Passagier past niet in vliegtuigstoel. Gewenste breedte van de stoelen was kenbaar gemaakt aan boekingskantoor.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-0960

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 15 februari 2002 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Isla Margarita in Venezuela met verblijf in een hotel op basis van all inclusive, voor de periode van 27 februari t/m 7 maart 2002 voor de som van € 2.407,–.
 
Klager heeft op 27 februari 2002 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt. 

Ik heb aan het reisbureau kenbaar gemaakt dat ik wegens mijn gewicht van 180 kg en mijn lengte van 1.92 een grote maat vliegtuigstoel wenste. Men zou er voor zorgen dat ik een stoel van 52 cm breedte zou krijgen in het vliegtuig. Men had een Star Class stoel geregeld. Deze zou 48 cm breed zijn. Ik heb thuis een bureaustoel van 52 cm breedte, maar ik kan ook wel in een stoel van 48 cm zitten. In het vliegtuig aangekomen paste ik niet in de betreffende stoel. Ik moest er weer uit. Dat werd mij op een onprettige manier door de stewardess in het vliegtuig duidelijk gemaakt. Een voorstel van de stewardess om twee economy stoelen te nemen was ook geen optie, omdat ik mijn benen niet kwijt kon. Na het verlaten van het vliegtuig heb ik met de reisorganisator gebeld. Men deelde ons mede dat er bij hun niet over de grootte van de stoelen is geïnformeerd door het reisbureau en dat men dus niets kon doen. Men verwees ons naar het reisbureau. Ik heb het reisbureau Straus Reizen & Vakantie verzocht een alternatieve vakantie te verzorgen, doch met verwees mij naar het de reisorganisator. 

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Ik weet al vele jaren dat ik te zwaar ben. Als ik ga reizen maak ik hier duidelijk melding van. Dus ook in dit geval. Men verzekerde mij van de kant van het reisbureau dat het in orde was.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Ons is niet medegedeeld dat het om een uitonderlijk grote passagier ging. Dan hadden wij wel contact opgenomen met de luchtvaartmaatschappij. Het reisbureau heeft twee Star Class stoelen geboekt. Deze zijn 44 cm breed. 

Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken ligt geheel bij het reisbureau.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Het staat op grond van de correspondentie tussen klager en het reisbureau vast dat er over de gewenste breedte van de vliegtuigstoelen is gesproken. Aannemelijk is dat klager de gewenste breedte van de stoelen heeft kenbaar gemaakt. Wat hier van zij, het reisbureau had niet mogen volstaan met het boeken van twee Star Class stoelen zonder bevestiging van de exacte breedte van die stoelen. Klager kon er niet in. Hij heeft feitelijk niet geleverd gekregen wat hij bij het reisbureau heeft besteld. De reisorganisator treft geen blaam, doch is formeel jegens klager aansprakelijk.     
 
Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billikheid vast op het hierna te noemen bedrag.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 2.407,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. 

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 1 oktober 2002.