Overeenkomst; geen gebruik gemaakt van 14 dagen bedenktermijn na afsluiten contract voor 3 jaar: boete gerechtvaardigd

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 121383

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de levering van gas en elektriciteit.

De consument heeft een bedrag van € 250,- bij de commissie in depot gestort.

De consument heeft op 12 november 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Zij is het er niet mee eens dat zij het welkomstgeschenk dat zij kreeg toen zij klant werd, terug moet betalen. Zij vindt dat zij alleen de kosten voor contractbreuk moet betalen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Zij wist niet dat ze een driejaarscontract afsloot en wist ook niet dat zij het geschenk terug moest betalen als zij over zou gaan naar een andere leverancier. Haar is dat niet gezegd in de winkel.

De consument verlangt afwijzing van de vordering die ziet op terugbetaling van het welkomstgeschenk.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft in een voucher van een winkel ontvangen ter waarde van € 200,  ,  toen zij op 29 december 2017 een driejarig leveringscontract afsloot met de ondernemer.
Daaraan zijn voorwaarden verbonden en bij de aanmeldbevestiging heeft de consument ook die kortingsvoorwaarden ontvangen. Omdat de consument binnen het eerste contractjaar is overgestapt naar een andere leverancier vordert de ondernemer € 100,– terug van deze voucher overeenkomstig het bij punt 16 van de kortingsvoorwaarden gestelde.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Aan de consument is een bevestigingsmail verstuurd met alle informatie. Verder had zij veertien-dagen bedenktijd en had zij binnen die termijn van het leveringscontract met de ondernemer af gekund.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat vast dat de consument op 29 december 2017 een leveringscontract heeft afgesloten met de ondernemer. Dat contract heeft zij niet opgezegd binnen de daarvoor geldende termijn van 14 dagen.
De consument zegt dat zij niet wist dat het om een contract ging voor drie jaren en dat haar dat in de betreffende winkel niet is gezegd. De commissie is van oordeel dat dat niet wegneemt, dat de consument tijdig had kunnen weten dat het een drie jaar durend contract betrof en dat als zij dat niet had gewild, zij daarvan binnen veertien dagen zonder problemen af had gekund.
Als niet door de consument weersproken staat vast dat zij bij een bevestigingsmail de nodige informatie heeft ontvangen over het contract en de voorwaarden verbonden aan de voucher van de winkel, die zij heeft aangenomen. Toen had de consument nog zonder problemen van het contract af gekund.
De commissie moet aannemen dat de consument die informatie niet goed heeft gelezen.
Onder de gegeven omstandigheden kan de ondernemer geen verwijt worden gemaakt  van het feit dat de consument niet op de hoogte was van belangrijke onderdelen van het afgesloten leveringscontract. De ondernemer heeft gedaan wat verwacht mocht worden met het tijdig toezenden van de voor de consument belangrijke informatie.
In de kortingsvoorwaarden, die de consument in dit verband zijn toegestuurd, staat duidelijk
dat wanneer de consument binnen het eerste jaar de leveringsovereenkomst beëindigt, dat in dat geval de ondernemer het recht heeft om met een maximum van € 50,– per energieproduct boete wegens te vroeg opzeggen in rekening te brengen.
Van dat recht maakt de ondernemer gebruik en naar het oordeel van de commissie is hij daartoe gerechtigd.
De consument moet daarom de gevorderde € 100,– aan de ondernemer betalen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Van het in depot gestorte bedrag ad € 250,- wordt € 100,- aan de ondernemer overgemaakt en het restant aan de consument gerestitueerd.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie bestaande uit
mr I.E. de Vries, voorzitter,
mr F.J. Pirard en mr E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 14 maart 2019.