Recron-voorwaarden van toepassing bij verhuur voor recreatieve doeleinden.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0065

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft enige gebreken aan en rond het gehuurde vakantieverblijf (niet schoon, muizen, schimmel, verwarming uitgevallen, onvoldoende straatverlichting). Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 28 november 2003 tot en met 29 februari 2004 voor een bedrag van € 2.399,96. De consument heeft op 1 december 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij aankomst was de vakantiebungalow niet schoon; de consument heeft de bungalow zelf schoon gemaakt. Gedurende de beginperiode waren er veel muizen in de bungalow; dit is vanwege de ondernemer vrij snel verholpen. Gedurende de bewoningsperiode werd schimmelvorming geconstateerd, zowel in de doucheruimte en een slaapkamer als ook in een klerenkast. De schimmel heeft zich ook op kleding gevormd waardoor kleding gestoomd moest worden. De verwarming is tweemaal uitgevallen. Dit is vrij snel verholpen maar de consument heeft enige tijd in de kou gezeten. De straatverlichting was gedeeltelijk defect hetgeen pas na langere tijd is verholpen. Tenslotte heeft de consument de bejegening als onvriendelijk ervaren. Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De consument geeft aan de ondernemer niet meteen gemeld te hebben dat de bungalow niet schoon was. Voorts stelt de consument dat hij graag in overleg tot een oplossing was gekomen en terugbetaling van één maand huur een redelijke vergoeding voor gederfd huurgenot vindt. De consument verlangt terugbetaling van één maand huur.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer stelt dat de consument er mee bekend was dat de gehuurde bungalow bedoeld is voor kort recreatief verblijf en eigenlijk voor continue bewoning gedurende een periode van meerdere maanden. Voorts heeft de consument de gehuurde bungalow tevoren geïnspecteerd zodat zij bekend was met de staat waarin de bungalow verkeerde. De ondernemer acht de klacht dat de bungalow niet schoon was gezocht en stelt vast dat daarover niet meteen is geklaagd. Muizen kunnen in een bosrijke omgeving altijd voorkomen en deze klacht is snel verholpen. De ondernemer stelt voorts dat toen de consument de bungalow betrok de schimmel zich nog niet had gevestigd en dat door regelmatig te luchten en schoon te maken had kunnen worden voorkomen. Met betrekking tot het uitvallen van de verwarming merkt de ondernemer op dat de centrale verwarmingsinstallatie niet ondeugdelijk was en dat de storingen, die nu eenmaal kunnen voorkomen, snel zijn verholpen. De terreinverlichting was in verband met het dierenleven zoveel mogelijk afgesloten. De ondernemer meent dat de aanwezige parkmanager juist heeft gehandeld en dat de consument te veeleisend is geweest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen. De consument was bekend met de aard en de staat van de bungalow voordat hij deze betrok en had er goed aan gedaan meteen melding te maken van het feit dat de bungalow bij aankomst niet schoon was. De overige klachten, in het bijzonder de schimmelvorming, zullen tot enig ongerief aanleiding hebben gegeven. Op grond hiervan acht de commissie het redelijk dat de ondernemer de kosten van het laten reinigen van de kleding van de consument ad € 144,60, aan de consument vergoedt te vermeerderen met een redelijke vergoeding voor overige derving van huurgenot ad € 100,–. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument de reinigingskosten van de kleding ad € 144,60, te vermeerderen met een vergoeding wegens gederfd huurgenot ad € 100,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 12 januari 2005.