Pleisterwerk niet naar behoren uitgevoerd. Ondernemer dient vergoeding te betalen

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: AFB07-0002

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 mei 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform opdrachtbevestiging nr. [nummer opdrachtbevestiging] (gevelonderhoud gestuukte gevels van de woning aan de [adresgegevens]) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.344,30.   De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op of omstreeks 21 oktober 2006. De consument heeft op 23 oktober 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 586,30 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden een andere coating aangebracht dan was overeengekomen, waardoor een opvallend kleurverschil is ontstaan ten opzichte van een aantal andere woningen in de straat (nrs. 1 tot en met 9) waaraan ook door de ondernemer werkzaamheden zijn uitgevoerd. In de overeenkomst is opgenomen dat het product “[productnaam]” zou worden gebruikt. Gebruikt is echter een product genaamd [productnaam dat is gebruikt].   Bovendien is bij het uitvoeren van het stucwerk niet zorgvuldig genoeg gewerkt, waardoor de aanzetten van het stucwerk op de plaats van de herstelwerkzaamheden zichtbaar zijn gebleven. Er is onvoldoende uitgeschuurd en niet uitgestreken en uitgevlakt.   De [productnaam dat is gebruikt] is niet gelijkwaardig aan de [productnaam], omdat de kleur lichter is. Een proefvlak had dat kunnen aantonen, maar de ondernemer heeft nagelaten een proefvlak op te zetten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik kom tevens als gemachtigde van de bewoner van nummer 4 en geef u een schriftelijke machtiging van zijn hand. Uitgangspunt is altijd geweest dat we in de buurt een uniforme uitstraling van de huizen wilden hebben. Het verschil in product kan ook leiden tot een kleurverschil. Wanneer het ene product meer glanst dan het andere, lijkt de kleur ook anders. De aanzetten in het stucwerk zijn zeer goed zichtbaar. Het klopt dat we zijn gewaarschuwd dat een onzichtbaar herstel vrijwel uitgesloten was, maar dat de reparatieplekken zo goed zichtbaar zouden blijven, hadden wij niet hoeven te verwachten. zoals het er nu op zit hadden wij het zelf ook kunnen doen. De afwerking is met te weinig zorg gedaan: de overgangen zijn onvoldoende geschuurd. Ten aanzien van de overhang bij mijn eigen huis heb ik weinig vertrouwen meer in het vakmanschap van het personeel van de ondernemer. Ik heb liever een vergoeding, waarvan ik het herstel zelf laat uitvoeren, dan dat hij gaat proberen om het te herstellen. Ik kan mij overigens vinden in de bevindingen en conclusies van de deskundige. De consument verlangt dat alsnog een coating van [productnaam] zal worden aangebracht (twee lagen) en herstel van de reparatie-stucwerkzaamheden, dan wel een korting op het factuurbedrag van 35%. Voorts verlangt de consument een schriftelijke garantie op het werk voor de duur van ten minste 5 jaar. De consument heeft bij brief naar aanleiding van het deskundigenrapport laten weten de voorkeur te geven aan de financiële tegemoetkoming.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de uitvoering van de werkzaamheden is het ingeschakelde schildersbedrijf gebleken dat bij verwerking van het product [productnaam] het verbruik ongeveer twee maal zo hoog lag als opgegeven in de kenmerkbladen voor deze coating. Daardoor kostte de behandeling van de eerder behandelde huizen ongeveer € 6,– per m² meer dan begroot. Op grond van de gunstige ervaringen van het schildersbedrijf en een uitgebracht technisch advies (nr. [adviesnummer]) heeft de ondernemer vervolgens besloten om een soortgelijk product te gaan verwerken, [productnaam dat is gebruikt]. Dit product is gelijkwaardig aan het [productnaam] product.   Het toepasselijke Bouwbesluit geeft de uitvoerende ondernemer de bevoegdheid om gelijkwaardige materialen te gebruiken, wanneer die gelijkwaardigheid duidelijk is. Dat de kleur van de [productnaam dat is gebruikt] iets lichter is dan van de [productnaam], viel niet te voorzien, omdat beide producten in de kleur Ral 9001 zijn aangemaakt. Het kleurverschil is miniem en doet niet of nauwelijks af aan de uniformiteit van de uitstraling van de straat.   De aanzetten van de stucschade zouden niet minder zichtbaar zijn geweest bij de toepassing van [productnaam]. In de opdracht is al vermeld dat de aanzetten niet voor 100% weg te werken zijn (zie p. 2 brief d.d. 27 februari 2006, punt 3). Er is derhalve conform de overeenkomst gewerkt en opgeleverd. Er bestaat geen grond om de ondernemer nog tot herstelwerkzaamheden gehouden te achten. De klacht is al ontstaan op 13 oktober 2006 en niet pas op 23 oktober 2006. Het bevreemdt de ondernemer dat de bewoners nu met een verzoek komen om 35% van het factuurbedrag te crediteren, omdat zij eerder al hebben voorgesteld om 25% te crediteren. Een schriftelijke garantie als verlangd is niet redelijk, omdat al in de offerte is aangegeven dat de ondernemer de garantie die de consument verlangt niet kan afgeven.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport heeft de ondernemer nog opgemerkt dat hij zich kan vinden in diens bevindingen en oordeel. De ondernemer merkt nog op dat de bewoners van de woningen aan de [adresgegevens] destijds uit kostenoverwegingen de keuze hebben gemaakt voor het lokaal repareren van gebreken in het stucwerk, in plaats van het integraal overstucen van de gehele gevels. De consument kan in redelijkheid niet verlangen dat de ondernemer nu als herstelwerk het hele gevelvlak opnieuw gaat stucen. De ondernemer biedt aan om de onderzijde van het overstek van nummer 2 geheel over te pleisteren en te voorzien van nieuwe sierpleister en coating. Voor wat betreft de nummers 10, 12 en 14 biedt hij een financiële tegemoetkoming aan van € 154,80 per woonhuis, omdat herstelwerk niet tot verbetering van de situatie zal leiden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het project betrof in totaal 22 à 23 opdrachtgevers. Omdat het onmogelijk is om met elk van hen apart afspraken te maken, was er één aanspreekpunt. Met die persoon is gecommuniceerd over de kwestie van de coating. Uit het deskundigenbericht blijkt dat die gelijkwaardig is aan het in de offerte opgenomen materiaal. Daarin staat ook een verklaring voor het kleurverschil, dat overigens slechts minimaal wordt genoemd. Van meet af aan is er voor gewaarschuwd dat aanzetten zichtbaar zouden blijven. De overhang op nr. 2 kan ik perfect repareren. Naar schatting gaat dat een uur of 16 kosten, twee mandagen. Dat zal naar schatting een bedrag van € 1.000,– à € 1.200,– aan kosten betekenen.   Of in de verticale vlakken verbetering kan worden aangebracht, betwijfel ik. Ik kan niet garanderen dat het visuele aspect na herstel beter wordt. Ik heb nog wel een voorraad van de coating die ik op deze woningen heb gebruikt, dus bang voor een kleurverschil tussen de aangebrachte coating en een eventueel na herstel nieuw aan te brengen coating hoeft de consument niet te zijn. Ik ben best bereid om een schriftelijke garantie af te geven. Dat heb ik bij nummer 14 gedaan, omdat de bewoner van dat pand mij daar expliciet om vroeg. Omdat de anderen dat niet hebben gedaan, heb ik ook geen schriftelijke garantie gegeven, maar als ze er prijs op stellen, wil ik dat best alsnog doen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld. De kleur van de gevels aan de [adresgegevens] 2 t/m 14 (wit/crème) is ten opzichte van de kleur van de gevels van de woningen aan de [adresgegevens] 1 t/m 9 (crème) iets lichter. De verfsystemen zijn gelijkmatig aangebracht. Verftechnische gebreken zijn niet waargenomen.   Aan het oppervlak van de gevelvlakken van een aantal woningen zijn reparaties c.q. plaatselijke aanzetten/verdikkingen in de sierpleisterlaag zichtbaar: · [adresgegevens] 2: onderzijde van de kopgevel; · [adresgegevens] 8 en 10: midden in het gevelvlak; · [adresgegevens] 10 en 12: midden in het gevelvlak; · [adresgegevens] 12 en 14: midden in het gevelvlak. Op de overige gevels of delen daarvan zijn de reparatieplekken/aanzetten nihil.   Voor wat betreft de eigenschappen van de [productnaam] en de [productnaam dat is gebruikt] ontleent de deskundige aan de merkbladen van deze producten dat het beide verfproducten op basis van polysiloxaan als bindmiddel zijn. Karakteristieke eigenschappen van beide producten zijn de waterafstotendheid en de dampdoorlatendheid. Daarnaast kennen beide muurverven specifieke eigenschappen, zoals een hoge bescherming tegen vuil, algenaangroei, mos en schimmel. De [productnaam] is een muurverf met het zogenaamde Lotus-effect. Volgens de fabrikant houdt dat in dat loszittend vuil met regen van de gevels parelt. Dat effect treedt alleen op wanneer een gevel wordt beregend. Op gevels waar geen regen komt, doet dit effect zich niet voor. [productnaam dat is gebruikt] is vuilafstotend en zelfreinigend. Volgens de fabrikant vindt reiniging ook plaats op geveldelen waar geen regenwater komt.   In de verf-industrie wordt gebruik gemaakt van een kleurensysteem om te streven naar afwerkingsvormen die qua uitstraling gelijk zijn (RAL-systeem). RAL-kleuren worden per charge aangemaakt en het kan voorkomen dat tussen de verschillende charges van een product van één RAL-nummer enig kleurverschil optreedt. Het in de straat geconstateerde kleurverschil tussen de woningen die met [productnaam] zijn behandeld en de woningen die met [productnaam dat is gebruikt] zijn behandeld is niet groter dan kan voorkomen bij twee verschillende charges van een zelfde product. De deskundige kwalificeert dit als “klein/marginaal”. Het valt nog minder op, omdat de woonblokken van elkaar gescheiden zijn door een weg en bomen.   De deskundige komt tot de slotsom dat het [productnaam dat is gebruikt] product als gelijkwaardig aan het [productnaam] product kan worden beschouwd. Bij het bedrijfschap Afbouw zijn geen gevallen bekend waaruit zou zijn gebleken dat de beide verfsystemen technische gebreken of tekortkomingen vertonen. Ten aanzien van het stucadoorswerk merkt de deskundige op dat de reparaties nimmer onzichtbaar zijn, waar door de ondernemer ook al voor is gewaarschuwd. Op de gevelvlakken van de woningen aan de nummers 8-10, 10-12 en 12-14 zitten echter reparatieplekken die deels als onzorgvuldig kunnen worden gekwalificeerd. De reparatiemethode op deze gevelvlakken is variabel c.q. per reparatieplek is vanaf maaiveld een combinatie van redelijk tot onzorgvuldige reparatie waarneembaar. Deze bevinden zich telkens nabij het midden van het gevelvlak. De reparatie aan de [adresgegevens] 2 (onderzijde van de kopgevel) is qua aanzet niet zorgvuldig uitgevoerd.   In dit verband merkt de deskundige in het bijzonder op dat de reparaties alleen vanaf relatief korte afstand duidelijk zichtbaar zijn, dat herstel ingrijpend zal zijn en vanuit oogpunt van de kwaliteit van de gevelbescherming niet noodzakelijk (slechts om esthetische redenen) en herstel niet zal leiden tot een gevel zonder aanzetten, omdat dat alleen bereikt kan worden door de gevelvlakken volledig te voorzien van een nieuwe sierpleisterlaag. Daarbij dient men er op bedacht te zijn dat plaatselijk overgesausde vlakken, ondanks toepassing van het zelfde product met hetzelfde RAL-nummer, qua kleurnuance in geringe mate van de rest van het gevelvlak kunnen verschillen.   Herstel van de geconstateerde gebreken is mogelijk. De onderzijde van de kopgevel van nr. 2 zou van een nieuwe, gelijksoortige pleisterlaag voorzien moeten worden in de kleur RAL 9001, zo nodig te voorzien van de muurverf [productnaam dat is gebruikt] in de kleur RAL 9001. De reparatieplekken nabij het midden van de gevelvlakken van de nummers 8 tot en met 14 kunnen hersteld worden door de sierpleister af te steken, zo nodig de grondmortel/weefsellaag te repareren en de plekken zelf te repareren, dan wel opnieuw te voorzien van een gelijksoortige sierpleisterlaag in de kleur RAL 9001 (waarbij de bestaande pleisterlaag afgeplakt moet worden). Zo nodig dienen de herstelde plekken of de gevelvlakken weer voorzien te worden van muurverf ([productnaam dat is gebruikt]) in de kleur RAL 9001. Bij brief van 19 november 2007 geeft de deskundige in aanvulling op zijn rapport nog een begroting van de herstelkosten, uitgaande van een herstel zoals in die brief omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ten aanzien van de gebruikte verf bestaat geen reden om de klacht gegrond te achten. De ondernemer was gerechtigd om voor het geoffreerde materiaal een ander, gelijkwaardig product te gebruiken. Op grond van de bevindingen van de deskundige moet worden aangenomen dat de gebruikte coating gelijkwaardig is aan het in de offerte genoemde product. Het door de consument genoemde kleurverschil is naar het oordeel van de commissie, welk oordeel is gebaseerd op de waarnemingen van de deskundige en diens beschouwing over de minieme kleurverschillen tussen producten met het zelfde RAL nummer, maar uit verschillende productiebatches, niet van dien aard of ernst dat dat als een tekortschieten van de ondernemer kan worden beschouwd.   Ten aanzien van het pleisterwerk van de woning aan nr. 2 geldt het navolgende. Op grond van de inhoud van het rapport van de deskundige en de bijbehorende foto’s komt de commissie tot het oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat het overstek (wat de deskundige aanduidt als “de kopgevel”) niet naar behoren is behandeld. De ondernemer heeft zulks ter zitting ook toegegeven. Van meer of andere gebreken aan deze woning is echter niet gebleken. De commissie zal de consument, nu deze daar om heeft verzocht, een vergoeding toekennen om de gebreken te laten herstellen. De ondernemer schat de herstelkosten op 16 manuren arbeid ad € 1.000,– à € 1.200,–. De consument heeft ter zitting voorgesteld de zaak af te doen tegen betaling van een vergoeding van € 1.000,–. Gelet op de inschatting van de ondernemer van de kosten komt dat voorstel de commissie niet onredelijk voor. Nu de consument met enige nadruk heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de ondernemer, acht de commissie het niet opportuun partijen nog langer van elkaar afhankelijk te laten zijn.   Ten aanzien van het verzoek van de consument om een schriftelijke garantieverklaring heeft de commissie kennis genomen van de toezegging van de ondernemer dat hij daaraan tegemoet zal komen. De commissie gaat er van uit dat hij dat ook zal doen, zonder dat daartoe een aparte beslissing van de commissie nodig is. Nu de klacht in beginsel gegrond is, dient de ondernemer de consument het klachtengeld te vergoeden. Ook is de ondernemer een bijdrage verschuldigd in de behandelingskosten van dit geschil. In de omstandigheid dat deze zaak gecombineerd is behandeld met een viertal andere, gelijksoortige klachten, waardoor de behandelingskosten beperkt zijn gebleven, vindt de commissie aanleiding om deze bijdrage te matigen tot 50% van het normaliter verschuldigde bedrag.   Op grond van het voorgaande zal daarom worden beslist als na te melden.   Beslissing   De commissie stelt vast dat de ondernemer aan de consument een bedrag verschuldigd is van € 1.000,–. Betaling kan plaatsvinden door verrekening met het openstaande factuurbedrag. Voor het overige (€ 413,70) dient betaling plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 115,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt uitbetaald aan de consument.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 25 januari 2008.