Prijsoverschrijding (> 20%) zonder toestemming, matiging restitutie wegens voordeel consument. (Thans nog slechts prijsoverschrijding 10% toegestaan.)

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Prijs    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE01-0181

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 14 januari 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1.179,55.
 
De werkzaamheden hebben plaatsgevonden op 16 januari 2001.
 
De consument heeft op of omstreeks 16 januari 2001 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Ik heb de ondernemer opdracht gegeven een APK uit te voeren en een gloeispiraal te vervangen. Toen ik de auto wilde ophalen werd mij een rekening van totaal ƒ 1.179,55 gepresenteerd. Deze heb ik onder protest betaald. Voor de overige werkzaamheden heb ik geen opdracht gegeven, terwijl de ondernemer evenmin met mij heeft overlegd over de extra werkzaamheden (groot onderhoudsbeurt). Ik heb de auto nog nooit bij de ondernemer in onderhoud gehad. Op de rekening stonden bovendien diverse werkzaamheden die ook in september 2000 waren uitgevoerd bij een kilometerstand van 73.000. Ook is er een oliefilter vervangen door een niet origineel Citroën-filter.
 
De consument verlangt restitutie van ƒ 929,55.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De consument heeft verzocht de auto APK te keuren en een roetmeting uit te voeren, verder startte de auto slecht. Ik heb geadviseerd de gloeispiralen te controleren c.q. te vervangen en hem gevraagd hoe het met het onderhoud stond in verband met de roetmeting en de distributieriem. Ik moest het maar controleren en hij wist niet hoe het met het onderhoud stond. Ik kon hem maandag niet bellen, ik moest maar zien wat nodig was. Ik heb om het probleem op te lossen het uurtarief aangepast en heb 2 arbeidsuren niet in rekening gebracht. Ik heb juist gehandeld in deze kwestie.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De consument heeft de ondernemer opdracht gegeven een APK uit te voeren en (een) gloeispira(a)len te vervangen. De ondernemer heeft een APK uitgevoerd en onderhoudswerkzaamheden verricht en de consument ƒ 1.179,55 in rekening gebracht. De consument verlangt restitutie van ƒ 929,55, stellende dat werkzaamheden tot dit bedrag niet zijn opgedragen. De ondernemer daarentegen stelt dat deze werkzaamheden noodzakelijk waren, gelet op de staat van onderhoud van de auto en dat hij het aantal arbeidsuren en het uurtarief naar beneden heeft aangepast.
 
De commissie is van oordeel dat de consument aannemelijk heeft gemaakt dat hij voor de APK en de vervanging van de gloeispiralen een vast bedrag van totaal ƒ 400,– heeft afgesproken. Ingevolge artikel 9 van de Algemene Bovag-voorwaarden dient de ondernemer ingeval de reparatiekosten meer dan 20% van het overeengekomen bedrag te boven gaan, de consument op de hoogte te stellen en om toestemming te verzoeken. Vaststaat dat dit overleg vooraf en toestemming niet heeft plaatsgevonden, hetgeen meebrengt dat de klacht gegrond is.
 
Evenwel acht de commissie termen aanwezig de verlangde restitutie niet geheel toe te wijzen, immers is de consument gebaat bij de door de ondernemer uitgevoerde (onderhoud)werkzaamheden die, in elk geval, deels noodzakelijk waren gelet op de opgedragen en uitgevoerde APK en bijbehorende roetmeting.
 
Onder de gegeven omstandigheden van het geval acht de commissie termen aanwezig te bepalen dat de ondernemer op basis van redelijkheid en billijkheid de consument een vergoeding betaalt van ƒ 420,–. Daarenboven dient de ondernemer het klachtengeld te vergoeden.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt (deels) toegewezen.
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 420,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. 

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.
 
Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 8 oktober 2001.