Overeenkomst blijkt met andere ondernemer en Covo voorwaarden niet van toepassing. Commissie onbevoegd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Bevoegdheid/ontvankelijkheid    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 88300

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft klachten naar aanleiding van de in opdracht van de consument verrichte werkzaamheden van de ondernemer aan de woning van de consument aan [straatnaam] te [plaatsnaam].

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht van de consument op het volgende neer.

De ondernemer heeft kozijnen en Keralit geleverd en gemonteerd aan de woning aan [straatnaam] te [plaatsnaam]. Hij heeft weinig tot geen isolatie aangebracht. Het grondhout is niet kruislings aangebracht zodat er te weinig ventilatie is.
Het regelwerk is niet volgens de voorschriften aangebracht: dit had om de 300 mm moeten zijn, terwijl het daadwerkelijk om de 400 tot 500 mm is aangebracht.
Het Keralit is hier en daar te kort zodat het van bovenaf kan inwateren. Ook de aansluiting onder de zinken kraal is niet goed.

De consument verlangt herstel. Alles dient te worden gedemonteerd en er dient isolatie te worden aangebracht. Het regelwerk dient volgens de voorschriften te worden aangebracht en daar waar het Keralit te kort is dienen er nieuwe delen op de juiste lengte te worden aangebracht. Indien de ondernemer niet bereid is tot herstel over te gaan dan dient de consument een vervangende schadevergoeding te ontvangen zodat het werk door een derde kan worden uitgevoerd.

Voorts vordert de consument schadevergoeding voor de misgelopen huurverhoging.

Ter zitting heeft de consument als reactie op het verweer van de ondernemer gesteld dat hij [naam ondernemer] heeft aangesproken omdat dat bedrijf is aangesloten bij Stichting BouwGarant.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft voorafgaand aan de zitting zijn standpunt niet aan de commissie kenbaar gemaakt.
 
Ter zitting heeft de ondernemer zich op het standpunt gesteld dat niet [naam ondernemer]. contractspartij is, maar [naam contractspartij] De consument heeft derhalve de verkeerde partij aangeschreven. Voorts heeft de ondernemer de door de consument gestelde gebreken betwist.

Deskundigenrapport

De commissie heeft de klachten laten onderzoeken door [naam deskundige], die hierover op 17 november 2014 rapport heeft uitgebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie stelt vast dat de contractspartijen bij de overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit, de consument en [naam contractspartij] zijn. De consument heeft echter de ondernemer – [naam ondernemer] – aangesproken, die geen contractspartij is bij de overeenkomst. Reeds hierom acht de commissie zich niet bevoegd om het onderhavige geschil te behandelen.
Daar komt bij dat op genoemde overeenkomst de Consumenten Voorwaarden Verbouwingen COVO 2010 niet van toepassing zijn verklaard. Evenmin is [naam contractspartij]. aangesloten bij de stichting BouwGarant. Derhalve is in de overeenkomst met [naam contractspartij] niet voorzien in geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Verbouwingen.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw op 1 mei 2015.