Recron-voorwaarden zijn niet van toepassing op een overeenkomst van erfpacht, dus ook niet uit de uit deze overeenkomst voortkomende levering van gas en electra.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC09-0230

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten voor het gebruik van gas, water en elektriciteit op de camping van de ondernemer, op welke camping de consument een recreatiewoning in gebruik heeft.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De door de ondernemer gehanteerde tarieven voor de doorlevering van gas, water en elektriciteit aan de vaste campingbewoners zijn aanzienlijk hoger dan de tarieven die de leveranciers van deze nutsvoorzieningen in rekening brengen voor leveringen aan particuliere woningen. De consument verlangt dat de ondernemer de door hem gehanteerde tarieven terugbrengt tot een aanvaardbaar niveau.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   1. Bij notariële akte van 31 januari 2008 is ten behoeve van de consument het recht van erfpacht gevestigd op een perceel grond gelegen op de camping van de ondernemer. Volgens die akte zal de consument de op dat perceel aanwezige opstal gebruiken als recreatiewoning. In die akte is opgenomen onder welke voorwaarden de erfpacht is gevestigd. In die akte wordt niet verwezen naar de Recron-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bij het sluiten van de overeenkomst van erfpacht evenmin door partijen aanvaard of aan de consument ter hand gesteld. Een en ander betekent dat die voorwaarden niet van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen de consument en de ondernemer en dat de commissie derhalve niet bevoegd is van het voorgelegde geschil kennis te nemen.   2. Indien de commissie al bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, is ingevolge artikel 17 lid 4 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen de consument niet ontvankelijk aangezien deze niet binnen de in artikel 17 lid 3 van die voorwaarden voorgeschreven termijn van twee maanden na het voorleggen van zijn klacht aan de ondernemer, het geschil bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. In dit verband wijst de ondernemer erop dat de consument bij brief van 29 juni 2009 zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd en dat hij eerst op 8 oktober 2009 het geschil bij de commissie aanhangig heeft gemaakt.   3. De consument was voor het sluiten van de overeenkomst van erfpacht op de hoogte van de kosten van de nutsvoorzieningen. Vanwege de verhoging van de kosten door de energieleveranciers, was de ondernemer op zijn beurt genoodzaakt de door hem in rekening te brengen kosten te verhogen. Verder betoogt de ondernemer dat hij de vrijheid heeft te bepalen welk tarief hij toepast en dat de energieprijzen alleen worden verhoogd indien hij dit noodzakelijk acht. Verder tekent de ondernemer aan dat hij als beheerder van de camping voor meer en andere kosten wordt gesteld dan een particulier en dat derhalve vergelijking met de tarieven die voor een particuliere woning worden gehanteerd, niet terecht is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het verweer van de ondernemer dat de commissie niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen, is het meest verstrekkende verweer. Derhalve zal de commissie dat verweer eerst behandelen.   In de door de ondernemer overgelegde notariële akte waarbij het recht van erfpacht is gevestigd ten behoeve van de consument, wordt niet verwezen naar de Recron-voorwaarden. Evenmin is gebleken dat partijen bij een andere overeenkomst deze voorwaarden van toepassing verklaard op hun contractuele relatie ter zake van het recht van erfpacht. Niet gesteld of gebleken is dat de consument en de ondernemer met betrekking tot de levering van gas, water en elektriciteit aan de consument zijn overeengekomen dat op hun rechtsverhouding ter zake de Recron-voorwaarden van toepassing zijn. Weliswaar heeft de consument overgelegd een “overeenkomst voor vaste plaatsen – 2009”, op welke overeenkomst uitdrukkelijk de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen van toepassing worden verklaard, maar het betreft hier een overeenkomst die door de ondernemer is gesloten met een derde en niet met de consument. Hierbij moet worden aangetekend dat de consument niet heeft gesteld dat een dergelijke overeenkomst met hem gesloten is. Evenmin is daarvan gebleken.   Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de Recron-voorwaarden niet van toepassing zijn op de contractuele relatie van de consument en de ondernemer met betrekking tot de levering van gas, water en elektriciteit aan de consument en dat de commissie derhalve niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 10 maart 2010.