Reiziger mag afgaan op informatie van het boekingkantoor.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-0176

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 augustus 2003 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Alanya in Turkije met verblijf in een hotel op basis van “all inclusive”, voor de periode van 4 oktober t/m 11 oktober 2003 voor de som van € 1.345,13.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De vlucht van de heenreis zou een vertrektijd hebben van 11.00 uur. Er is echter sprake geweest van een vluchtwijziging met een vertrektijd van 18.45 uur. In verband met de leeftijd van mijn ouders (77 en 74 jaar) was het niet verantwoord om de dag op Schiphol door te brengen. Wij zijn dan ook weer naar huis gegaan en vervolgens weer naar Schiphol. Dit betekende extra reiskosten en extra parkeergeld.   Wij hebben bij boeking speciaal gevraagd om een hotel in het centrum van Alanya. Dit zou volgens navraag van het boekingskantoor bij de reisorganisator het geval zijn bij het geboekte hotel. Het hotel ligt echter 15 km buiten Alanya, in het dorpje Mahnutma. Wij hebben extra kosten moeten maken om in het centrum te komen.   De reisorganisator reageert niet op onze klachtmelding.   Klager verlangt een vergoeding van € 400,– in totaal.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Vluchtwijzigingen worden normaal doorgegeven aan cliënten. Wij hebben helaas niet kunnen achterhalen, waarom klager niet van deze vluchtwijziging op de hoogte was. Wij nemen wel aan dat het boekingskantoor klanten adviseert om op de dag of avond vóór vertrek op teletekst of internet te kijken.   Wij vermelden niet dat het geboekte hotel in het centrum ligt. Het boekingskantoor had de correcte informatie op dit punt in de Toeristiek kunnen terugvinden.   Wij bieden onze excuses aan voor de ontstane achterstand op onze afdeling. Wij zijn van mening dat klager recht heeft op vergoeding voor gemaakte extra kosten, mits daarvan factuur wordt overgelegd.   De reisorganisator heeft ter zitting een vergoeding aangeboden van € 125,– in totaal.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vluchten per charter mogen dan aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn, maar de reiziger dient daarover wel tijdig te worden geïnformeerd. Hier, waar het gaat om een wijziging van het vluchtnummer, had tevoren niet via teletekst of internet de gewijzigde vertrektijd kunnen worden achterhaald. Terecht heeft de reisorganisator dan ook ingezien dat voor de gemaakte kosten een vergoeding op haar plaats is, ook al heeft klager deze niet met nota’s kunnen ondersteunen. Het ter zitting gedane aanbod wordt in dit verband als voldoende aangemerkt.   In het dossier bevindt zich een schrijven van het boekingskantoor d.d. 15 oktober 2003, waarin wordt verklaard dat de reisorganisator telefonisch heeft gegarandeerd dat het geboekte hotel in het centrum van Alanya ligt. Daar het gepubliceerde reisaanbod op het voor klager belangrijke punt van de precieze ligging van het hotel geen duidelijkheid verschaft, ligt het voor de hand dat klager via het boekingskantoor zich daaromtrent nader liet informeren. Klager mocht op de juistheid van de via het boekingskantoor verkregen informatie vertrouwen. Indien de reisorganisator meent dat het boekingskantoor er wijzer aan had gedaan de Toeristiek erop na te slaan, had hij het boekingskantoor daarheen dienen te verwijzen in plaats van telefonisch een ligging in het centrum te garanderen. Voor zover de reisorganisator meent dat het boekingskantoor mededelingen verkeerd heeft geïnterpreteerd, gaat dit niet klager aan. Binnen de reisvoorwaarden en de boekingsvoorwaarden van de ANVR draagt de reisorganisator tegenover de reiziger de verantwoordelijkheid van de dienstverlening van het boekingskantoor. Daargelaten wat nu de precieze afstand tussen het hotel en het centrum van Alanya is, nu naar vast staat het hotel niet in het centrum is gesitueerd, komt de klacht ook in dit verband voor vergoeding in aanmerking.   De door klager verlangde vergoeding wordt echter mede gelet op de betaalde reissom te hoog geoordeeld. Hierin heeft klager meegenomen dat onder de gegeven omstandigheden aan de eerste twee verblijfsdagen geen ontspanning kon worden beleefd. Dit wordt een ervaring van te persoonlijke aard geoordeeld, om te vertalen in een vergoeding in geld.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 250,– in totaal, het ter zitting gedane aanbod inbegrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 7 juli 2004.