Overschrijding prijsafspraak (> 10%) zonder overleg.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Prijs    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE03-0214

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 27 januari 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (vervanging van de koppelingsplaat) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 643,46. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 10 februari 2003. De consument heeft op 11 februari 2003 schriftelijk zijn klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 

Voordat de opdracht tot vervanging van de koppelingsplaat is gegeven, heeft de ondernemer een prijsopgaaf gedaan van € 400,–. Na de reparatie bleken de kosten € 643,46 te bedragen. Van de overschrijding van de prijsopgaaf is geen mededeling gedaan aan de consument, hoewel de ondernemer daartoe op grond van de BOVAG-standaardbepalingen wel gehouden was. De consument is van mening dat hij niet meer hoeft te betalen dan het hoogste bedrag van de prijsopgaaf, vermeerderd met een marge van 10%.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
De auto is APK-gekeurd, waarbij mij het advies is gegeven de distributieriem en de koppeling te vervangen. Ik heb vervolgens bij verschillende bedrijven om een prijsopgaaf gevraagd. Ook de ondernemer heb ik gebeld en gevraagd wat het vervangen van de distributieriem mij zou kosten. Daarop is een bedrag genoemd van € 250,– tot € 300,– exclusief bijzonderheden als een wellicht mede te vervangen spanrol. Daarop heb ik gevraagd wat zij in rekening zouden brengen voor het vervangen van een koppeling. Zij hebben daarop een bedrag genoemd van € 300,– tot € 400,–. Over BTW is nooit gesproken.
 
Ik heb de ondernemer opdracht gegeven om de reparaties uit te voeren. Daar kreeg ik vervolgens een factuur voor van in totaal € 938,08. Voor zover de factuur zag op het vervangen van de koppeling betrof het een bedrag van € 643,46. Dat was veel meer dan over de telefoon aangegeven.
 
De consument verlangt terugbetaling van hetgeen hij meer heeft betaald dan € 440,–, zijnde € 203,46.

Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het is juist dat de consument tevoren een prijsopgaaf heeft gevraagd. Het ging om twee reparaties, te weten: de vervanging van de koppelingsplaat (inclusief drukgroep en druklager) en de vervanging van de distributieriem. De eerste reparatie is begroot op € 400,– en de tweede op € 300,–, in beide gevallen exclusief BTW. In feite gaat het dan nog over een overschrijding met een bedrag van € 23,65, welk bedrag de ondernemer wel wil vergoeden.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Tussen partijen staat feitelijk vast dat door de consument een prijsopgaaf is gevraagd voor twee reparaties, dat voor de eerste (distributieriem) een bedrag van € 300,– tot € 400,– is genoemd en voor de tweede een bedrag van € 400,–.
 
Voor wat betreft de opmerking van de ondernemer ten aanzien van de BTW merkt de commissie op dat een consument, behoudens andersluidende mededeling van de ondernemer, er bij een prijsopgaaf van uit mag gaan dat het de kosten inclusief BTW betreft. Dat is immers het bedrag dat hij uiteindelijk dient te betalen. Nu in de onderhavige zaak niet is gebleken dat de ondernemer bij zijn prijsopgaaf uitdrukkelijk heeft gezegd dat het prijzen exclusief BTW betroffen en de consument dit ook heeft betwist, moet worden aangenomen dat de consument er van uit mocht gaan dat de door de ondernemer genoemde bedragen inclusief BTW waren.
 
De kosten voor het vervangen van de distributieriem blijven binnen de marge als aangegeven door de ondernemer. Met de consument constateert de commissie dat de kosten van vervanging van de koppeling (€ 643,06) de opgegeven kosten (€ 300,– tot € 400,–) met meer dan 10% overschrijden. Ingevolge artikel 9 van de Algemene Voorwaarden dient de ondernemer bij overschrijding van de prijsopgaaf met meer dan 10% contact op te nemen met de opdrachtgever om over de meerkosten te overleggen. In het onderhavige geval is dat niet gedaan.
 
Onder de gegeven omstandigheden is de commissie van oordeel dat het bepaalde in artikel 9 Algemene Voorwaarden met zich meebrengt dat de consument bij het nalaten van het in dit artikel voorgeschreven overleg niet meer hoeft te betalen dan de bij benadering opgegeven prijs, vermeerderd met 10%.
 
Op grond van voormelde overwegingen is de commissie van oordeel dat de ondernemer voor de vervanging van de koppeling niet meer dan € 440,– in rekening had mogen brengen. In rekening gebracht is € 203,46 meer. Terecht maakt de consument daartegen bezwaar.
Mitsdien zal worden beslist als na te melden.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 203,46. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 28 augustus 2003.