overeengekomen werk niet uitgevoerd: voorschot moet dus terugbetaald worden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 121310

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 26 februari 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het renoveren en schilderen van een dakkapel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.750,–. De overeenkomst is niet uitgevoerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument voert aan dat hij als aanbetaling voor het aangenomen werk op 24 maart 2018 een bedrag van € 2.375,– aan de ondernemer heeft betaald. Ondanks ingebrekestelling heeft de ondernemer vervolgens nagelaten de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. De consument heeft voor dat geval al bij zijn ingebrekestelling van 22 oktober 2018 verklaard dat hij de overeenkomst zou ontbinden. Ondanks die ontbinding laat de ondernemer na om de aanbetaling terug te betalen.

De consument verlangt terugbetaling van € 2.375,–.

Standpunt van de ondernemer

Van de ondernemer werd geen reactie op de klacht ontvangen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Hetgeen de consument heeft aangevoerd is door de ondernemer op geen enkele wijze weersproken. Hieruit volgt dat de ondernemer van de consument een betaling heeft ontvangen en gehouden van € 2.375,– zonder daar enige prestatie zijnerzijds tegenover te stellen. De consument heeft de ondernemer in gebreke gesteld en de ondernemer heeft aan die ingebrekestelling geen gevolg gegeven. Daarop heeft de consument terecht en op goede grond de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden. Na ontbinding is de ondernemer gehouden om de aanbetaling terug te betalen, zeker nu niet is gesteld of gebleken dat hij ter uitvoering van de overeenkomst ook maar iets heeft gedaan.

Beslist wordt daarom als na te melden.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.375,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 250,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd.

Aldus beslist op 1 maart 2019 door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit
mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mw. mr. W. van den Berg en de heer R.C. Schenk, leden.