Overeenkomst voldoet niet aanverwachtingen; geen TV ontvangst en geen internetverbinding, terwijl dit wel is toegezegd.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72974

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het feit dat de door ons gehuurde luxe villa voorzien was van zes aftandse en zwaar beschadigde stoelen en tevens dat televisie- en internetontvangst ontbrak.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben van de ondernemer een bungalow te [plaats] (Duitsland) gehuurd in de periode 24 september 2012 tot 5 oktober 2012 tegen een ALL in prijs van € 353,62. Iedere dag hebben wij geklaagd over het ontbreken van televisie- en internetontvangst, doch wij kregen slechts te horen dat beide gebreken zich al langere tijd op het gehele park plaats vonden en dat het niet te verhelpen was. Mede doordat ook geen radio aanwezig was hebben wij op de vijfde dag besloten huiswaarts te keren. Reeds de volgende dag heb ik schriftelijk (per e-mail) bij het hoofdkantoor van de ondernemer een klacht ingediend. Als compensatie bood de ondernemer een horecabon aan van € 12,50 per persoon te besteden bij een eerstvolgende boeking. We zouden niet geboekt hebben als we van tevoren geweten hadden van het ontbreken van televisie en draadloos internet. Een en ander is te wijten aan de slechte infrastructuur (kabel) op het park.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We hebben wellicht niet binnen twee uur geklaagd, maar wel de dag van aankomst en de dagen daarna. De opmerking over de stoelen betreft geen klacht, maar enkel om aan te geven dat het met de luxe van de villa wel meeviel. Ik doe veel met internet. Een van mijn bezigheden is het downloaden van muziek en ernaar luisteren, het zoeken op internet naar vakantiekoopjes en mailen met onze vier kinderen. Er waren helemaal geen Nederlandse televisie zenders en de kwaliteit Duitse zenders was erbarmelijk. Ik leg u een bladzijde in fotokopie uit de folder van de ondernemer over. Daarin staat vermeld dat de door mij gehuurde villa voorzien is van televisie en draadloos internet. We hadden in het geheel geen televisieontvangst en ook geen internet.   De consument verlangt een kosteloze twaalfdaagse vakantie in Nederland naar keuze of een minimale vergoeding van 7/12 X € 353,62= € 206,29 of een oplossing naar het oordeel van de Geschillencommissie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn van mening dat de consument niet ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn klacht, omdat de consument pas de dag na zijn aankomst op het park heeft geklaagd. Artikel 8 van de toepasselijke voorwaarden bepaalt dat klachten omtrent de bungalow binnen twee uur na aankomst bij de receptie van het park dienen te worden gemeld. Dat heeft de consument niet gedaan.   Wij streven ernaar onze gasten, waar dat technisch mogelijk is, een draadloze internetverbinding aan te bieden (tegen betaling).Daartoe kunnen gasten een voucher kopen. Gasten kunnen ook kosteloos gebruik maken van draadloos internetverbinding (WIFI) bij het receptiegebouw. Wij zelf leveren geen internetverbinding en wij zijn daarvoor ook niet aansprakelijk, welke wij in artikel 12a onder 7 en 8 van de algemene voorwaarden hebben uitgesloten. Evenmin kan de consument een beroep doen op schadevergoeding. Immers het ontbreken van internet kan niet aan ons worden toegerekend. Daarenboven is de aangeboden compensatie van in totaal € 25,– in horecacheques voldoende.   Wij begrijpen dat de klacht omtrent het ontbreken van televisieontvangst de Nederlandse zenders betreft. Wij hebben nooit aangegeven dat er op onze Duitse parken Nederlandse televisiezenders te ontvangen zijn. In beginsel is het mogelijk, maar dit was tijdelijk niet mogelijk.   Alle klachten zijn ongegrond, ook die omtrent de stoelen.   De gevraagde schadevergoeding komt niet voor toewijzing in aanmerking. Bij het berekenen van de schade moet met de volgende feiten en omstandigheden rekening worden gehouden: –   de huurprijs bedroeg voor 12 dagen € 288,– (omgerekend € 24,– per dag; maximale vergoeding is dan ook 7×24= € 168,–; –   de consument heeft de plicht zijn schade te beperken; hij had van WIFI gebruik kunnen maken en eventueel een radio kunnen aanschaffen in plaats van naar huis te gaan; –   eis is niet in verhouding met de aard en ernst van de klachten; er ontbreekt iedere limiet aan de vordering qua kosten; –   onduidelijk is of de consument de reiskosten wenst van € 179,52, als dat al het geval is dan en wij daarvoor aansprakelijk zijn, dan is die schade maximaal € 112,–.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op 25 september 2012 is een monteur gaan kijken naar de televisie in de villa van de consument. Ik weet niet of het alleen ging over de ontvangst van de Nederlandse televisiezenders of ook over de Duitse zenders. Voor het overige handhaven wij ons standpunt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klachttermijn van twee uur na aankomst geldt enkel voor het geval ‘de accommodatie in de visie van de (mede)recreant bij aanvang van het verblijf niet correct of compleet geleverd is….’ Naar het oordeel van de commissie heeft dit geen betrekking op ontbreken van televisie- en internetontvangst. Dit ware anders als er in het geheel geen televisie in huis had gestaan.   De consument is dan ook ontvankelijk in zijn klacht.   Aannemelijk is dat er in het geheel geen televisieontvangst was, geen Nederlandse zenders en evenmin Duitstalige.

Immers de ondernemer heeft de stelling van de consument geen televisieontvangst te hebben niet ontkend, maar die stelling aldus geïnterpreteerd: de ondernemer mag er echter vanuit gaan dat de consument bedoelt aan te geven hij wel Duitstalige, maar geen Nederlandstalige televisiezenders kon ontvangen. Voor dergelijke interpretatie is slechts ruimte wanneer daarvoor bewijs voor handen is. Daarvan is niet gebleken. Kortom, de commissie gaat er dan ook vanuit dat er in het geheel geen televisieontvangst was in de door de consument gehuurde villa.   De commissie gaat er eveneens vanuit dat er geen internetverbinding tot stand kon komen. Immers dat stelt de consument en de ondernemer betwist dat niet.   Nu de villa in de folder van de ondernemer wordt aangeboden met televisie en draadloos internet mag de consument verwachten dat er televisieontvangst en internetverbinding is. Blijkens de e-mail d.d. 4 oktober 2012 van [naam internetprovider] schrijvend over de internetverbinding te [plaatsnaam] in geschil is ondanks de vele pogingen de snelheid te verhogen op niets uitgelopen. ‘Het is’ – zo schrijft [de internetprovider] verder – ‘gewoonweg niet mogelijk een hogere snelheid te behalen. Dit heeft allemaal te maken met de beperkingen in de infrastructuur. Het netwerk is zoals het is en zal helaas op korte termijn niet verbeteren.’ Bij een dergelijke stand van zaken, waarbij de ondernemer weet of behoort te weten dat internetverbinding te [plaatsnaam] niet mogelijk is en waarbij de ondernemer op korte termijn niet in staat is kwalitatief goede televisieontvangst voor de consument mogelijk te maken, is de ondernemer ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid, schadeplichtig jegens de consument. De ondernemer had de consument vooraf dienen te waarschuwen voor het ontbreken van de mogelijkheid van internetverbinding en op korte termijn dienen te zorgen voor herstel van televisieontvangst. De waarschuwing is achterwege gebleven alsook het herstel.   Onder deze omstandigheden is voor de consument een schadevergoeding van 7/12 x € 288,– =         € 168,– redelijk en billijk. Immers de klacht betrof slechts een onderdeel – zij het een belangrijk onderdeel voor de consument – van het aangebodene, namelijk een villa met televisie en draadloos internet.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 168,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie.