Reisagent is aan te merken als reisorganisator en verantwoordelijk voor juiste uitvoering reis

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: (non)conformiteit / Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 16044/23825

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de transfer van het vliegveld naar het hotel. Vanwege het lang wachten op de taxi heeft hij besloten om zelf een taxi te nemen. Deze kosten wil hij op de ondernemer verhalen. De ondernemer ziet geen aanleiding om de kosten aan de consument te vergoeden. De commissie verwijst naar de algemene voorwaarden van de boeking. Als een reisagent zelf reizen organiseert of aan bestaande pakketreizen van een andere organisator reisdiensten toevoegt, wordt hij voor die reis aangemerkt als organisator. De ondernemer heeft aan een bestaande pakketreis een reisdienst, namelijk taxivervoer, toegevoegd. Dit betekent dat de ondernemer aangesproken kan worden voor de juiste uitvoering van alle onderdelen, dus ook de transfer. De commissie oordeelt dat de consument de transfermaatschappij onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om zijn verplichtingen na te komen. Een vergoeding voor de taxikosten is niet aan de orde.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 26 september 2019 met de ondernemer totstandgekomen overeenkomst. De consument heeft bij de ondernemer een pakketreis (vliegreis en hotel) geboekt voor 2 personen naar Salou in Spanje, aangevuld met vervoer per taxi naar het hotel v.v., voor de periode van 1 oktober 2019 t/m 8 oktober 2019 voor de som van € 934,84.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Omdat we laat zouden aankomen op het vliegveld van Barcelona, hebben we een taxi bij geboekt voor vervoer van het vliegveld naar het hotel. Helaas had onze vlucht vertraging en we kwamen om 02.00 uur ’s nachts in Barcelona aan. Op de afgesproken plek stond geen taxi op ons te wachten. We belden het telefoonnummer dat ons was gegeven bij de reisbescheiden, dat bleek een nummer in Engeland te zijn. Na 14 minuten wachttijd kreeg ik iemand te spreken, die ons vertelde dat we naar terminal 2B moesten gaan en dat daar over een uur een nieuwe transfer zou komen. We hebben op de aangegeven plek een uur gewacht, maar er kwam geen taxi. Ik heb toen weer gebeld, maar na 5 minuten wachttijd was ons geduld op. We hebben toen besloten om zelf een taxi te nemen naar het hotel en een einde te maken aan de uitzichtloze situatie. Mijn vrouw was ook nog eens doodziek en we waren allebei doodmoe. Uiteindelijk zijn we ’s morgens om 5.00 uur in het hotel aangekomen. De ondernemer is verantwoordelijk voor deze slechte service.

Klager verlangt een vergoeding van de taxikosten en bijbehorende tol, in totaal € 116,17.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

We hebben de consument de juiste instructies gegeven hoe te handelen in een situatie als deze. Een volgende shuttle neemt enige tijd in beslag. Het taxibedrijf heeft aangegeven dat een volgende shuttle in een uur zal zijn. Kennelijk is de consument gefrustreerd geraakt door de gang van zaken en wilde hij niet langer wachten en heeft hij besloten zelf een taxi te nemen. Dat is de beslissing van de consument zelf geweest. De consument heeft, door de transfer niet af te wachten, niet juist gehandeld. We zien daarom geen aanleiding de consument een vergoeding toe te kennen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij de stukken bevindt zich een email van de ondernemer van 2 oktober 2019, waarin hij – voor zover hier van belang – het volgende aan de consument schrijft: “Graag ontvangen wij de betalingsbewijzen van uw taxi, zodat wij dit kunnen doorsturen naar [naam transfermaatschappij], uw transfer maatschappij. Zij zullen voor u gaan uitzoeken waar het aan gelegen heeft dat er geen transfer meer voor u klaarstond, en dat de volgende transfer niet op tijd kwam opdagen. Het ligt in hun handen of u de kosten van de taxi vergoed zult krijgen. Hier kunnen wij helaas nog niets over zeggen.

Voor zover de ondernemer zich op het standpunt stelt dat hij niet kan worden aangesproken voor een juiste uitvoering van de bij hem geboekte transfer en dat hij in zoverre slechts heeft gehandeld in de hoedanigheid van reisagent volgt de commissie dat niet. Daartoe is het volgende van belang.

Blijkens de boekingsbevestiging heeft de consument bij de ondernemer een pakketreis (vlucht en hotel) geboekt, waarbij [naam reisorganisator] (lid van de ANVR) de reisorganisator is. Gelijktijdig met deze boeking heeft de consument bij de ondernemer ook een transfer bij geboekt. Het geheel is als 1 totaalprijs bij de consument gefactureerd.

In artikel 1 lid 4 van de ANVR-Boekingsvoorwaarden staat dat als de reisagent zelf reizen organiseert of aan bestaande pakketreizen van een andere organisator reisdiensten toevoegt, wordt hij voor die reis aangemerkt als organisator. Een dergelijke situatie doet zich hier voor. De ondernemer heeft aan een bestaande pakketreis een reisdienst, namelijk taxivervoer, toegevoegd. Verder is het geheel, dat wil zeggen de pakketreis en de transfer, als 1 totaalprijs gefactureerd bij de consument. Dit brengt mee dat de ondernemer voor het geheel als organisator moet worden aangemerkt en aangesproken kan worden voor de juiste uitvoering van alle onderdelen, in dit geval de transfer.

Bij het innemen van het geschil is door het secretariaat van de commissie [naam reisorganisator], lid van de ANVR, als wederpartij aangemerkt. Dit is, gelet op wat hiervoor is overwogen, niet juist geweest. De ondernemer had als wederpartij aangemerkt moeten worden. De ondernemer heeft, ondanks het feit dat hij niet als wederpartij was aangemerkt, in het verweerschrift wel op eigen titel inhoudelijk op de klacht van de consument gereageerd. De commissie ziet daarom geen aanleiding om, nu de ondernemer pas nu als wederpartij van de consument wordt aangemerkt, hem alsnog in de gelegenheid te stellen om inhoudelijk verweer te voeren.

Inhoudelijk oordeelt de commissie als volgt. De commissie stelt voorop dat zij begrijpt dat de consument onaangenaam was verrast door het feit dat er na zijn verlate aankomst s’ nachts op het vliegveld van Barcelona geen taxi gereed stond. De consument heeft, door vervolgens contact op te nemen met [transfermaatschappij], juist gehandeld en hij mocht er ook van uit gaan dat, zoals toegezegd, na een uur wel een taxi zou arriveren. Toen dat niet het geval was heeft de consument opnieuw contact opgenomen met [transfermaatschappij].

De commissie begrijpt dat wanneer, zoals de consument stelt, na 5 minuten wachten door [transfermaatschappij] niet wordt opgenomen, zijn geduld op de proef is gesteld. Maar een dergelijke wachttijd is naar het oordeel van de commissie niet zodanig lang, dat van de consument niet langer verlangd kon worden om [transfermaatschappij] in de gelegenheid te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen. Gelet hierop is de commissie van oordeel dat de consument [tranfermaatschappij] onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld zijn verplichtingen na te komen. Dat betekent dat [transfermaatschappij] niet toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen, zodat voor een vergoeding zoals door de consument verlangd geen plaats is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer mr. G.P. Loman, voorzitter, de heer W.A.M. Hendrix, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 7 mei 2020.