Partijen bereiken schikking over werkzaamheden renovatie tuin, consument krijgt vergoeding

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 8306/13794

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft de tuin van de consument gerenoveerd. De consument vindt dat niet alle werkzaamheden juist zijn uitgevoerd. Zo is er een lekkage bij het dak van de aangelegde veranda, is een paal van de tuindeur niet verbonden met de schutting en is de bijbehorende bestrating en afwerking van het schuurtje bij de aanbouw niet afgemaakt. Volgens de ondernemer bestond er geen overeenkomst voor het uitvoeren van onderhoud aan de tuin, maar voor een renovatie. Door zijn gezondheidstoestand is hij niet meer in staat om het werk in de tuin verder af te maken en te herstellen. Beide partijen hebben ter zitting een schikking bereikt. De commissie zal dus beslissen zoals door partijen ter zitting is aangegeven. Het geschil wordt financieel afgewikkeld. De ondernemer moet de consument een vergoeding van € 800,- betalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit in mei en september 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (tuinrenovatie) conform offerte [offertenummer] van 3 mei 2018 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.355,20. De werkzaamheden zijn verricht in de zomer van 2018. De consument heeft op 29 november 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De opgedragen werkzaamheden zijn niet allemaal deugdelijk uitgevoerd. De ondernemer heeft een veranda aangelegd, maar bij de aansluiting van het dak op de veranda doet zich een lekkage voor, waardoor een onder de veranda geplaatste houten tuintafel nat wordt. Ondanks een toezegging van de ondernemer heeft hij dit niet hersteld.

Verder is de paal van de tuindeur niet verbonden met de schutting. Hierdoor is de tuindeur scheef komen te hangen en sluit deze niet goed meer.

In december 2018 heeft de ondernemer nog een aanbouw aan het schuurtje gemaakt. De bijbehorende bestrating en afwerking zijn niet aangebracht.

De ondernemer reageert niet (meer) op telefoontjes en e-mails. Hij weigert verder nog werkzaamheden te verrichten.

De consument betwist dat zij niet tijdig zou hebben geklaagd. Zij had ook met de ondernemer afgesproken dat hij het onderhoud aan de tuin zou verzorgen, maar dat heeft hij in 2019 na de winter niet meer uitgevoerd.

Voor zover de ondernemer in zijn brief van 25 november 2019 de overeenkomst ontbindt, doet hij dat eenzijdig en was hij daar niet toe bevoegd, omdat hij zelf in gebreke is gebleven.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Elke afspraak die de laatste 1,5 jaar is gemaakt is niet nagekomen. Ik geef nu de voorkeur aan een financiële afwikkeling. Ik kan wat dat betreft instemmen met het voorstel dat de ondernemer nu doet.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is niet-ontvankelijk, omdat zij de klacht later dan drie maanden na het ontstaan aanhangig heeft gemaakt. Daarmee is de termijn van artikel 19, lid 3 van de toepasselijke algemene voorwaarden overschreden. Zij heeft haar klacht ook niet schriftelijk bij de ondernemer gemeld, hetgeen in strijd is met artikel 6, lid 1 sub a van het Reglement Geschillencommissie Groen.

De gezondheidstoestand van de ondernemer is van dien aard dat hij niet meer in staat is om meer onderhoudswerk aan te nemen. Voor het uitvoeren van onderhoud aan de tuin bestaat en bestond ook geen overeenkomst. Vanwege zijn gezondheidstoestand kan de ondernemer ook geen herstelwerk meer uitvoeren of verder uitvoering geven aan de overeenkomst. De werkzaamheden en materialen voor de bestrating van de schuur zijn niet gefactureerd en ook niet betaald.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Gelukkig gaat het met mijn gezondheid weer wat beter. Ook ik geef de voorkeur aan een financiële afwikkeling van deze zaak. Ik bied aan om de zaak af te doen tegen betaling van € 800,– en vergoeding van het door de consument betaalde klachtengeld.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De dakaansluiting (aan het woonhuis) van de aangelegde veranda is niet waterdicht, regenwater druppelt aan de onderzijde op de aangelegde vlonder. De oorzaak hiervan is dat de strip van dakleer middels een plakstrip verbonden is aan de muur van het woonhuis en aan de dakplaten. Wellicht is de strip niet voldoende aangedrukt en laat dit nu los op meerdere plaatsen.

De paal van het aanwezige poortje dat bekleed is met hout door de ondernemer staat los c.q. buigt naar binnen. De oorzaak hiervan is dat het bestaande paaltje los in de grond staat en gemaakt is van dun ijzerplaat.

De ondernemer heeft van de vervolgopdracht, het leveren en plaatsen van een overkapping aan het bestaande schuurtje, nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Er moet nog ongeveer 6 m2 aan vloertegels gelegd worden en bij de reeds bestaande gelegde tegels ontbreken de passtukken. Daarnaast moeten enkele planken aan de achterzijde opnieuw vastgezet worden.

Herstel is mogelijk door de dakaansluiting, middels aanbranden van dakleer, tegen zowel de muur als op de dakplaten te laten uitvoeren door een dakdekkersbedrijf.
De paal van de tuindeur moet in beton vastgezet worden, waarbij aan de bovenzijde een starre verbinding wordt gemaakt met het bestaande schuurtje. Daarna de deur opnieuw afstellen.

De vloer van het schuurtje kan worden afgemaakt door ongeveer 6 m2 tegels bij te leggen, incl. passtukken, in een 10 cm dik zandbed. Uitkomende overtollige grond afvoeren en daarna de planken van de achterwand vastzetten. Van de vervolgopdracht, het leveren en plaatsen van een overkapping aan het bestaande schuurt je voor een aanneemsom € 2.458,72, is al € 2.064,87 betaald door de consument. Dit is gelijk aan het reeds uitgevoerde werk.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben bij gelegenheid van de gehouden zitting een schikking bereikt. De commissie zal dienovereenkomstig beslissen. Gelet op het bepaalde in artikel 19 van het Reglement Geschillencommissie Groen is de ondernemer geen behandelingskosten verschuldigd.

Beslist wordt als na te melden.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 800,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mr. B.W. Weilers en de heer R. Ruijs, leden, op 24 januari 2020.