Overeenkomst gesloten over meerwerk. Consument is overeengekomen bedrag verschuldigd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72323

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 5 juli 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (buiten schilderwerk). De overeenkomst is uitgevoerd in de zomer van 2012.   De consument heeft een bedrag van € 1.000,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft meerwerk in rekening gebracht waarvan wij van mening zijn dat dit deel uitmaakt van de in de offerte aangeboden werkzaamheden. Wij wensen daarom de meerwerknota ad € 1.000,– niet te voldoen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben in de offerte fase duidelijk aangegeven dat het betonherstel niet opgenomen is. Wij hebben eerlijk en open gecommuniceerd over het meerwerk en hebben ruim 40% van de kosten op ons genomen. De VvE is zelf met een prijsvoorstel gekomen waar wij akkoord mee zijn gegaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Wat er ook zij van de inhoud van diverse offertes, partijen hebben zonder enig voorbehoud een overeenkomst gesloten met betrekking tot het meerwerk ad € 1.000,– exclusief BTW. Het initiatief daartoe is – zonder enig voorbehoud – uitgegaan van de consument op 13 juni 2012, die daaromtrent ook nog eens op 22 juni 2012 heeft gerappelleerd, waarmede de ondernemer, ook weer zonder voorbehoud, op 29 juni 2012 akkoord is gegaan. Onder die omstandigheden staat het de consument niet vrij hierop terug te komen. Aldus zal het meerwerk ad € 1.000,– moeten worden betaald. Anderzijds is dit bedrag aangeboden en geaccepteerd zonder dat de ondernemer heeft gesproken over BTW. De consument mocht het er dus voor houden dat genoemd bedrag inclusief BTW zou zijn, zodat de consument slechts dit bedrag verschuldigd is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 1.000,– wordt overgemaakt aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-Behangers-en Glaszetbedrijf, op 18 maart 2013.