Reischeque geen passende vorm van schadevergoeding (3).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0485

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 januari 2009 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Antalya in Turkije met verblijf in een hotel op basis van all inclusive, voor de periode van 19 mei 2009 t/m 2 juni 2009 voor de som van € 2.542,56.   Klager heeft op 4 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de avond vóór vertrek naar Turkije kregen we van de reisorganisator te horen dat we niet, zoals op de tickets stond vermeld, vanaf Eindhoven Airport maar vanaf Schiphol zouden vertrekken. We moesten uiterlijk om 04:00 uur op Schiphol zijn om in te checken. Omdat het vanuit onze woonplaats niet mogelijk was om tijdig per openbaar vervoer op Schiphol te arriveren waren we genoodzaakt een taxi te bestellen, waarvoor we € 175,– extra taxikosten hebben moeten maken. In Turkije werd ons door de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator verzekerd dat de terugreis volgens het geplande tijdstip zou plaatsvinden en dat we terug wel naar Eindhoven zouden vliegen. Omdat we tot de laatste dag voor vertrek niets hoorden van de reisorganisator hebben we zelf geprobeerd om contact te zoeken met de reisorganisator. Na heel veel moeite is ons dit gelukt. We kregen toen te horen dat we de volgende dag niet naar Eindhoven maar naar Schiphol zouden vliegen, met een verwachte aankomsttijd van 20:00 uur. Op Schiphol konden we een nummer bellen voor het vervoer van Schiphol naar Eindhoven. We hebben vanuit Turkije meermalen familie moeten bellen om mede te delen dat we niet van Schiphol maar van Eindhoven airport opgehaald moesten worden. Hierdoor hebben we € 45,– aan telefoonkosten gemaakt. De laatste dag voor vertrek hadden we een bus gereserveerd om inkopen in Antalya te gaan doen. Maar dat was geen vakantiedag maar een dag vol stress, omdat we de hele dag bezig zijn geweest om met de reisorganisator in contact te komen over de terugvlucht naar Nederland. Een vergoeding voor het ongemak is daarom op zijn plaats.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 22 juni 2009, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   De reisorganisator heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   De reisorganisator heeft d.d. 22 juni 2009 een reischeque aangeboden ter waarde van € 300,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is niet weersproken, zodat deze vaststaat.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is.   De reisorganisator heeft klager een vergoeding aangeboden in de vorm van een reischeque. Het is vaste jurisprudentie van de commissie dat, wanneer een klacht gegrond is, een reiziger geen genoegen hoeft te nemen met een vergoeding in de vorm van een reischeque. Een dergelijke wijze van schadevergoeding komt neer op gedwongen klantenbinding, hetgeen niet aanvaardbaar is.   Daarom stelt de commissie stelt een vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 400,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 9 oktober 2009.