders dan de ondernemer stelt, geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid tot betaling per acceptgiro. Wel bevindt zich in het dossier een kopie van een brief van ### d.d. 11 december 2006, waarin wordt meegedeeld dat de consument de automatische incasso kan intrekken door invulling van een rode kaart en terugzending daarvan voor 31 december. Uit het dossier blijkt niet of de consument van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 12 april 2007.