Reisorganisator aansprakelijk voor taalprobleem vanwege ontbreken Nederlandstalige reisleid(st)er.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Begeleiding/hulppersonen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-3376

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 23 mei 2001 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een rondreis voor twee personen naar Turkije met verblijf in hotels op basis van verzorging volgens programma, voor de periode van 15 september 2001 t/m 6 oktober 2001 voor de som van € 2.462,21.
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt. 

Tijdens de reis heeft het ontbroken aan Nederlandstalige reisleiding.
Onze klacht is onprofessioneel behandeld.
 
Klager verlangt een vergoeding van € 931,26.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De reis werd begeleid door een uitermate professionele Engelstalige gids. De Nederlandstalige reisleider was de heer Mehmet Metin, die volgens andere cliënten langzaam maar verstaanbaar Nederlands sprak.
 
Genoemde Metin is een Nederlandstalige gids in het bezit van het officiële diploma van het Ministerie van Toerisme in Ankara. Slechts enkele personen hadden vanaf het begin van de rondreis bezwaren tegen de vertalingen. Om die 4 cliënten tevreden te stellen, hebben we Metin vervangen door Cynthia, de assistent hostess te Marmaris. Ook de vertalingen van haar vielen niet goed. Er was in het gezelschap bovendien een amateur-archeoloog die alles nog een keer duidelijk uitlegde.
Bijgaand een schrijven van twee andere cliënten die de mening weergegeven van het merendeel van de groep alsmede een lijst van handtekeningen van de tevreden cliënten.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Gelet op de inhoud van het reisaanbod, waarin onder meer wordt aangegeven dat er twee mogelijkheden zijn als het gaat om de gids en de reisleid(st)er, namelijk of een Nederlandstalige reisleid(st)er met een Engels sprekende Turkse professionele gids of een Nederlandstalige Turkse professionele gids, moet de commissie vaststellen dat de wel aanwezige Engels sprekende Turkse professionele gids niet werd begeleid door een Nederlandstalige reisleid(st)er die in staat was adequaat en op afdoende wijze de door de professionele gids verstrekte informatie te vertalen naar het Nederlands. Klager mocht dit laatste immers verwachten op grond van de inhoud van het reisaanbod.
 
De slotsom is dan ook dat de onderhavige reis niet is uitgevoerd conform de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 
Aan vorenstaand oordeel kan niet afdoen dat andere leden van de groep wel tevreden zouden zijn.
Klager heeft immers voldoende uiteengezet dat zij welbewust voor deze rondreis hebben gekozen omdat ook in het Nederlands de informatie tijdens de rondreis zou worden verschaft.
Als gevolg van het taalprobleem heeft klager voldoende aannemelijk gemaakt dat de rondreis in waarde heeft ingeboet.
 
Ook de tweede klacht van klager is als niet weersproken gegrond.
Bij het bepalen van de omvang van de vergoeding heeft de commissie mede acht geslagen op de aard van de tekortkomingen, de reisduur en -som.
 
Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeen gekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 750,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 21 juni 2002.