Overeenkomst; bevoegdheid van de commissie; opgewekte schijn (zonnepanelen)

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-1050

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft schade ten gevolge van slecht werkende zonnepanelen.

De consument heeft een bedrag van € 929,– niet betaald en bij de commissie in depot gestort.

Beoordeling van het geschil

Voor de weergave van de standpunten van partijen verwijst de commissie naar de bevoegdverklaring van 11 augustus 2006 van deze commissie.
Uitgangspunt bij de beoordeling is de overeenkomst, die de consument met de ondernemer of met een daaraan verbonden bedrijf heeft gesloten. De ondernemer heeft een kopie overgelegd van de tussen de consument en een adviesbureau gesloten overeenkomst.
De ondernemer heeft aangevoerd niet over een getekend exemplaar van de overeenkomst te beschikken, maar verwijst naar de aanbiedingsbrief van 28 november 2000, waarbij aan de consument de overeenkomst is gezonden met als bijlage tevens de leveringsvoorwaarden en een retourenvelop. Nu vaststaat dat de zonnepanelen zijn geplaatst en ook de consument over die periode spreekt en de consument geen andersluidende overeenkomst kan overleggen gaat de commissie ervan uit, dat deze overeenkomst tussen partijen geldt c.q. heeft gegolden. Daarbij neemt de commissie in aanmerking, dat de ondernemer niet langer de bevoegdheid van de commissie betwist.

De consument beroept zich erop dat zij een garantietermijn van tien jaar is overeengekomen. De commissie is van oordeel, dat uit de overeenkomst blijkt, dat een garantie is verstrekt van twee jaar. De consument heeft niet gesteld of aannemelijk gemaakt, dat een langere periode zou zijn overeengekomen, zodat de commissie kan vaststellen dat ten tijde van het reclameren bij de ondernemer in 2005 de garantietermijn allang was verstreken.
Voor zover de consument bedoelt de ondernemer aansprakelijk te stellen voor nakoming buiten de garantietermijn overweegt de commissie, dat zowel de overeenkomst als ook de algemene regeling in het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat in een geval als hier aan de orde de consument gehouden is de ondernemer eerst van de gebreken op de hoogte te stellen en hem de gelegenheid te geven zelf voor reparatie zorg te dragen (afgezien van het antwoord op de vraag voor wiens rekening dit een en ander zou komen). Nu vaststaat, dat de consument, hoe begrijpelijk ook, zich rechtstreeks tot een derde heeft gewend is de ondernemer ook uit dien hoofde niet gehouden tot vergoeding van de gevorderde schade.

Ter zitting heeft de ondernemer bevestigd, dat er bij omliggende woningen problemen zijn geconstateerd met de inverters en dat deze worden verholpen. De ondernemer bespaart zich kosten omdat bij de consument dergelijke werkzaamheden niet behoeven te worden uitgevoerd. In verband daarmee heeft de ondernemer aan de consument aangeboden een bedrag van € 550,– te vergoeden tegen finale kwijting. Nu de consument ter zitting dit voorstel heeft geaccepteerd en heeft afgezien van het claimen van mogelijke schade, omdat de consument duurder uit is geweest omdat de panelen tijdelijk niet hebben gewerkt, is er een schikking bereikt. Dit betekent, dat het in depot gestorte bedrag als hieronder in de beslissing vermeld zal worden verrekend. Daarbij neemt de commissie in aanmerking dat de klacht deels gegrond is en de ondernemer derhalve klachtengeld en behandelingskosten verschuldigd is.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht deels gegrond.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie bepaalt dat het depotbedrag ad € 929,– als volgt wordt verrekend.
Aan de consument wordt overgemaakt een bedrag groot € 550,–, vermeerderd met € 25,– klachtengeld is € 575,–. Aan de ondernemer zal worden overgemaakt het saldo ad € 929,– minus € 575,–, minus € 25,– behandelingskosten is € 329,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 20 november 2006.