Polycarbonaat kanaalplaten van serre dak geplaatst met verkeerde zijde boven. Kosteloze vervanging.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 88137

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (plaatsen van een kunststof overkapping) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1,757,08. De oplevering vond plaats op of omstreeks 9 juni 2010. De consument heeft in 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft een serredak gemaakt van 5 polycarbonaatplaten. Twee daarvan zijn niet goed, want zij vertonen vlekvorming en gaten.

De consument verlangt vervanging van de twee beschadigde platen door goede platen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft geprobeerd om de fabrikant van de platen bij de consument te laten kijken. Dat is niet gelukt. De consument heeft hem niet meer laten weten dat de fabrikant niet was langsgekomen.

Nadat de platen waren geplaatst heeft de consument de dakpannen van zijn huis laten vervangen. De ondernemer kan niet uitsluiten dat de desbetreffende platen daarbij zijn beschadigd, want de klacht is pas gemeld nadat de pannen van het dak waren vervangen.

De twee platen kosten € 290,– inclusief BTW en exclusief montage. De ondernemer is bereid de platen tegen vergoeding van het materiaal te vervangen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De aannemer heeft een terrasoverkapping opgetrokken. Hier zijn aan de bovenzijde vijf polycarbonaat kanaalplaten op gemonteerd. Van de vijf platen hebben twee platen aan de buitenzijde gaatjes van ± 1 cm. In deze gaatjes blijft vocht en vuil achter en daardoor is het geheel zeer onaantrekkelijk geworden.

De twee beschadigde polycarbonaat kanaalplaten zijn verkeerd gemonteerd. Dit soort polycarbonaat kanaalplaat is éénzijdig UV bestendig. Die kant van de plaat hoort aan de bovenzijde (buitenzijde) te liggen. In dit geval zijn er drie platen op de juiste wijze gemonteerd (UV bestendige zijde aan de bovenzijde) en twee platen zijn andersom gemonteerd, naar de commissie begrijpt: met de UV bestendige kant aan de onderzijde (binnenzijde).
Alle vijf platen zijn blootgesteld aan daglicht/zonlicht waardoor de twee platen welke met de UV bestendige laag naar beneden (binnen) liggen zijn uitgehard, waardoor deze beschadigd zijn, mogelijk door hagelstenen.

Het probleem kan worden verholpen door twee nieuwe polycarbonaat kanaalplaten te leveren en te monteren. De daarmee gemoeide kosten begroot de deskundige op € 400,– als gespecificeerd in zijn rapport.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusie van de deskundige over, nu deze verder niet zijn aangevochten en zij een deugdelijke verklaring geven voor het door de consument geconstateerde probleem. Uit het rapport van de deskundige blijkt afdoende dat de twee beschadigde polycarbonaat
kanaalplaten niet juist zijn geplaatst, maar met de verkeerde zijde boven. Op grond van het bepaalde in artikel 7:18, lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt in het geval van een gebrek bij de installatie van een gekochte zaak aangenomen dat die zaak niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. De consument heeft om die reden recht op een kosteloze vervanging van de beide platen.

Nu de consument vraagt om vervanging van de platen en de commissie geen gronden zijn gebleken die zich ertegen verzetten dat de ondernemer die vervanging uitvoert, zal de commissie beslissen als na te melden.

Beslissing

De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:
• verwijderen en afvoeren van de beschadigde polycarbonaat kanaalplaten;
• leveren en plaatsen van twee vervangende, soortgelijke polycarbonaat kanaalplaten.

De ondernemer brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient, behoudens anders luidende afspraak, te geschieden binnen een termijn van 12 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 350,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven op 16 januari 2015.