Reisorganisator brengt terecht 100% van de reissom als annuleringskosten in rekening. Het all inclusive drankenpakket maakt deel uit van de reissom.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115817

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2017 met de reisorganisator tot stand gekomen en nadien aangepaste overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een vliegreis, een cruise, transfers en een all inclusive drankenpakket voor twee personen, gedurende de periode van 25 november tot en met 15 december 2017, voor de som van uiteindelijk € 4.086,–.

De reis werd op 20 november 2017 door klager geannuleerd. Het geschil betreft de annuleringskosten.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.

Wegens ziekenhuisopname van zijn partner (en reisgenoot) was klager genoodzaakt de reis op 20 november 2017 te annuleren. De reissom (exclusief het drankenpakket) was gedekt door de annuleringsverzekering. Klager heeft de reisorganisator verzocht om restitutie van de kosten van het drankenpakket, dan wel een redelijke vergoeding of een voucher. De reisorganisator heeft dit verzoek met een beroep op de algemene voorwaarden afgewezen. Klager vindt dit niet redelijk; indien klager het drankenpakket rechtstreeks bij de rederij had geboekt dan was het immers wel mogelijk geweest dit voor de afvaart kosteloos te annuleren. Klager wijst er voorts op dat de reisorganisator vooraf niet heeft gewezen op de gevolgen van het bijboeken van het drankenpakket via de reisorganisator in plaats van rechtstreeks bij de rederij. Klager lijdt hierdoor een schade van € 1.084,–.
Daar komt bij dat de reisorganisator in het najaar van 2017 de overeenkomst zelf nog eenzijdig heeft gewijzigd door de geboekte dagexcursie Sao Paulo te annuleren. Klager is hiermee toen accoord gegaan en heeft daarvoor een extra korting gekregen van € 60,–.
Klager is van mening dat de reisorganisator niet als een redelijke reisorganisator heeft gehandeld. Bovendien kan er geen sprake zijn van aantoonbare schade aan de kant van de reisorganisator, nu het drankenpakket, indien rechtstreeks bij de rederij geboekt, wel kosteloos geannuleerd had kunnen worden. Klager verlangt derhalve restitutie van € 1.084,–.

Ter zitting heeft klager nog verklaard dat de annuleringsverzekering slechts dekking bood tot een maximumbedrag, waardoor de kosten van het drankenpakket buiten de dekking bleef. Klager was in de veronderstelling dat dit geen probleem zou zijn omdat het drankenpakket voor vertrek kosteloos geannuleerd kon worden.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Klager is op de hoogte gesteld van de annuleringskosten van zeecruises.
Op 20 november 2017 heeft klager de reis moeten annuleren. Voor annuleringen binnen 30 dagen voor vertrek geldt een percentage van 100% aan annuleringskosten.
Klager heeft een annuleringsverzekering afgesloten. Schade die is ontstaan door annulering van een reis kan op een annuleringsverzekering worden verhaald. Waarom klager niets of niet de gehele schade vergoed heeft gekregen is niet duidelijk, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisator.
Waar klager stelt dat de reisorganisator geen kosten zou hebben gemaakt en dus deze kosten zou kunnen terugbetalen, baseert klager zich op regels van de rederij bij boeking van het pakket via de eigen site. Klager heeft echter niet via de site van de rederij geboekt, maar via de site van de reisorganisator, waardoor het drankenpakket onderdeel werd van de reisovereenkomst, waarvoor de genoemde annuleringsvoorwaarden gelden.
De reisorganisator verwijst naar een rekening van de rederij aan de reisorganisator, waaruit blijkt dat de reisorganisator door de rederij is belast voor twee maal een [naam] Pakket ad
€ 505,17, derhalve € 1.010,34 totaal, en dus de in rekening gebrachte kosten gerechtvaardigd waren. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de schade lager is uitgevallen, zoals in artikel 9.3 van de ANVR Reisvoorwaarden is bepaald.
Met betrekking tot de wijziging in Brazilië geldt het volgende. Klager had een cruise geboekt met een citytour in Sao Paulo. Door een te klein aantal boekingen kon deze tour niet doorgaan. Op 25 september 2017 is hierover contact geweest met klager en is afgesproken dat klager daarvoor een korting van € 60,– zou krijgen. Klager is hiermee accoord gegaan, waarmee dit onderwerp op dat moment werd afgesloten.
Nu klager niet aannemelijk heeft gemaakt dat de kosten voor de reisorganisator lager zijn uitgevallen, heeft klager geen recht op verlaging van de annuleringskosten.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ingevolge de informatie op de website van de reisorganisator zijn op deze reisovereenkomst de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing en in aanvulling daarop de eigen Algemene Voorwaarden van de reisorganisator. Ter zake annulering door de reiziger, ongeacht de oorzaak van de annulering, is in de ANVR Reisvoorwaarden het volgende bepaald.

Artikel 9.1
De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
Artikel 9.2
De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
Artikel 9.3
De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

In aanvulling op deze voorwaarden heeft de reisorganisator in de eigen Algemene Voorwaarden en in de reisovereenkomst vastgelegd dat zijn schade uit een eventuele annulering wordt gefixeerd op een vast percentage, afhankelijk van het tijdstip van opzeggen, een en ander conform artikel 9.2. ANVR Reisvoorwaarden. Voor de periode 30-0 dagen voor vertrek gelden bij cruises annuleringskosten ter hoogte van 100% van de reissom.

Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de reisorganisator terecht annuleringskosten ter hoogte van 100% van de volledige reissom in rekening heeft gebracht. Het all inclusive drankenpakket maakt daarbij onverminderd deel uit van de reissom. Dat dit pakket bij boeking via de rederij wel kosteloos te annuleren zou zijn, is enerzijds niet door klager aangetoond en doet anderzijds niet ter zake nu klager deze service niet rechtstreeks bij de rederij, maar via de reisorganisator heeft geboekt en deze service derhalve als zodanig onderdeel uitmaakt van de reisovereenkomst.

Het feit dat de kosten van het drankenpakket niet door klagers verzekering worden gedekt omdat klager kennelijk onvoldoende verzekerd was, dient voor klagers risico te blijven.
De commissie ziet voorts geen algemene informatieplicht van een reisorganisator ter zake mogelijke verschillen in voorwaarden indien reizigers diensten al dan niet rechtstreeks bij hulppersonen van de reisorganisator kopen. Deze afweging is aan de reiziger zelf en klager heeft ervoor gekozen het drankenpakket als onderdeel van de pakketreis bij de reisorganisator aan te schaffen.

De commissie stelt voorts vast dat klager niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. Ten overvloede wijst de commissie er in dat kader op dat het prijsverschil tussen het bedrag dat de rederij bij de reisorganisator in rekening bracht (€ 1.010,34) en het bedrag dat de reisorganisator bij klager in rekening bracht (€ 1.084,–) ziet op (gederfde) winst en als zodanig valt binnen de definitie van schade ingevolge artikel 9.3 ANVR Reisvoorwaarden.

Ter zake de door klager aangehaalde annulering van de Sao Paulo excursie door de reisorganisator stelt de commissie vast dat klager met deze annulering tegen vergoeding van € 60,– accoord is gegaan en dat dit feit als zodanig in de onderhavige kwestie geen rol meer kan spelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 30 april 2018.