Prijs van de aangeboden spelcomputer was dusdanig laag dat de cliënt kon verwachten dat er sprake was van een fout

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Prijs    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 115456

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt zag op de website van de ondernemer een spelcomputer tegen een mooie prijs. Hij zag vaker prijzen onder de € 200,-. Een prijs van € 135,- vond hij scherp, maar niet laag genoeg om te denken dat het een fout was.
De ondernemer heeft nog dezelfde dag aan de consument meegedeeld dat sprake was van een kennelijke vergissing met betrekking tot de prijs en dat de bestelling daarom geannuleerd werd. Volgens de ondernemer is de spelcomputer in de aangeboden samenstelling nooit voor deze prijs te koop en was duidelijk dat het om een fout ging. De commissie geeft de ondernemer gelijk.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 20 januari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merknaam spelcomputer] met twee controllers tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 135,–.

Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer gehouden is te leveren voor de betreffende prijs.

De consument heeft op 20 januari 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer is niet bereid het gekochte apparaat voor de overeengekomen prijs te leveren, omdat sprake zou zijn van een kennelijke vergissing met betrekking tot de prijs.

Naar de mening van de consument is echter sprake van een aannemelijke prijs. De betreffende apparaten zijn regelmatig onder € 200,– te koop, € 135,– is daarom geen prijs waarvan meteen duidelijk is dat het een vergissing zou kunnen zijn.

De ondernemer moet dan ook alsnog leveren.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft al meerdere spelcomputers. De prijs, die de ondernemer vroeg voor de spelcomputer in de betreffende uitvoering was echter zo scherp dat de consument er nog een voor in een andere kamer wilde aanschaffen, waarmee nodeloos gesleep met apparatuur kon worden voorkomen.

De consument heeft zich wel gerealiseerd dat het een heel scherpe prijs was, maar hij was niet bedacht op een foutieve prijs. De betreffende apparaten worden, weliswaar niet in de gekochte configuratie, met enige regelmaat aangeboden voor minder dan € 200,–.

De afwijking van de reguliere prijs was niet zodanig dat het voor de consument meteen duidelijk was of had moeten zijn dat sprake was van een fout. Dat zou wel het geval zijn als de prijs bijvoorbeeld € 9,99 geweest was. Een dergelijke prijs kan niet. De prijs, waarvan hier sprake was zou in principe wel kunnen.

De consument verlangt dan ook een uitspraak dat de ondernemer het apparaat gewoon moet leveren voor de overeengekomen prijs.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de website van de ondernemer is het betreffende apparaat per abuis geprijsd voor € 135,– in plaats van € 349,–. De reguliere verkoopprijs ligt rond € 360,–.

De consument heeft op 20 januari 2018 een bestelling geplaatst voor € 135,–. De ondernemer heeft nog dezelfde dag aan de consument meegedeeld dat sprake was van een kennelijke vergissing met betrekking tot de prijs en dat de bestelling daarom geannuleerd werd.

Er is vanwege de prijsfout geen sprake geweest van een geldig aanbod, er is daarom ook geen wilsovereenstemming bereikt. De ondernemer heeft het betreffende apparaat nooit voor € 135,– willen aanbieden.
De consument had bovendien redelijkerwijze moeten begrijpen dat sprake was van een vergissing. De gemiddelde prijs voor dergelijke apparaten lag meer dan € 215,– hoger.

De ondernemer heeft bovendien niet meegedeeld dat sprake was van een actie of een bijzondere aanbieding. Als het aanbod voor de betreffende prijs gedaan was, was dat zeker gebeurd. Ook daaruit had de consument kunnen afleiden dat er sprake was van een vergissing.

De ondernemer heeft daarom terecht een beroep gedaan op artikel 4 lid 2 van de ten deze toepasselijke voorwaarden.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De prijs is zo afwijkend van wat door de ondernemer zelf en door anderen voor het betreffende apparaat gevraagd wordt dat het voor iedereen duidelijk was of had moeten zijn dat er sprake is geweest van een vergissing. De inkoopprijs van het betreffende apparaat is al aanzienlijk hoger dan de geafficheerde prijs. De ondernemer is niet gewend om onder de inkoopprijs te verkopen. Het apparaat wordt aangeboden voor prijzen boven € 300,–. Daarmee moet duidelijk zijn dat als bij de prijs van € 135,– niets vermeld staat over een actie of scherpe aanbieding niet anders dan sprake kan zijn van een fout.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie dient in de eerste plaats te beoordelen of sprake is van een fout of een vergissing aan de zijde van de ondernemer bij plaatsing op de website.
Op grond van hetgeen daartoe door de ondernemer is aangevoerd is de commissie tot het oordeel gekomen dat de ondernemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de ondernemer nimmer de wil heeft gehad om de betreffende spelcomputer voor een zodanig sterk van de normale prijs afwijkend bedrag te willen verkopen.

Om te beoordelen of toch een overeenkomst tot stand is gekomen dient de commissie vervolgens de vraag te beantwoorden of de consument op het moment, waarop hij de bestelling plaatste er redelijkerwijze op mocht vertrouwen dat de ondernemer wel voor de betreffende prijs een koopovereenkomst wilde aangaan. Daarbij moet worden uitgegaan van een gemiddeld geïnformeerde consument.

De ondernemer heeft onbetwist gesteld dat de gemiddeld laagste prijs van een spelcomputer waarvan sprake is boven € 300,– ligt. Wanneer een consument op de website van de ondernemer een spelcomputer aangeboden ziet worden voor een prijs die minder dan de helft is van de reguliere verkoopprijs van dat product weet een gemiddelde consument, althans behoort die gemiddelde consument te beseffen dat dit niet de bedoeling van een ondernemer kan zijn. Dat geldt temeer, als bij het betreffende aanbod niet vermeld is dat het een aanbieding betreft.
Voor een gemiddeld geïnformeerde consument moet dan, de prijs van € 135,– afgezet tegen een gemiddeld laagste prijs van tenminste € 300,–, duidelijk zijn dat sprake is van een fout of vergissing op de website.

De consument mocht er in redelijkheid niet op vertrouwen dat de ondernemer wel degelijk de bedoeling heeft gehad om het betreffende product voor de vermelde prijs aan te bieden.
De commissie is dan ook van oordeel dat sprake was van een kennelijke fout of vergissing. De ondernemer was daarom gerechtigd een beroep te doen op artikel 4 lid 2 laatste zin van de ten deze toepasselijke algemene voorwaarden, luidende:

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 21 maart 2018.