Provisie bij verkoop recreatiewoning consument is onrechtmatig afgedwongen door ondernemer

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen / Betaling    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 8798/11133

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument was eigenaar van een recreatiewoning op het vakantiepark van de ondernemer, maar heeft besloten om deze woning te verkopen. De consument vindt dat de ondernemer hem heeft gedwongen om een bemiddelingsovereenkomst te ondertekenen, waarin is opgenomen dat hij een provisie van 4% van de verkoopsom moet betalen. De consument wil dat de ondernemer de volledige provisie aan hem terugbetaald, omdat deze onrechtmatig is afgedwongen. De ondernemer stelt dat er geen sprake is geweest van dwang. Beiden zijn namelijk tot een bemiddelingsovereenkomst gekomen door aanbod en aanvaarding. De commissie oordeelt dat de ondernemer de consument gedwongen heeft om een bemiddelingsovereenkomst te tekenen in verband met de verkoop van zijn recreatiewoning. In een mail van de ondernemer wordt namelijk aangegeven dat als de consument de woning wil verkopen, hij dan een bemiddelingsovereenkomst moet tekenen. De ondernemer heeft hiermee in strijd gehandeld met de RECRON-Voorwaarden. De ondernemer moet het provisiebedrag van € 3.360,– aan de consument terugbetalen. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de provisie die de consument heeft betaald aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik ben eigenaar geweest van een recreatiewoning op het vakantiepark van de ondernemer. Voorafgaande aan de verkoop van deze woning ben ik verplicht tot het ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst en het betalen van een provisie van 4% van de verkoopsom. Het park is aangesloten bij de RECRON en bovenstaande is in strijd met de RECRON-Voorwaarden. Ik heb meermaals geprotesteerd bij de ondernemer, maar ben met mijn rug tegen de muur gezet onder dreiging van actieve tegenwerking. Op advies van de ANWB heb ik betaald en mijn klacht na verkoop aangetekend aan de ondernemer verzonden. Ze weigerden terugbetaling van de door mij betaalde provisie.

De ondernemer lijkt overigens te willen doen voorkomen dat hij wél een prestatie heeft geleverd die een bedrag van € 3.360,– waard zou zijn. Dat is absurd.
Ik wil dat de ondernemer de volledige provisie aan mij terugbetaalt, omdat deze onrechtmatig is afgedwongen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Partijen sloten een bemiddelingsovereenkomst, die tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding. Van enige druk of dwang is geen sprake geweest. Hiervoor verwijzen wij naar de e-mail die wij op 9 juli 2019 aan de consument hebben gestuurd. Verder verwijzen wij naar artikel 9, lid 1 en 4, van de RECRON-Voorwaarden. In lid 4 staat onder meer: ‘…indien de recreant de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde opdracht geeft op te treden als bemiddelaar bij de verkoop van het kampeermiddel kan dit uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst.

Van dit laatste is sprake. Partijen sloten immers een bemiddelingsovereenkomst in lijn met de hiervoor aangehaalde bepaling uit de RECRON-Voorwaarden. Het tweede deel van artikel 9, lid 3, van de RECRON-voorwaarden is niet aan de orde, nu partijen de overeenkomst sloten zonder enige druk.

Juridisch kader
Artikel 9 van de RECRON-Voorwaarden (vaste plaatsen): Verkoop kampeermiddel

1. Verkoop van het kampeermiddel is te allen tijde toegestaan. De verkoop van het kampeermiddel met behoud van plaats is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
2. De ondernemer kan verkoopvoorwaarden hanteren welke de recreant in acht dient te nemen.
3. De recreant die het kampeermiddel verkoopt dient dit voorafgaand aan de verkoop aan de ondernemer bekend te maken. Bij levering van het kampeermiddel eindigt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang. Het staat de ondernemer vrij al dan niet met de koper een overeenkomst aan te gaan. De ondernemer mag het sluiten van de overeenkomst met de koper niet afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht tot bemiddeling aan de ondernemer.
4. Het staat de recreant vrij zijn kampeermiddel zelf te verkopen dan wel de ondernemer of – na schriftelijke toestemming van de ondernemer – een derde hiervoor in te schakelen. Indien de recreant de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde opdracht geeft op te treden als bemiddelaar bij de verkoop van het kampeermiddel kan dit uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst.
5. Bij de opdracht als bedoeld in de tweede zin van het vierde lid, bedraagt de bemiddelingsvergoeding een vastgesteld overeengekomen bedrag of een bepaald percentage van de verkoopprijs. Deze bemiddelingsvergoeding dient in redelijke verhouding te staan tot de te verwachten uren en kosten die de bemiddelaar maakt of zal maken voor zijn opdracht.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft aangevoerd dat de ondernemer hem heeft gedwongen om een bemiddelings-overeenkomst te ondertekenen, waarin onder meer is opgenomen dat hij een provisie van 4% van de verkoopsom dient te betalen.

Ingevolge artikel 9, lid 3, van de RECRON-Voorwaarden dient de recreant die het kampeermiddel verkoopt dit voorafgaand aan de verkoop aan de ondernemer bekend te maken. Verder mag de ondernemer ingevolge hetzelfde artikel het sluiten van de overeenkomst met de koper niet afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht tot bemiddeling aan de ondernemer. Daarnaast bepaalt artikel 9, lid 4, van de RECRON-Voorwaarden dat de recreant vrij staat zijn kampeermiddel zelf te verkopen dan wel de ondernemer of – na schriftelijke toestemming van de ondernemer – een derde hiervoor in te schakelen.

De vraag waar de commissie zich voor ziet gesteld, is of de ondernemer de consument heeft gedwongen om een bemiddelingsovereenkomst te tekenen in verband met de voorgenomen verkoop van zijn recreatiewoning. De commissie beantwoordt die vraag bevestigend en verwijst hiervoor naar de e-mail van 18 februari 2019 van de ondernemer ([mailadres ondernemer]) aan de consument:

Verkoop op [naam ondernemer]:

Als u, uw woning te koop wilt aanbieden, moet u een bemiddelingsovereenkomst tekenen bij de receptie. Dit is zodat het park uw woning ook kan verkopen en wij weten, wie onze nieuwe gasten zullen worden.

Evident is dat de ondernemer met deze e-mail de consument heeft gedwongen om een bemiddelings-overeenkomst te tekenen in verband met de voorgenomen verkoop van zijn recreatiewoning. Daarmee heeft de ondernemer in strijd gehandeld met artikel 9, lid 3 en 4, van de RECRON-Voorwaarden.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht gegrond verklaren en bepalen dat de ondernemer het provisiebedrag van € 3.360,– dient terug te betalen aan de consument.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond.

De commissie bepaalt dat de ondernemer het provisiebedrag van € 3.360,– binnen twee weken na verzending van dit bindend advies aan de consument dient terug te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 8 januari 2021.