Prijsverhoging.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VER04-0070

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een verhuizing van [het oude adres] naar [het nieuwe adres].   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na acceptatie van de ontvangen offerte en het daarna verstrekken van de opdracht, werd door het betreffende verhuisbedrijf de overeengekomen prijs plotseling met 50% verhoogd.   Ondanks de gedetailleerde, en van tevoren kenbaar gemaakte situatie op het nieuwe adres, meende het verhuisbedrijf dat die situatie meer werk, en dus tijd, zou vergen hetgeen de verhoging van de overeengekomen prijs in zijn ogen zou rechtvaardigen.   Door dit handelen werden wij gedwongen de opdracht aan een ander verhuisbedrijf te verstrekken met als gevolg aanzienlijke extra kosten en een verhuizing op een latere dan de oorspronkelijke geplande datum.   De consument verlangt compensatie van alle extra kosten die direct het gevolg zijn van het eenzijdig opzeggen van de eerder gemaakte schriftelijke overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is de consument een prijsopgave gedaan met een mondeling voorbehoud in verband met de onduidelijke situatie op het nieuwe adres. Zoals de consument zelf aangeeft in zijn brief, heeft hij mij geadviseerd om naar de open dag te komen en me dan van de situatie op de hoogte te stellen. Hieraan heb ik voldaan waarna ik de definitieve prijs heb vastgesteld.   Na de eerste prijsopgave, maar voor de open dag, heeft de echtgenote van de consument contact met mij opgenomen en mij medegedeeld dat zij de verhuizing door ons wilde laten uitvoeren. Zij verklaarde dat ze wilde beginnen met inpakken en vroeg of zij alvast 30 verhuisdozen en twee kledingboxen kon krijgen. Ik wilde haar hiermee helpen en omdat ik van mening was dat wij de verhuizing zouden uitvoeren, zijn deze bezorgd.   Enige tijd later, maar voor de open dag, belde de echtgenote van de consument dat een gedeelte van de inboedel naar een tweede adres moest en of wij dit konden verzorgen en of dit ook in de prijs zat. Ik heb haar toen medegedeeld dat het vervoer geen probleem was, maar dat ik mij voor de open dag verder niet kon uitlaten over de definitieve prijs. Zowel de consument als [diens echtgenote] waren dus allebei goed op de hoogte dat de eerste prijs niet bindend was.   Een opdracht met datum is mij door de consument nooit verstrekt en evenmin door mij aanvaard.   Na de definitieve prijsopgave heeft de consument zonder enig verder overleg mij schriftelijk medegedeeld dat hij een andere verhuizer had genomen.   Ondanks het bezorgen van inpakmateriaal en de genomen moeite, ben ik van mening dat de consument hier vrij in is. Het wordt pas echt te gek voor woorden indien hij van mening is dat ik hem hiervoor geld ga geven.   Gezien het bovenstaande komt het mij voor, dat de consument helemaal geen zaak heeft om aan te spannen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat, ook al zou de ondernemer ter gelegenheid van de offerte een voorbehoud hebben gemaakt met betrekking tot de in rekening te brengen kosten, het op de weg van de ondernemer had gelegen eerder na te gaan of hij de verhuizing voor de geoffreerde prijs wenste uit te voeren. Door eerst op 4 oktober 2004 de consument voor het blok te zetten, in plaats van in overleg te treden met de consument omtrent de gevolgen van de situatie ter plaatse voor de verhuizing, heeft de ondernemer te abrupt gehandeld. Het is daarom begrijpelijk dat de consument zich tot een andere verhuizer heeft gewend. Onder de gegeven omstandigheden komt het de commissie redelijk voor dat de ondernemer aan de consument de helft van de meerkosten vergoedt, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 94,55. In de omstandigheden van het geval wordt aanleiding gevonden om de ondernemer slechts de helft van het klachtengeld aan de consument te laten vergoeden, terwijl ook de behandelingskosten voor de ondernemer slechts voor de helft in rekening zullen worden gebracht.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 94,55. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 22,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 6 januari 2005.