Plaatsing brievenbus; kleine overschrijding van de grens van 10 meter niet toegestaan.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS05-0168

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een brievenbusgeschil.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De bestaande brievenbus in de voordeur van zijn woning voldoet aan de daaraan te stellen eisen: de afstand van de brievenbus tot de openbare weg is minder dan 10 meter. De consument gaat er daarbij van uit dat moet worden gemeten tot de kadastrale grens. In 2002 heeft TPG Post al eerder de eis gesteld een brievenbus te plaatsen, zo dicht mogelijk bij de rijbaan van de openbare weg. De consument heeft daar toen tegen geageerd bij de ondernemer en zijn gelijk gekregen: hij stelt dat partijen het er in 2002 over eens waren dat de toegestane afstand van 10 meter niet werd overschreden. Die situatie is niet gewijzigd.   De consument klaagt er ook over dat TPG Post op dwingende, haast intimiderende toon correspondeert en blijft corresponderen. Na het ontvangen van de eerste brief heeft hij gevraagd om overleg over de situatie. Hangende het overleg heeft hij brieven ontvangen, waarin wordt gedreigd de postbezorging te staken.   De consument verlangt dat TPG Post de eis voor het plaatsen van een brievenbus zo dicht mogelijk bij de rijbaan van de openbare weg intrekt en bevestigt dat de bestaande brievenbus voldoet.   Standpunt van TPG Post   Het standpunt van TPG Post luidt in hoofdzaak als volgt.   In de omgeving van [de woonplaats] wordt sinds enige tijd geïnventariseerd of de brievenbussen voldoen aan het Besluit brievenbussen. De brievenbus van de consument voldoet niet aan de eisen, omdat deze verder dan 10 meter bevindt van de grens van de openbare weg in de zin van het Besluit. Gemeten moet worden vanaf de visuele scheiding tussen de wegberg en de tuin en niet vanaf de kadastrale grens.   Nu de brievenbus van de consument daar niet aan voldoet, dient een brievenbus zo dicht mogelijk bij de rijbaan van de openbare weg te worden geplaatst. Dat het Besluit brievenbussen kennelijk in het verleden op onjuiste wijze is toegepast ontneemt TPG Post niet het recht thans een juiste toepassing daarvan te eisen.   De ondernemer bevestigt dat de correspondentie, ook nadat partijen in overleg zijn getreden is doorgegaan. TPG Post heeft een zeer groot aantal klanten. De correspondentie en de verzending daarvan is in zoverre gestandaardiseerd dat deze, ook nadat klanten hebben gereageerd, blijft doorgaan. Slechts na indiening van een klacht bij de geschillencommissie wordt deze correspondentie gestaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge artikel 1, eerste lid, van het Besluit brievenbussen behoren brievenbussen te zijn aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg en dienen deze van de weg af zonder belemmering bereikbaar te zijn. Ingevolge het vierde lid van dat artikel voldoen brievenbussen in woningen aan die voorwaarde, indien zij zich niet meer dan tien meter gaans bevinden van de grens van een weg, als in het eerste lid omschreven, waarbij onder weg mede wordt verstaan de daartoe behorende trottoirs, paden, bermen en taluds.   De tekst van het Besluit brievenbussen geeft geen aanleiding om voor de grens van de weg uit te gaan van de kadastrale grens. Het gaat immers om de grens van de openbaarheid, waarbij tot de weg behoren de trottoirs, paden, bermen en taluds, ongeacht op welk kadastraal perceel deze zich bevinden. Uitgegaan behoort derhalve te worden van de grens tussen de berm en de tuin van de consument.   Blijkens de toelichting die partijen ter zitting hebben gegeven, zijn partijen het er over eens dat, wanneer wordt uitgegaan van deze grens, de afstand tot de brievenbus van de consument groter is dan 10 meter.   De commissie overweegt nog als volgt. Het gaat in casu maar om een kleine overschrijding van de grens van 10 meter, waarbij, zoals is gebleken, discussie kan bestaan over de meetpunten. Hierbij speelt in casu nog dat de ondernemer in het verleden met het standpunt van de consument is meegegaan. Desondanks dient de klacht van de consument ongegrond te worden verklaard. Het gaat om regelgeving en beleid dat van overheidswege is vastgesteld en dat van toepassing is op honderd duizenden situaties. TPG Post heeft geïnventariseerd dat in circa 60.000 gevallen de woningbrievenbussituatie niet voldoet aan de hierboven omschreven eisen. Gelet op deze grote getallen kunnen ook kleine afwijkingen leiden tot aantasting van een doelmatige postbezorging. Alle aanleiding bestaat de regelgeving in dezen strikt toe te passen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 16 februari 2006.