Pyrotechnische gordelaanspanner mag niet zomaar afgaan.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE01-0061

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil betreft de aansprakelijkheid voor de herstelkosten ten gevolgen van het spontaan, zonder enige aanleiding, in werking treden van de pyrotechnische gordelaanspanner in de personenauto van de consument tijdens een rit in Hongarije op 18 augustus 2000.
 
De consument heeft op 21 augustus 2000 de klacht mondeling voorgelegd aan de ondernemer en de klacht op 1 september 2000 schriftelijk herhaald.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Tijdens een rit in Hongarije is op 18 augustus 2000, zonder dat zich daartoe enige aanleiding heeft voorgedaan, de pyrotechnische gordelaanspanner in de auto van de consument in werking getreden. Deze veiligheidsvoorziening mag niet spontaan in werking treden.
De ondernemer heeft aangeboden de helft van de herstelkosten voor haar rekening te willen nemen. De consument kan daar niet mee instemmen. Wanneer een airbag spontaan afgaat, komen de kosten van herstel wel volledig voor rekening van de ondernemer. Dit geval kan daarmee vergeleken worden.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Het betreft een patroon onder de rechter voorstoel, die bij een plotse vertraging wordt geactiveerd door een elektrisch contact en via een kabel de gordel strak trekt. De patroon ging af terwijl hij normaal reed, over een onverharde weg. Het gaf een enorme knal en veel rook en de consument is daar goed van geschrokken.
Ongeveer een week voor de zitting heeft de consument het gebrek laten herstellen op basis van een 50:50 verdeling van de kosten van in totaal ƒ 1.434,22.

De consument verlangt dat de pyrotechnische gordelaanspanner door de ondernemer gratis zal worden vervangen.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
De oorzaak van het afgaan van de gordelaanspanner is niet meer vast te stellen. De garantieperiode is verstreken, zodat herstel van een gebrek in beginsel voor rekening van de consument komt. Uit coulance is aangeboden om de reparatie tegen kostprijs uit te voeren en de consument slechts de helft van de kosten in rekening te brengen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
Van een veiligheidsvoorziening als de pyrotechnische gordelaanspanner hoeft een consument niet te verwachten dat deze spontaan afgaat. In tegendeel: gelet op het geluid en de rook waarmee het in werking treden van de gordelaanspanner gepaard gaat en gelet op het schrikeffect voor de bestuurder, indien het zijn stoel zou hebben betroffen, mag de consument verwachten dat deze alleen in geval van een aanrijding in werking treedt. Dat geval heeft zich niet voorgedaan. Gesteld noch gebleken is dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet op grond waarvan het afgaan van de gordelaanspanner aan de consument moet worden toegerekend.
 
De commissie is op grond van het voorgaande van oordeel dat de auto niet de eigenschappen heeft gehad die de consument daarvan mocht verwachten. Op grond van het bepaalde in artikel 7:24 BW heeft de consument recht op schadevergoeding, in dit geval bestaande uit de kosten van herstel van de pyrotechnische gordelaanspanner. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:
 
· het vervangen van de defecte pyrotechnische gordelaanspanner.
 
De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Voor het geval deze reparatie inmiddels reeds is uitgevoerd en door de consument betaald, dient de ondernemer het in rekening gebrachte bedrag binnen één maand na verzending van deze beslissing te crediteren en aan de consument terug te betalen.
 
Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.
  
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 28 september 2001.