Reisorganisator niet aansprakelijk voor diefstal uit bus

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-0258

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een door de personeelsvereniging met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een busreis voor twee personen naar Parijs en verblijf in een hotel op basis van logies voor een periode vanaf 14 december 2007 tot en met 16 december 2007 voor een reissom van € 13.563,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op vrijdag 14 december vertrok klager met zijn vrouw voor een lang weekend naar Parijs welke trip was georganiseerd door [de personeelsvereniging] die de organisatie van de reis had uitbesteed aan de reisorganisator. Rond 18:30 uur komen twee bussen vol aan in Parijs en wordt een gezamenlijk diner genoten. Omstreeks 19:30 uur bleek het slot van de bus geforceerd en van diverse personen zijn bezittingen ontvreemd, waaronder de digitale spiegelreflexcamera met toebehoren van klager. De diefstal van kostbaarheden is uitgesloten van verzekering en ook de reisorganisator erkent geen aansprakelijkheid in deze. De schadepost is een kleine € 1.000,–. De klager acht de reisorganisator aansprakelijk aangezien deze althans zijn chauffeur in gebreke is gebleven. In haar voorwaarden is niet op een voor de klant toegankelijke manier aangegeven dat hij de aansprakelijkheid afwijst voor diefstal. De reisorganisator heeft geen maatregelen getroffen om de bus te voorzien van een deugdelijk slot. De chauffeur was op de hoogte van het verhoogde risico van een inbraak in Parijs, maar heeft desondanks geen toezicht gehouden op de bus en de passagiers niet op de hoogte gesteld van het feit dat de bus ontbeheerd achtergelaten zou worden. De chauffeur heeft verzuimd aan te geven dat men geen waardevolle spullen in de bus moest achterlaten. Zijn eigen navigatiesysteem heeft hij voor het raam laten zitten waardoor de inbraak mogelijk is uitgelokt.   Klager verzoekt de commissie een vergoeding vast te stellen van € 967,60.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De aansprakelijkheid wordt afgewezen. In de algemene voorwaarden staat expliciet vermeld dat eenieder te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor bagage. Er is geen sprake van nalatigheid aangezien de touringcar werd afgesloten. De touringcar was voorzien van degelijke sloten. Het is aan de personeelsvereniging om te communiceren met haar deelnemers; de reisorganisator heeft in de offerte nadrukkelijk vermeld dat het verstandig is om een reis/en ongevallenverzekering af te sluiten. Het is niet zo dat de chauffeur het navigatiesysteem voor het raam had laten zitten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Klager is verantwoordelijk voor zijn eigendommen en kon zich voor schade daaraan tijdens de reis verzekeren. Hij had dit bij de personeelsverzekering kunnen navragen of zelf een verzekering kunnen afsluiten. In hetgeen klager aanvoert kan geen afwenteling van dat risico op de reisorganisator worden afgeleid. De bus was afgesloten; immers, aan de diefstal is braak vooraf gegaan. Dat er redenen waren om de bus daarnaast ook te bewaken is onvoldoende onderbouwd. Uit gegevens van de reisorganisator ter zitting is bijvoorbeeld niet van een abnormaal hoog diefstalpercentage gebleken. Evenmin is uit het eventueel niet verborgen bewaren van het navigatiesysteem een verwijt aan de chauffeur te maken van de inbraak. Overigens wordt door de reisorganisator betwist dat het systeem in het zicht lag. Wat betreft het al dan niet aanwezig zijn van een vignet dat wees op de eigen verantwoordelijkheid, waarvan in de nadere brief van de gemachtigde van klager nog melding wordt gemaakt, heeft de reisorganisator ter zitting aangegeven waar deze vignetten in de bus zijn aangebracht. Wat daarvan zij, tot aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade van de inbraak zijn onvoldoende gronden aangevoerd.   De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie wijst het verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 13 juni 2008.