Overname leidt niet tot nadeel voor consument, contract blijft in stand

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 087/2997

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument sluit een driejarig contract af bij een energieleverancier. Vlak hierna wordt de energieleverancier overgenomen door de ondernemer. De consument wil geen klant zijn bij ondernemer en stapt over naar een andere leverancier. Hierop wordt tegen hem een boete in rekening gebracht in verband met contractbreuk. De consument maakt bezwaar tegen deze boete. De ondernemer wijst erop dat alle eerder gemaakte afspraken zijn overgenomen en dat de tarieven en voorwaarden welke zijn overeengekomen bij het afsluiten blijven gelden. Dat de consument het niet eens is met de overname doet er volgens hem niet toe. De commissie oordeelt dat er niets wordt afgedaan aan de rechtsverhouding tussen de consument en de leverancier, omdat de afspraken niet worden gewijzigd. De consument heeft geen nadeel geleden door de overname. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een beweerdelijke wisseling van energieleverancier.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik was klant bij E.ON. Plotseling bleek ik klant van de ondernemer te zijn die E.ON heeft overgenomen. Ik wil geen klant zijn bij de ondernemer. Ik ben overgestapt naar een leverancier van mijn keuze. Ik maak bezwaar tegen de boete die mij in rekening is gebracht.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is per 13 februari 2018 overgestapt naar onze rechtsvoorganger(E.ON). Bij deze overstap heeft hij gekozen voor een driejarig contract, met als einddatum 13 februari 2021. In dezelfde maand heeft de ondernemer een persbericht gelanceerd over de overname van E.ON. Bij deze overname zijn de eerder gemaakte afspraken met onze rechtsvoorganger integraal overgenomen. Dat wil zeggen dat de met de consument overeengekomen tarieven en voorwaarden sowieso gedurende de looptijd niet zouden wijzigen. Dat de consument het niet eens is met de overname, is in casu niet relevant. Op de leveringsovereenkomst zijn de product- en leveringsvoorwaarden van kracht. De consument heeft zich bij de overstap naar onze rechtsvoorganger gecommitteerd met deze voorwaarden. Dat de consument na zijn vroegtijdige overstap naar een externe leverancier wordt geconfronteerd met een boetevergoeding in verband met contractbreuk, valt geheel onder het risico en verantwoordelijkheid van de consument. De ondernemer handhaaft de vordering en zal niet tot restitutie overgaan, en verzoekt uw commissie om de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. De afspraken tussen de consument en E.ON zijn door de overname van E.ON door de ondernemer niet gewijzigd, zodat in geen enkel opzicht iets wordt afgedaan aan de rechtsverhouding tussen de consument en de leverancier zoals die door het aangaan van het contract is ontstaan. De commissie ziet niet in dat de consument enig nadeel heeft geleden of zou kunnen leiden die noopt tot overstap naar een andere leverancier. De consument is de hem in rekening gebrachte boete aan de ondernemer verschuldigd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, mevrouw mr. W.H. van Oorspronk, de heer drs. L. van Rootselaar, leden, op 22 augustus 2019.