Overeenkomst is geen koopovereenkomst maar een opdracht van consument aan ondernemer tot bemiddeling bij verkoop.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Bemiddelingsvergoeding kampeermiddelen    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC05-0093

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil heeft betrekking op de gang van zaken rond de verkoop van het kampeermiddel van de consument.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Er is geen schriftelijke bemiddelingsovereenkomst getekend.
De ondernemer heeft zich onvoldoende ingespannen de verkoop te bevorderen en een commissie gerekend van € 4.500,– die in geen enkele verhouding staat tot de geleverde inspanning.
Er is ook een bedrag van € 900,– achtergehouden zodat in werkelijkheid € 5.400,– is geïncasseerd.
De ondernemer heeft zelfstandig zonder overleg de vraagprijs vastgesteld en heeft geweigerd een door de consument gewenste verlaagde vraagprijs te hanteren.
De consument vraagt restitutie van de door de ondernemer geïncasseerde bedragen.

Standpunt van de ondernemer
 
In de schriftelijke reactie op de klacht stelt de ondernemer dat er wél sprake is van een schriftelijke overeenkomst waarbij hij een stuk d.d. 26-8-04 heeft overgelegd met het opschrift Opdracht tot verkoop chalet met behoud van standplaats.
Hij geeft een overzicht van de verkoopinspanningen.
Vervolgens stelt de ondernemer in de overeenkomst de consument een te ontvangen bedrag te verzekeren en de vrijheid te hebben een andere vraagprijs te hanteren. Volgens de ondernemer heeft hij gesteld minimaal € 4.500,– te willen verdienen aan in- en verkoop welk bedrag verhoogd is met de BTW.
Voorts heeft de ondernemer gesteld niet bereid te zijn geweest om te onderhandelen over de verkoopwijze en de marge.
Tenslotte heeft de ondernemer aangevoerd dat geen commissie is berekend. Het chalet is ingekocht voor een tevoren middels een overeenkomst vastgelegde prijs en is verkocht door de ondernemer voor een andere prijs.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De overeenkomst waarop de ondernemer zich beroept bevat slechts kenmerken van een bemiddelingsovereenkomst. Er is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de door de ondernemer – ook ter zitting uitdrukkelijk – volgehouden stelling dat sprake zou zijn van verkoop van de caravan door de consument aan de ondernemer. Onder het opschrift dat hiervoor is weergegeven vermeldt de overeenkomst, geparafraseerd weergegeven, dat de consument verklaart aan de ondernemer opdracht te hebben verstrekt tot verkoop van het aan de consument in eigendom toebehorend chalet.
Daaronder volgen technische specificaties van het chalet waarna de overeenkomst vermeldt:
Overeengekomen prijs: € 41.500,–.
Vervolgens bevat de overeenkomst negen bepalingen getiteld
Inhoud opdracht tot verkoop
Termijn van de opdracht
Prijs
Kosten na afloop opdracht
Geen verkoop door opdrachtgever
Wijzigingen chalet
Bezichtiging chalet
Inventaris
Verzekering van chalet
 
Van belang is de tekst onder de derde bepaling, prijs, welke luidt;
De overeengekomen prijs omvat het bedrag dat opdrachtgever voor het chalet ontvangt. Opdrachtgever is bevoegd de verkoopprijs naar beneden bij te stellen. De wijziging wordt van kracht op het moment dat deze schriftelijk aan de opdrachtnemer bekend wordt gemaakt. Indien opdrachtnemer zich niet met de gewijzigde prijs kan verenigen, is hij bevoegd de opdracht tot verkoop per onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 
Dit is geen koopovereenkomst. Slechts de vermelding van een overeengekomen prijs en de uitleg dat dit de prijs omvat die de opdrachtgever voor het chalet ontvangt kunnen een begin van die suggestie geven maar juiste lezing van de integrale tekst van de derde bepaling leert dat de prijs door de opdrachtgever gewijzigd kan worden.
Het gaat hier dus om een overeenkomst waarin de consument opdracht geeft aan de ondernemer tot bemiddeling bij de verkoop, evenwel een overeenkomst met gebreken.
De overeenkomst bevat immers niet de vergoeding welke in rekening wordt gebracht voor de bemiddeling dan wel de wijze waarop deze vergoeding wordt berekend zoals in art. 9 lid 3 van de Recron-voorwaarden én de wet op de openluchtrecreatie in art. 21 lid 1 sub b op straffe van nietigheid voorschrijven.
Reeds om die reden dient te worden geconcludeerd dat, bij nietigheid, de rechtsgrond voor de betaling van een bemiddelingsvergoeding vervalt en de consument de door de ondernemer geïncasseerde bedragen kan terugvorderen.
 
Er is nog een reden die de stelling van de ondernemer dat hij het chalet zou hebben gekocht van de consument onbegrijpelijk maakt.
Overgelegd is een door de ondernemer opgemaakte koopovereenkomst betreffende het chalet die naast de koper, consument als verkoper vermeldt en waarin een koopsom is vermeld van € 46.900,– door koper te betalen aan de ondernemer van welk bedrag de ondernemer een deel groot € 41.500,– aan de consument voldoet en waarbij tevens voorzien is in een betaling door de consument aan de koper van € 4.400,–. Het effect daarvan is derhalve dat de ondernemer € 5.400,– incasseert uit de koopsom. Dit bedrag kan de consument als onverschuldigd betaald terugvorderen waarbij niet relevant is welke betalingen hebben plaatsgevonden tussen koper, consument en ondernemer nu het erom gaat dat het effect van die betalingen is dat de ondernemer een bedrag van € 5.400,– heeft ontvangen op grond van een nietige overeenkomst.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
De beslissing

De consument heeft aanspraak op restitutie van het betaalde bedrag van € 5.400,– welk bedrag de ondernemer dient te betalen binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
De commissie wijst het anders of meer gevraagde af.
  
Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 7 oktober 2005.