Problemen met warmwatervoorziening in luxe stacaravan

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-1021

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 juni 2008 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een stacaravan voor 3 personen te Carnac in Frankrijk op basis van logies, voor de periode van 14 juli 2008 t/m 24 juli 2008 voor de som van € 1.631,–.   Klager heeft op 29 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Gedurende ons verblijf in de stacaravan hebben we geen gebruik kunnen van de douche en (voldoende) warm water in de keuken, omdat de warmwatervoorziening kapot was. Hierdoor waren we genoodzaakt om te douchen in de gemeenschappelijke campingdouches. We hebben speciaal een luxe stacaravan geboekt, zodat we niet naar de gemeenschappelijke campingruimtes hoefden te gaan om te douchen. We vonden het vervelend dat we elke ochtend en avond naar de gemeenschappelijke doucheruimte moesten gaan. Er is ons geen vervangende accommodatie aangeboden.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We hadden de hele dag geen warm water en we hebben alle dagen in de gemeenschappelijke doucheruimte moeten douchen. Een campingmedewerker heeft tegen ons gezegd dat alle stacaravans vol waren en dat hij ons geen alternatief kon aanbieden.   Klager verlangt een vergoeding van € 1.155,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager constateerde bij aankomst op de camping dat de boiler in zijn stacaravan niet naar behoren functioneerde. Onze medewerkers hebben direct met het reparatie- en onderhoudsteam contact opgenomen, die de boiler hebben gerepareerd. De volgende dag bleek dat de warmwatervoorziening tijdens de piekuren niet naar behoren functioneerde. Buiten de piekuren was het wel mogelijk om te douchen.   We hebben klager een andere stacaravan aangeboden die dichter bij de centrale watervoorziening was gelegen, maar klager heeft dat aanbod geweigerd. Voor het ongemak hebben we klager een vergoeding aangeboden.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Uit het ‘special report’, dat op 17 juli 2008 door een campingmedewerker is opgemaakt, blijkt dat aan klager een andere stacaravan is aangeboden. In dat rapport is vermeld dat klager in dezelfde stacaravan zal blijven en dat hij gebruik maakt van de gemeenschappelijke douches.   De reisorganisator heeft d.d. 20 augustus 2008 een vergoeding aangeboden van € 163,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen is niet in geschil dat de warmwatervoorziening in de stacaravan niet naar behoren functioneerde.   Nu klager heeft betwist dat hem vervangende accommodatie is aangeboden ligt het op de weg van de reisorganisator aannemelijk te maken dat dit aanbod wel is gedaan. Daarin is de reisorganisator niet geslaagd. Van belang daarbij is met name dat in het ‘registratieformulier klant’, dat op 17 juli 2008 door klager en door een campingmedewerker is ondertekend en in welk formulier de acties omschreven dienen te worden die de campingmedewerkers hebben ondernomen, van een aanbod om naar een andere stacaravan te gaan geen melding is gemaakt. Nu ook de betreffende campingmedewerker het formulier heeft ondertekend had het op zijn weg gelegen van een aanbod als hiervoor genoemd melding te maken, hetgeen niet is gebeurd. De commissie houdt het er dan ook voor dat aan klager geen vervangende stacaravan is aangeboden.   In bovengenoemd registratieformulier maakt klager er melding van dat in de piekuren geen waterdruk aanwezig is. Dat sluit aan bij het relaas van de reisorganisator, die hierbij vermeldt dat het buiten de piekuren wel mogelijk was om te douchen. Nu dat laatste door klager onvoldoende is weersproken gaat de commissie er van uit dat alleen in de piekuren voor klager geen mogelijkheid bestond om in de stacaravan te douchen.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat klager minder heeft ontvangen dan wat klager redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klachten van dien aard dat de reisorganisator klager een hogere vergoeding verschuldigd is dan is aangeboden. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 320,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 december 2008.