Pakket met cd-speler beschadigd ontvangen; pakket zorgvuldig ingepakt met piepschuim en wrapfolie; verpakking was voldoende op aard van de inhoud afgestemd.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 103426

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 27 juli 2016 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een beschadigd pakket.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het pakket met een [merknaam] cd-speler is zwaar beschadigd ontvangen, ondanks zorgvuldige verpakking. Hierdoor is het apparaat onherstelbaar beschadigd en moet als verloren worden beschouwd. Het pakket werd door mij zeer zorgvuldig verpakt, met piepschuim en wrapfolie in een dubbel kartonnen doos. Een ander pakket werd ook zwaar beschadigd ontvangen en die schade is wel door PostNL vergoed. Ik verlang vergoeding van het totale schadebedrag ad € 685,–.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

PostNL wijst in dit geval aansprakelijkheid van de hand, omdat de verpakking onvoldoende op de aard van de inhoud was afgestemd. Het gaat hier om een kwetsbare inhoud. Een goede verpakking dient afgestemd te zijn op het gewicht, de grote en de mate van kwetsbaarheid van de gevoerde artikelen. En dat was hier niet het geval. Er had intern een zeer stevige buffering moeten zijn aangebracht om eventuele schokken via de wanden van de doos op te kunnen vangen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de commissie met partijen de foto’s van het poststuk bekeken en de wijze van verpakking met partijen besproken. Anders dan PostNL is de commissie van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de consument tekort is geschoten in het deugdelijk verpakken van de cd-speler. Nu niet is gebleken van een andere grond waarom PostNL niet aansprakelijk zou zijn voor vergoeding van de schade, is het gevraagde bedrag – dat cijfermatig niet is bestreden door PostNL – toewijsbaar.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

PostNL betaalt aan de consument een vergoeding van € 685,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient PostNL overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 27 juli 2016.