Productinformatie in folder spreekt van gemiddelde actieradius. Actieradius is afhankelijk van diverse factoren. Weergave op display is een globale indicatie.

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TWE09-0030

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 september 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type herenfiets] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.949,–. De levering vond plaats op of omstreeks 11 september 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 11 september 2008 heb ik bij de ondernemer een herenfiets van [het merk  en type]. De keus voor de aanschaf van de fiets werd gemaakt, omdat [het merk] bekendstaat als een goed merk. Het betreft een fiets voorzien van een elektronische trapondersteuning. Ik heb de fiets in gebruik genomen en moeten constateren dat de fiets niet naar behoren functioneert. De accu van de fiets is te snel leeg en de trapondersteuning en de display waarop onder meer de accustatus wordt aangegeven werken niet naar behoren. Er branden vijf LED-lampjes als de accu vol is. Deze blokjes verdwijnen zeer onregelmatig en je kunt er derhalve niet op vertrouwen. Na ongeveer drie á vier kilometer zijn de eerste blokjes al weg en bij de laatste twee streepjes begint de fiets al zwaarder te trappen. Ook valt de display met enige regelmaat uit. De belofte in de folder was dat de trapondersteuning een actieradius heeft van 55 kilometer, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Het blijkt echter dat de fiets deze 55 kilometer niet haalt. Vaak is de accu al leeg na 35 kilometer fietsen en wordt het trappen zwaarder als er nog eenderde streepje zichtbaar is. Ook trapt de fiets zwaarder dan ik op basis van de folder behoefde te verwachten. In de folder staat dat als de accu leeg is, de fiets dan toch licht blijft trappen. Dat is echter niet het geval. De fiets is verschillende malen ter herstel bij de ondernemer aangeboden. Deze heeft de fiets ter beoordeling aan [de fabrikant] aangeboden. [De fabrikant] maakte aan de ondernemer kenbaar dat de fiets perfect voldoet aan de door [de fabrikant] gestelde hoge eisen. Desondanks heeft [de fabrikant] besloten alles te vervangen wat op te actieradius van invloed zou kunnen zijn. Daarna heb ik de fiets wederom in gebruik genomen en helaas moeten constateren dat de fiets nog steeds niet naar behoren functioneert. De accu van de fiets is te snel leeg en de trapondersteuning en de display vallen uit. Inmiddels is de fiets sedert aankoop al zeven tot achtmaal retour geweest voor reparatie, echter zonder het gewenste resultaat. Inmiddels is de ondernemer weigerachtig bovengenoemde gebreken aan de fiets te herstellen. Aangezien de ondernemer mij een non-conform product heeft verkocht en weigert de gebreken aan de fiets te herstellen, verlang ik ontbinding van de koopovereenkomst en mijn aankoopbedrag terug te ontvangen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het uitvallen van de display doet zich niet meer voor.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van zijn aankoopbedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb de fiets door [de fabrikant] uitgebreid laten testen. Hierbij werd een actieradius bereikt van 55 kilometer, hetgeen prima is. Toch hebben wij alles vervangen wat op te actieradius van invloed zou kunnen zijn en daarna werd wederom uitgebreid getest, hetgeen opnieuw op bovengenoemd resultaat heeft geleid. De test heeft plaatsgevonden in de Eco stand. De fiets voldoet perfect aan de door [de fabrikant] gestelde hoge eisen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ook de bandenspanning is van invloed op de actieradius. De bandenspanning van de fiets van de consument bleek drie maal bij controle te zacht te zijn. Dit hebben wij ook aan de consument medegedeeld.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Korte omschrijving van de klacht(en): 1. Actieradius te kort. 2. Trapt te zwaar.   Vaktechnisch oordeel Het onderzoek uitgevoerd op 15 april 2010, met de auto naar de consument gereden. Tijdens dit onderzoek heb ik het volgende waargenomen:   Punt 1. De fiets is voorzien van een elektrische trapondersteuning, deze is in het voorwiel gemonteerd. Om een lange fietstocht te beginnen eerst vastgesteld dat de accu vol was, dit is te zien aan de vijf blokjes in de display. De kilometerstand was 456 kilometer. Vervolgens gaan fietsen, de fiets bezit acht versnellingen en in alle versnellingen is de trapondersteuning zowel voelbaar in de pedalen als licht hoorbaar. Wel is duidelijk voelbaar dat het hier geen hulpmotor betreft doch uitsluitend een trapondersteuning. Ik heb bewust een wisselend parcours gereden, ook hellingen en afdalingen zodat ik gebruik kon maken van alle beschikbare versnellingen. Reeds na drie kilometer bij kilometerstand 459 ging het eerste blokje al uit en stonden er nog vier blokjes op de display. Vervolgens ging vijf kilometer verder bij kilometerstand 464 ook het vierde blokje uit en stonden er nog drie blokjes in de display. Bij kilometerstand 472, dus acht kilometer verder ging het derde blokje uit en stonden er nog twee blokjes in de display. Slechts twee kilometer verder bij kilometerstand 474 ging ook het tweede blokje uit en bleef er nog een blokje over. De trapondersteuning blijft echter wel werken. Vervolgens drie kilometer verder ging bij kilometerstand 477 dit laatste blokje aan en uit knipperen, en dit heeft het 27 kilometer volgehouden totdat bij kilometerstand 504 ook dit laatste blokje uit ging en de accu dus leeg was. De totale afstand die ik heb kunnen rijden met trapondersteuning, de actieradius, is dus 48 kilometer. Vreemd is de frequentie van het uitgaan van de blokjes ten opzichte van de fiets van de echtgenote die ik gisteren heb gereden. Wel heeft de accu op deze fiets het drie kilometer langer volgehouden dan de accu van de gisteren gereden fiets. Bij het gebruik van de BOOSTER stand is de traphulp duidelijk sterker doch de accu sneller leeg. De ledjes op het achterlicht gaven ook duidelijk aan dat de accu leeg was.   In de handleiding van de consument staat te lezen dat de actieradius varieert tussen de 45-70 kilometer. Hiermee wordt de consument een beetje op het verkeerde been gezet. De actieradius is natuurlijk sterk afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Fietst men in een hoge versnelling met gunstige weersomstandigheden dan zal de afgelegde weg vanzelfsprekend verder zijn terwijl men het zelfde vermogen uit de accu trekt. Fietst men daarentegen in lagere versnellingen waarbij hetzelfde vermogen van de accu wordt gevraagd, is de afgelegde weg korter terwijl de accu toch eerder leeg is. Op de meest recente informatie van [de fabrikant] op internet is nu te lezen dat de actieradius gemiddeld 45 kilometer bedraagt. Dit betekent dus dat ook de actieradius van deze fiets binnen de marge van de door de fabrikant verstrekte informatie valt.   Punt 2. De consument vindt het trappen nogal wat zwaar. Dit is echter zeer persoonlijk en moeilijk te vergelijken, ook gaat na enige tijd moeheid een rol spelen waardoor gevoelsmatig het trappen zwaarder lijkt (ondergetekende spreekt uit ervaring!). Het systeem is echter door de dealer dusdanig te verstellen dat de trapondersteuning sterker wordt maar logischer wijs gaat dit dan ten koste van de actieradius.   Resumerend stel ik dan ook, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat ook deze fiets voldoet aan de eisen die de fabrikant er aan gesteld heeft maar de trapondersteuning minimaal is.   Herstel Herstel is momenteel niet aan de orde.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat zij gelet op hetgeen door partijen naar voren is gebracht en overigens gelet op de stukken, geen reden ziet om het onderzoek van de door de commissie ingeschakelde deskundige voor onjuist of onvolledig drachten. De commissie gaat bij de beoordeling dan ook uit van de conclusies van de deskundige in zijn rapport.   Naar de commissie uit het door de consument gestelde begrijpt, beroept de consument zich op non-conformiteit in de zin van artikel 7:17 BW. Van non-conformiteit in de zin van artikel 7:17 BW is sprake indien de fiets van de consument niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dat is het geval indien de fiets, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De consument mag verwachten dat de fiets de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.   In casu is niet gebleken dat sprake is van een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. De vraag is derhalve of de fiets, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In dit verband stelt de consument onder meer dat hij op basis van de door hem bij de dossierstukken gevoegde productfolder van de fiets mocht verwachten dat de trapondersteuning een actieradius heeft van 55 kilometer, onafhankelijk van de weersomstandigheden. De commissie stelt echter vast dat in de door de consument bedoelde folder wordt gesproken van een actieradius van gemiddeld 50 tot 75 kilometer. Dat dit onafhankelijk van de weersomstandigheden zou zijn, wordt in bedoelde folder niet vermeld. Blijkens de handleiding van de fiets, welke ook tot de dossierstukken behoort, kan de daadwerkelijke actieradius afwijken van bovengenoemd gemiddelde, afhankelijk van het gewicht van de berijder, trapkracht, gebruikte fietsversnelling, weersomstandigheden, gevraagde ondersteuningsgraad en van de leeftijd van de accu. Verder valt in de handleiding van de fiets te lezen dat fietsen in de boost-stand ervoor zorgt dat de accu sneller leeg is, maar dat dit bij de fabrieksinstelling zal liggen tussen de 25 en 40 kilometer. Tenslotte is de commissie het met de ondernemer eens dat de bandenspanning van invloed kan zijn op de actieradius. Gezien het bovenstaande en gezien de brief van [de leverancier] d.d. 31 augustus 2009 en het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige, acht de commissie niet bewezen dat de trapondersteuning van de fiets van de consument afwijkt van het beloofde gemiddelde van 50 tot 75 kilometer. Ten aanzien van de klacht van de consument dat de fiets zwaarder trapt dan hij behoefde te verwachten, merkt de commissie als volgt op. Inderdaad valt in de door de consument bedoelde folder te lezen dat de fiets ook zonder trapondersteuning lekker licht en dus comfortabel fietst. De commissie merkt hieromtrent ten eerste op dat het een feit van algemene bekendheid is, dat in een productfolder het aanprijzen van het product altijd voorop staat. Voorts merkt de commissie op dat bij de vraag wat moet worden verstaan onder "lekker licht en dus comfortabel", geen algemeen antwoord is te geven. Rekening moet immers worden gehouden met onder meer het gewicht van de fiets. De door de commissie ingeschakelde deskundige concludeert in zijn rapport dat de fiets met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voldoet aan de eisen die de fabrikant eraan heeft gesteld, maar dat de trapondersteuning minimaal is. Het is de commissie echter niet gebleken dat de consument op grond van de overeenkomst mocht uitgaan van meer trapondersteuning dan de fiets thans biedt. De commissie acht dan ook niet bewezen dat de fiets vanwege onderhavige klacht niet aan de overeenkomst beantwoordt.   Naar de commissie begrijpt, beklaagt de consument zich tenslotte er over dat de display waarop onder meer de accustatus wordt aangegeven niet naar behoren werkt, omdat de blokjes die de accustatus aangeven bij gebruik van de fiets zeer onregelmatig verdwijnen. De commissie merkt hierover op dat de weergave van de accucapaciteit wel een indicatie geeft voor het nog met trapondersteuning te fietsen kilometers, maar niet in lineair verband daarmee staat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij de weergave van de accustatus bij een mobiele telefoon. Ook daar geldt dat de weergave van de accucapaciteit wel een globale indicatie geeft voor bijvoorbeeld nog het aantal te bellen minuten, maar niet meer dan dat. Ook deze klacht kan derhalve niet leiden tot toewijzing van het door de consument verlangde.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, op 26 mei 2010.