Pakketreis en boekingskantoor heeft die op eigen naam aangeboden. Boekingskantoor moet als reisorganisator worden beschouwd

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-1106

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2007 tot stand gekomen overeenkomst. Klager heeft bij [de reisorganisator] het volgende geboekt; een vlucht Amsterdam-Philadelphia-Miami, verblijf in een hotel gedurende vijf nachten; een cruise; verblijf in een hotel gedurende vier nachten en een vlucht Miami-Philadelphia-Amsterdam voor de periode van 15 juli 2008 tot 1 augustus 2008 voor de som van € 13.712,99.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het standpunt van klager is neergelegd in het – partijen bekende – vragenformulier, waarnaar thans kortheidshalve wordt verwezen.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 31 juli 2009, maar verlangt een hogere vergoeding, te weten € 324,19.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij betreuren het allereerst dat klager niet tevreden kon zijn over de service van het boekingskantoor. Klager heeft via onze organisatie een reis geboekt naar de USA, waarbij de vluchten vanaf Amsterdam naar Miami, via Philadelphia, geboekt zijn, alsmede een daaropvolgende cruise met de Freedom of the Seas welke is ondergebracht bij Zeetours. Het betrof een 18-daagse reis voor zeven personen. Voor de vluchten als onderdeel van de reis waarvoor [de reisorganisator] aansprakelijk wordt gehouden, is € 5.627,99 betaald.   Het bevestigde vluchtonderdeel betrof een vlucht op 15 juli 2008 heen: AMS-PHI [vluchtnummer] 11.10-13.45 uur; PHU-MIA [vluchtnummer] 18.15-21.19 uur.   Retour op 31 juli 2008: MIA-PHI [vluchtnummer] 13.50-16.31 uur; PHI-AMS [vluchtnummer] 18.20-08.05 uur. Er is een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van vluchtnummers en vluchttijden.   Ter discussie staat de terugreis. Het betrof een vlucht uitgevoerd door [een Amerikaanse Luchtvaartmaatschappij]. Als gevolg van een technisch mankement heeft klager zijn aansluiting vanaf Philadelphia naar Amsterdam gemist. Hierdoor zou schade zijn ontstaan.   De ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing op het arrangement. Op de boekingsbevestiging van klager staat aangegeven dat kennis is genomen van de reisvoorwaarden alsmede het aanbod en/of informatie in de publicatie van de reisorganisatie.   Verweer: De Verordening EG 261/2004 is niet van toepassing, nu onder overweging 6 staat geschreven: "(6) De bescherming die wordt geboden aan passagiers die van een in een lidstaat gelegen luchthaven vertrekken, dient te worden uitgebreid tot passagiers die van een in een derde land gelegen luchthaven naar een in een lidstaat gelegen luchthaven vertrekken wanneer een communautaire luchtvaartonderneming de vlucht uitvoert."   Wij stellen ons primair op het standpunt, dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de schade welke klager meent te hebben geleden. Wij hebben, wat ook zij van de zogenaamde Dynamic Packaging-beslissing, ook dan nog slechts opgetreden als bemiddelaar tussen klager en de airline. Het zal bekend zijn dat Amerikaanse Airlines a) niet valt onder het regime van 261/2004 en b) wij geen enkele invloed hebben op de gedragingen van deze partij. Er is conform de geldende ‘minimum connecting time’ geboekt.   Wij stellen ons dan ook op het standpunt dat – conform artikel 12 – enige tekortkoming in de uitvoering van de reis, zo daar al sprake van is, niet kon worden voorzien of opgeheven door ons, en/of te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene wiens hulp hij bij de uitvoering gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen c.q. sprake is van overmacht.   Voorts dient vermeld te worden dat: Het principe en beginsel van de modulaire reis is klager wel degelijk uitgelegd. Een separate verklaring (A) van de boekingsmedewerkster, niet langer werkzaam bij ons, is bijgevoegd. De vluchten zijn op uitdrukkelijk verzoek van en naar wens van klager ingeboekt. Het betrof geen "ticket-in-one, maar twee losse vluchtdelen".   Op 2 november 2007 is duidelijk gesteld aan klager dat de vluchten separaat geboekt werden. Een "losse vlucht via onze ticketafdeling". "[Naam boekingskantoor] kent alleen vluchten vanaf Amsterdam." De som is separaat aangeboden.   Op 6 november 2007 kon klager zien dat er vluchten in optie zijn gezet. Niets meer. Slechts voor het gemak wordt hierbij één document gepresenteerd. Dit mag zo zijn, maar het gaat er om wat klager mocht verwachten of denken hiervan. Klager zelf heeft continue geweten dat er op een vlucht buiten het pakket om werd gezocht op zijn eigen initiatief.   Op de mail is aangegeven dat het om losse vluchten ging, en [naam boekingskantoor] deze ook nog niet kon aanbieden.   De email van klager aan ons laat zien dat klager op eigen verzoek en initiatief een vlucht wilde boeken, waarbij alleen maar de prijs na vertrektijd leading was.   Wederom wordt verstaan gegeven aan klager dat hijzelf heeft aangegeven vluchten te zoeken (en dus buiten pakket [boekingskantoor] et cetera om).   Reeds op 28 februari 2009 heeft de boekingsmedewerkster verklaard dat het principe van de modulaire reis is uitgelegd, maar de opstelling van klager noopte tot één document. In casu zou ons inziens niet de boekingsbevestiging doorslaggevend moeten zijn, doch de gepresenteerde feiten hieromtrent.   Niet op de laatste plaats kon een eventueel mogelijke vertraging altijd roet in het eten gooien, en is omwille van de prijsstelling, ogenschijnlijk een ingecalculeerd of onbewust, maar niet onrealistisch, risico genomen. Men kon tenslotte direct vliegen op Miami.   Vertragingen, slecht weer omstandigheden, birdstrikes zijn aan de orde van de dag als het om vliegen gaat. Men had een korte overstaptijd. Ook hieromtrent kon klager zelf anders beslissen maar gaf prijs of tijd de doorslag.   Voorts kan niet gesteld worden dat zijn internationale vlucht, [vluchtnummer], gecanceld is. Het betrof slechts een Domestic Flight. De vlucht PHI-AMS is gewoon gegaan.   Klager stelt daarbij dat de geboden vouchers door [vliegtuigmaatschappij] niet als vergoeding kunnen worden gezien. Dit klopt. [Vliegtuigmaatschappij] heeft dit uit klantvriendelijke overwegingen gedaan. Een juridisch onverplicht gebaar, niet meer, niet minder.   [Vliegtuigmaatschappij] heeft daarnaast de overnachting voor klager geregeld, en een nieuwe vlucht. Deze bleek verkeerd gepland.   De kosten welke klager opvoert hadden beperkt kunnen worden of kunnen worden gedeclareerd bij verzekeraars. De kosten voor insuline waren voorts ook in Nederland nodig geweest stellen wij bij gebrek aan wetenschap. De kosten welke klager verder maakt, en waarvan men stelt dat de vakantie niet in soberheid diende te worden afgesloten, waren eveneens in Nederland gemaakt en vormen daarom geen schade in die zin. Indien er al een prijsverschil te constateren was na aftrek van de ontvangen 5 $ en 10 $ vouchers van [de vliegtuigmaatschappij], zou dit de kosten betreffen die men hier kwijt was geweest. Dit geldt evenzeer voor de gemaakt kosten voor versnaperingen. Wij begrijpen niet waarom klager geheel gratis dacht te kunnen verblijven.   Om bovengenoemde reden, verzoeken wij u de klacht af te wijzen of de eventuele schadetoewijzing aanzienlijk te beperken. Mocht de commissie overgaan tot vaststelling van enige schade, verzoeken wij de commissie tegelijkertijd de overdracht van de vouchers aan [de reisorganisator] vast te stellen, nu klager reeds aangaf dit niet als vergoeding te kunnen zien. Het spijt ons niettemin dat klager ontevreden kon zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat in dit geval het reisbureau aangemerkt moet worden als reisorganisator, zodat alle tekortkomingen in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan het reisbureau behoren te worden toegerekend. Het reisbureau verliest uit het oog dat enkel de omstandigheid dat aan klager gezegd is dat hij segmentreis ging boeken, het reisbureau niet vrijwaart voor aansprakelijkheid voor datgene dat door de reisorganisator wordt aangeboden. Eigenlijk had het op de weg van het reisbureau gelegen klager niet te helpen bij het boeken van vluchten wanneer met daarvoor de verantwoordelijkheid niet wenst te nemen. Het reisbureau heeft kennelijk uit commercieel gewin de overeenkomst gesloten zoals die is gesloten en dan kan het reisbureau niet met succes daaraan verbonden kwade kansen terugspelen naar de reiziger. Onder de gegeven omstandigheden acht de commissie de gevraagde vergoeding bovendien alleszins redelijk.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 324,19, inclusief het aanbod van € 105,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 23 juni 2009.