Reparatiekosten airco niet voor rekening consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU06-0002

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 april 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een verplaatsbaar klimaatbeheersingapparaat (airco) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 499,– exclusief verzendkosten en verwijderingsbijdrage. De levering vond plaats op of omstreeks 23 april 2004.   De consument heeft op 1 juni 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Circa een jaar na de aflevering begon het apparaat te lekken. Ik kreeg van de ondernemer het advies contact op te nemen met de leverancier van het apparaat in [het buitenland]. Dat heb ik gedaan. Men gaf mij een advies, dat ik heb opgevolgd. De airco werkte weer. Enige tijd later ontstond opnieuw lekkage. De ondernemer heeft het toestel op 25 augustus 2005 opgehaald voor reparatie. Op 18 oktober 2005 kreeg ik van de ondernemer een brief waarin werd meegedeeld dat het apparaat een week later gerepareerd zou zijn. Vervolgens kreeg ik op 31 oktober 2005 een brief met een voorlopige opgave van de reparatiekosten. De reparatie zou niet onder de garantie vallen, ofschoon de garantietermijn van 2 jaar nog niet was verstreken. Het daarvoor gebruikte argument was dat ik het luchtfilter niet zou hebben schoongemaakt. Dat ontken ik ten stelligste. Ik kreeg de keus tussen het laten repareren van het apparaat tegen betaling van de reparatiekosten of terugzending van het ongerepareerde toestel tegen betaling van de vervoerskosten plus € 36,30 onderzoekskosten. Ik ben hiermee niet akkoord gegaan. Nadat ik de geschillencommissie had ingeschakeld en een deskundige het apparaat, dat zich nog bij de leverancier in [het buitenland] bevindt, had onderzocht bleek mij dat de airco al was gerepareerd op het moment waarop de deskundige dit onderzocht. Het bewijs voor de stelling van de ondernemer dat ik het luchtfilter niet goed zou hebben schoongehouden was dus niet meer aanwezig. Ik heb voor de reparatie geen toestemming gegeven. Inmiddels ben ik het vertrouwen in de ondernemer en de [buitenlandse] leverancier volledig kwijtgeraakt.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de kosten van de reparatie in rekening gebracht bij de consument, omdat is gebleken dat deze het luchtfilter heeft laten vervuilen. Onder deze omstandigheden is de garantie niet van toepassing. Doordat het luchtfilter was vervuild is er water gaan lekken over de startcondensator. Hierdoor is kortsluiting ontstaan. Het lek is veroorzaakt door een opeenhoping van stof op het koude-element, dat zich achter het filter bevindt. Deze omstandigheden komen voor rekening van de consument.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het apparaat is voorzien van een sproeisysteem dat aan de kleine kant is. Dit is inherent aan de compacte bouw. Het is dus geen verborgen gebrek, maar als er veel condenswater is kan de waterafvoer worden geblokkeerd en ontstaat er lekkage. De sproeigoot is dan verstopt. Die sproeigoot is voor een consument niet bereikbaar en kan dus vervuild raken, waardoor ook de opvanggoot vol raakt en overstroomt. Het simpele feit dat het fijnmazig filter niet op tijd is gereinigd kan geen excuus voor de ondernemer zijn. Deze had de consument moeten adviseren een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren in plaats van hem te adviseren het aanzuigfilter met een stofzuiger schoon te zuigen zoals hier is gebeurd. De reparatie is correct uitgevoerd. In de gebruiksaanwijzing staat wel dat het filter schoongehouden moet worden, maar er wordt geen verband gelegd tussen het vervuild raken van het filter en de lekkage. Die is in dit geval veroorzaakt doordat de sproeigoot verstopt is geraakt, hetgeen verband houdt met de plaats waar de condensator, die wordt besproeid met condenswater, zich bevindt. Het apparaat voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de lekkage is veroorzaakt doordat de consument het luchtfilter niet goed heeft schoongemaakt, terwijl uit het deskundigenrapport veeleer een andere oorzaak valt af te leiden. Deze is weliswaar terug te voeren op een vervuiling, doch niet van het luchtfilter, maar van onderdelen waar de consument niet bij kan. Bovendien was het apparaat reeds gerepareerd toen de deskundige dit onderzocht, zodat deze een causaal verband tussen een mogelijke vervuiling van het filter en de opgetreden lekkage niet uit eigen waarneming heeft kunnen vaststellen. De commissie wijst er in dit verband op dat de bewijslast van de stelling dat sprake is van onoordeelkundig gebruik bij de ondernemer berust indien het gebrek zich voordoet binnen de garantietermijn. Dit bewijs heeft de ondernemer niet geleverd. De ondernemer heeft voorts onjuist gehandeld door het toestel te laten repareren voordat de consument zich had uitgelaten over de hem door de ondernemer voorgelegde keus tussen reparatie tegen betaling van de reparatiekosten en het terugzenden van het toestel in ongerepareerde toestand tegen betaling van onderzoek- en transportkosten. Deze omstandigheden brengen de commissie tot het oordeel dat de ondernemer gehouden is het gerepareerde toestel zonder kosten bij de consument terug te bezorgen. De door de consument verlangde ontbinding van de overeenkomst acht de commissie in het licht van de ernst van de klacht een te ver gaande maatregel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer bezorgt het gerepareerde klimaatbeheersingapparaat binnen 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies terug bij de consument zonder hiervoor kosten aan de consument in rekening te brengen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 29 mei 2006.