Overeenkomst tot verzorging van visa, uitnodigingen en registraties: commissie niet bevoegd.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI03-1136

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 april 2003 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van visa, uitnodigingen en registraties voor twee personen ten behoeve van een reis naar Rusland en Kazakhstan voor de som van € 675,– totaal.

Beoordeling van de bevoegdheid

De commissie stelt vast dat de overeenkomst slechts betrekking heeft op de verzorging van visa, uitnodigingen en registraties. De commissie is van oordeel dat derhalve geen sprake is van een reisovereenkomst in de zin van artikel 1 van de Reisvoorwaarden van de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren. Een reisovereenkomst immers is in artikel 1 lid 1 onder b omschreven als de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1. vervoer; 2. verblijf; 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. Evenmin valt de onderhavige overeenkomst onder de omschrijving van artikel 1 lid 2 waar de reisvoorwaarden eveneens van toepassing worden verklaard op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus. En evenmin is de commissie gebleken dat de reisorganisator heeft bedongen dat de reisvoorwaarden van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Nu er geen sprake is van een reisovereenkomst dan wel een daaraan gelijkgestelde overeenkomst en derhalve de ANVR Reisvoorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst ontbreekt de grondslag voor de gehoudenheid van de reisorganisator aan de bindende uitspraak van de commissie.

Ten overvloede merkt de commissie op dat ook de Boekingsvoorwaarden van de Vereniging van ANVR Reisagenten niet van toepassing kunnen zijn omdat de reisorganisator, hoewel deze wellicht zich heeft gedragen als reisagent, geen lid is van de Vereniging van ANVR Reisagenten en de door deze vereniging opgestelde voorwaarden hem reeds daarom niet automatisch kunnen binden.

Op grond van het voorgaande en gelet op artikel 4 van het reglement van de Geschillencommissie Reizen acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 1 september 2003.