Reparaties niet verrichten en schade niet vergoeden, nu niet gebleken is dat de overeenkomst qua werkzaamheden zover strekt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113849

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 9 november 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden (vervangen van zinken roevendaken op het pand van de consument) conform offerte van 9 november 2011 tegen de daarvoor aan de consument in rekening gebrachte prijs van € 15.232,–.
De oplevering vond plaats op of omstreeks 1 juli 2012. De consument heeft op 24 maart 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de opgedragen werkzaamheden niet volledig en niet deugdelijk uitgevoerd. Op het werk is 10 jaar garantie gegeven, maar de ondernemer heeft ondanks ingebrekestelling nagelaten de klachten van de consument kosteloos te verhelpen.

De dakbubbels – naar de commissie begrijpt: de lichtkoepels op het dak van de bijkeuken – zijn door de ondernemer niet vervangen. Deze lichtkoepels zijn wel betaald. Omdat de oude lichtkoepels niet zijn vervangen, is schade ontstaan aan het plafond in de bijkeuken.
Bij de uitvoering van werkzaamheden aan een plafond in het pand is gebleken dat op verschillende plaatsen op het dak de dakvervanging niet goed is uitgevoerd.

Bij de uitvoering van werkzaamheden aan een ander pand is een beeld van de consument beschadigd geraakt. De ondernemer is aansprakelijk voor de daardoor geleden schade.

Bij gelegenheid van een overleg op 6 april 2017 is onder meer afgesproken dat de ondernemer een lasnaad zal repareren en het dak verder zal opnemen om mogelijke oorzaken van gebreken te achterhalen, mede in verband met een melding van de consument bij zijn verzekeraar in verband met stormschade. Voorts is afgesproken dat de ondernemer de consument correspondentie met zijn verzekeraar zal sturen waaruit blijkt dat de schade aan het beeld eerst door de consument bij zijn opstalverzekeraar moet zijn gemeld.

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument – voor zover relevant – nog het navolgende opgemerkt.

De consument kan instemmen met het standpunt van de deskundige dat de commissie moet beslissen over een nader onderzoek.

Rekeningen voor het controleren en herstellen van het zink in de goten van 11 december 2014, 18 april 2016 en 6 mei 2016 zijn niet terecht, want hiervoor was al een stelpost opgenomen van € 2.500,– exclusief btw. De ondernemer had bovendien bij verschillende gelegenheden moeten waarschuwen dat de panlatten verrot waren. Dat is niet gebeurd op 11 december 2014, niet op 13 april 2016 een ook niet op 18 mei 2016, dagen waarop reparaties aan het dak zijn verricht.

Pas naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument begrepen dat met de term “roefkappen” niet alle daken werden bedoeld, maar alleen “de met zink bedekte daken”. De consument begrijpt niet waarom er dan toch over panlatten, dakpannen en lood wordt gesproken. Maar ook de geconstateerde gebreken zijn door de ondernemer niet hersteld.

Met betrekking tot de lichtkoepels is in 2011 opdracht tot vervanging aan de ondernemer gegeven. Die vervanging heeft nooit plaatsgevonden. De consument heeft de koepels vervolgens zelf in 2017 door een derde laten vervangen.

Ten aanzien van de door de deskundige met nummer 1c aangeduide klacht merkt de consument op dat hij nog steeds van mening is dat het hele bedrag ten onrechte is gefactureerd, omdat de werkzaamheden op grond van de afgegeven garantie kosteloos hadden moeten worden uitgevoerd. Twee facturen (tot in totaal € 2.963,81) heeft de consument uit coulance voldaan.

Het beschreven onderzoek naar lekkageplekken in de badkamer is onvoldoende geweest, net zoals het onderzoek naar de oorzaak van lekkageplekken in de salon aan de voorkant.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De klacht met betrekking tot het zinken dak en de lichtkoepels ziet op het pand aan de [naam straat] te [plaats]. De klacht met betrekking tot het beeld heeft betrekking op werkzaamheden die de ondernemer heeft uitgevoerd bij een pand van mij aan [naam straat].

Al vrij snel na het uitvoeren van de werkzaamheden traden lekkages op en lagen er elke keer dakpannen af. Ik had geen idee wat een roevendak was. De ondernemer heeft vervolgens herhaaldelijk de dakpannen hersteld. Daar stuurt hij telkens facturen voor. De ondernemer heeft ook houten latten vervangen. Toch komen er steeds weer pannen naar beneden. Volgens mij heeft hij het opgedragen werk niet goed gemaakt.

De hoofdzaak is dat de ondernemer helemaal niet meer komt en niet reageert op brieven en aangetekende post. Het roevendak vertoont gaten, maar de ondernemer neemt niet eens de moeite om de schade op te komen nemen.

In 2016 is het plafond in de woning hersteld. De uitvoerend aannemer heeft gezocht naar de oorzaak van de lekkage die vervanging van het plafond noodzakelijk maakte. Volgens hem kwam dat door een lekkage van het roevendak. Op de zolder kun je ook zien dat de lekkage afkomstig is van het roevendak.

Voor wat betreft de kwestie van de lichtkoepels verwijs ik naar de correspondentie per WhatsApp. Ik heb die koepels in 2011 besteld. De ondernemer heeft dan weer gezegd dat hij ze besteld had, dan weer dat hij ze niet besteld had. Hij heeft ze in elk geval niet geleverd. Ik heb ze hem overigens ook niet betaald. In 2017 heb ik een andere aannemer de koepels laten vervangen. Ik had toen wel een extra schade doordat de oude zo lang waren blijven zitten. De bijkeuken en de kelder daaronder zijn doorweekt geraakt. Na plaatsing van de nieuwe koepels was de lekkage verholpen. De gevolgschade is er nog.

Ook de dakgoten lekken nog steeds. De daklijsten moeten opnieuw vervangen worden. De ondernemer reageert echter niet op mijn klachten. Als mensen niet meer willen reageren, dan weet ik het ook niet meer. Ik deed in het bijzonder zaken met de ondernemer, omdat het een bijzonder pand betreft meteen kostbare inboedel. Daar wil ik niet zo maar iedereen in rond laten lopen. Dat wil mijn verzekeraar ook niet.

De boiler is ook door de ondernemer geplaatst. Die staat niet boven de badkamer. De stookruimte wel, maar niet boven de woonkamer. Ik heb nog steeds last van een lekkage. Ik neem aan da teen ondernemer die het dak maakt ook de goten controleert.

De consument verlangt het alsnog uitvoeren van de werkzaamheden door de ondernemer, vergoeding van de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ondeugdelijke dak, vergoeding van de schade aan het plafond in het pand en vergoeding van de aangebrachte schade aan een kunstwerk.

Standpunt van de ondernemer

Van de ondernemer werd geen inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen. De ondernemer heeft de commissie laten weten dat hij op medische gronden niet in staat was om op het aanvankelijk bepaalde tijdstip ter zitting te verschijnen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb indertijd opdracht gekregen om het zinken dak te bekijken en het loodwerk. De afspraken daarvoor zijn allemaal gelopen via niet via de consument, maar via een contactpersoon. Bij het bekijken van het lood bleek dat het houtwerk waar dat op bevestigd was verrot was. De contactpersoon heeft toen gezegd dat ik het loodwerk maar moest laten zitten, wanneer dat zo slecht was. Dat leverde op dat moment geen problemen op en ik heb vervanging van het loodwerk indertijd verder ook niet in rekening gebracht.

Later zijn er problemen ontstaan als gevolg van een stormschade. De consument heeft van mij een garantie gekregen op het roevendak, maar niet op het pannendak. Vervolgens heb ik werkzaamheden moeten verrichten aan het pannendak. Die opdracht stond los van de opdracht met betrekking tot het roevendak. Voor de werkzaamheden aan het pannendak heb ik een factuur gestuurd, maar die wil de consument niet betalen. Als er weer pannen van het dak af waaien, komt de consument weer bij ons. Dat vind ik prima, maar als wij komen herstellen, dient de consument daarvoor te betalen. Wanneer wij werk verrichten aan het pannendak is dat geen herstelwerk, maar is dat telkens een nieuwe opdracht. Het werk aan de goten en aan het houtwerk waar sprake van is uitgevoerd in 2016.

Met betrekking tot de lichtkoepels kan ik zeggen dat de consument van mening was dat die onder de offerte vielen. Dat was niet zo. Wanneer ik dan vervolgens twee maal aan een aannemer opdracht geef om een bepaald werk uit te voeren en die aannemer komt niet, dan ga ik naar een andere aannemer. Maar dan laat ik een lekkende lichtkoepel niet jarenlang zitten zonder verder actie te ondernemen.

De lekkage die nu aanwezig is komt uit de klemgoten. Die zijn doorgesleten. Daar heb ik geen werkzaamheden aan verricht. Daar heb ik ook niet in gelopen. Ik heb het dak via de achterzijde benaderd, niet via de goten. In de offerte staat wel dat we via de goten zouden gaan, maar dat hebben we bij de uitvoering niet gedaan.

Voordat wij het roevendak hebben gemaakt is sprake geweest van stormschade. Daardoor kwam een zinkplaat omhoog en daardoor zijn weer dakpannen losgeraakt.

Deskundigenrapporten

[Naam deskundige] heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, naar aanleiding van zijn bezoek op 3 januari 2018 het volgende vastgesteld.

Met betrekking tot [naam straat] te [plaats].
Dit is een groot monumentaal pand van vier verdiepingen met een mansart dak (steil oplopend dak bijna verticaal) bedekt met pannen en daarboven een zinken roeven dak met een flauwe hoek van ± 15°. Omdat het dak lekkages vertoonde, er steeds pannen en lood los kwamen en er schilderwerk moest worden gedaan, heeft de consument groot onderhoud aan het dak laten uitvoeren.

Voor dit onderhoud kon subsidies worden verkregen, wat tijdens de opdracht was besproken (door partijen tijdens het onderzoek bevestigd). Om onder de subsidieregeling te vallen, moest er voldoende aan gedaan worden. Reden voor de consument om het in zijn geheel goed aan te pakken en er dan ook voorlopig van af te zijn.

Het werk dat de ondernemer had aangenomen was het zinken roevendak voor € 12.800,– exclusief BTW en voor het nazien van de goten en het lood vastleggen was een stelpost opgenomen van
€ 2.500,– exclusief BTW.

Het zinken dak is door de ondernemer geheel gedaan en het lood met pannen en goten controleren, herstellen is maar deels gedaan.

De consument bleef na het uitvoeren van deze werkzaamheden lekkages houden en heeft er herhaal-delijk bij de ondernemer op aangedrongen om gebreken te herstellen. De ondernemer heeft daar nagenoeg niet op gereageerd. Hij heeft aangegeven dat er betaald moest worden, omdat er nog wat openstond.

Omdat er door de lekkages in een ruimte, op de derde verdieping, plafondhangers waren aangetast en doorgeroest, is dit plafond naar beneden gekomen en moest het vervangen worden. Dit heeft de consument door een bouwbedrijf laten uitvoeren voor een bedrag van € 4.968,50 inclusief BTW.
Dit bouwbedrijf heeft toen ook gekeken naar de lekkages en daar foto’s van gemaakt. Deze zijn in het dossier aanwezig. Omdat dit direct betrekking heeft op het werk van de ondernemer, heeft de consument deze doorgezet met het verzoek om snel te repareren. Hierop werd niet gereageerd en ook niets gedaan. Tijdens het onderzoek waren deze lekkages er nog steeds. Ook hebben we geconstateerd dat er een paar behoorlijke lekkages in de bakgoot onder aan het mansart dak zitten, die tijdens de werkzaamheden niet zijn gezien en of hersteld.

Van de stelpost voor herstel lood, goten en pannen, is maar een klein deel gebruikt. De ondernemer heeft wel wat lood proberen vast te zetten en heeft wat pannen met schroeven vastgezet, maar beslist niet afdoende. Dit is gefactureerd aan de consument € 518,18 exclusief BTW.
Tijdens deze herstelwerkzaamheden is door de ondernemer geconstateerd dat het lood niet op het dak hout was vastgezet, maar aan de boeiborden hing boven het mansart onder het roeven dak.
Ook werd toen vastgesteld dat dit hout deels verrot was (in ieder geval in slechte staat), waardoor het vastzetten van dit lood niet goed uitvoerbaar was.
Dit is niet doorgegeven en gemeld bij de consument, die daar later via het andere bouwbedrijf achter kwam. Deze heeft hiervoor ook een prijsopgave voor gedaan € 1.046,65 (in de stukken aanwezig).

Tijdens het onderzoek gaf de ondernemer aan dat de aanwezige lekkages aan het roeven dak wel onder garantie vallen en dat hij deze spoedig wilde herstellen.

Het leveren en plaatsen van tweelichtkoepeltjes op een lager gelegen plat dak met opstanden en dakwerk, heeft de consument na vele malen vragen en beloftes over het wel of niet besteld zijn hiervan door een ander laten uitvoeren, dit zat overigens niet in het aangenomen werk.

Er moet nog heel wat gebeuren om de daken en goten goed en dicht te krijgen, zowel aan lood- als zinkwerk van roevendak, kil- en bakgoten. Maar ook aan het houtwerk zal het een en ander vervangen moeten worden. Verder dient schilderwerk aan de buitengevel hersteld te worden vanwege de lekkages in de bakgoten (bij het onderhoud is ook het buitenschilderwerk uitgevoerd).

Om de omvang van deze schade en uit te voeren werk te kunnen bepalen, moet alles goed, bijv. met hoogwerker, worden opgenomen. De deskundige merkt op dat daar dan de nodige expertises bij moeten worden betrokken.

De deskundige [naam tweede deskundige] heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, naar aanleiding van zijn bezoek op 27 maart 2018 het volgende vastgesteld.

De klacht over een beschadiging aan een beeld heeft geen betrekking op het pand waarvan het roevendak is vervangen. Bij werkzaamheden aan het andere pand moest een beeld van zijn sokkel worden getild. Bij de uitvoering daarvan is het beeld langs de constructie geschaafd, als gevolg waarvan een kras op het beeld is ontstaan.

Met betrekking tot de werkzaamheden aan het dak maakt de deskundige onderscheid tussen een drietal klachten:
a. werkzaamheden die niet zijn voltooid en garantieklachten;
b. lichtkoepels die niet door de ondernemer zijn vervangen;
c. gevolgschade in de vorm van vervanging van een plafond.

Ad a: onvoltooide werkzaamheden en garantieklachten
De deskundige verwijst naar de als bijlage 1 en bijlage 2 bij het rapport opgenomen oorspronkelijke offerte en de gezonden factuur. Volgens verklaring van de ondernemer zijn de geoffreerde werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij heeft hij enkele uren besteed aan het controleren van de goten en het lood. Werkzaamheden aan de zinken goten bleken niet nodig. De houten daklijsten waaraan het lood was bevestigd bleken zodanig verrot dat werkzaamheden aan het lood zonder voorafgaand herstel van het hout niet zinvol zouden zijn.

Bij de ondernemer is bekend dat er twee naadjes van de roefkappen openstaan en onder garantie hersteld moeten worden. De deskundige begroot de hiermee gemoeide kosten op € 136,12 inclusief btw.

Ad b: lichtkoepels die niet zijn vervangen
Het vervangen van de lichtkoepels maakte geen onderdeel uit van de offerte van 9 november 2011.

Ad c: gevolgschade in de vorm van vervanging van een plafond
Op 13 april 2016 heeft de ondernemer de consument een factuur gezonden voor het herstel van dak en goten, maar de deskundige heeft niet kunnen achterhalen welke werkzaamheden dat betroffen heeft.

Op 18 mei 2016 heeft de ondernemer de consument opnieuw een factuur gestuurd voor het vervangen van panlatten, het mechanisch bevestigen van dakpannen en het vervangen van loshangend lood. Deze factuur heeft de consument niet voldaan. De consument heeft een vergelijkende offerte opgevraagd, maar die wijkt inhoudelijk sterk af van de door de ondernemer omschreven werkzaamheden.

De deskundige merkt op dat sinds het herstel van het zinken roevendak de daklijsten kennelijk zijn hersteld, zodat er in 2016 opnieuw lood kon worden bevestigd. Er zijn kennelijk een aantal lekkage gemeld, maar de precieze gang van zaken is de deskundige niet duidelijk. De werkzaamheden volgens de stelpost op de offerte van 9 november 2011 zijn niet uitgevoerd, dus kan in dit geval ook geen sprake zijn van garantiewerk.

Bij het bekijken van de zolderverdieping en de kapconstructie waren aan de binnenzijde geen actieve leksporen meer zichtbaar. Wel werd water aangetroffen op de vloer van de stookruimte op zolder. Volgens de deskundige was dit water kennelijk afkomstig uit de installatie en niet van een lekkage. Volgens de deskundige bevindt de stookruimte zich ook niet boven de salon aan de voorzijde.

Blijkens de nota voor het vervangen van het plafond in de salon zijn die werkzaamheden in februari/maart 2017 uitgevoerd. Het oude plafond zal waarschijnlijk hebben bestaan uit een basis van riet, dat door middel van staaldraad en nagels en tengels onder de balklaag bevestigd is geweest. Vocht en water hebben logischerwijs invloed op de snelheid van corrosie van de metalen onderdelen. In de kap boven de salon aan de rechter voorzijde zijn oude leksporen zichtbaar. De deskundige kan echter niet achterhalen of deze zijn ontstaan als gevolg van gebreken in het zinken roevendak, de dakpannen met loodafwerking onder de houten daklijsten of vanuit de zinken dakgoten.

De deskundige merkt op dat het hem niet duidelijk is wat er tussen eind 2011 en april 2016 aan werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Volgens de ondernemer was eind 2011 al duidelijk dat de houten daklijsten hersteld moesten worden alvorens het lood hersteld kon worden. Omdat de deskundige niet weet wat er tussen eind 2011 en april 2016 aan werkzaamheden is uitgevoerd, is hem niet duidelijk op grond waarvan de consument meent dat de gevolgschade aan de ondernemer moet worden toegerekend.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben gedurende langer tijd zaken met elkaar gedaan. De consument voert een aantal klachten aan zonder precies nader te specificeren uit welke opdrachten die klachten nu precies voortvloeien. De ondernemer is alleen aansprakelijk voor die kosten die het gevolg zijn van een ondeugdelijke uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden. Het is aan de consument om duidelijk te stellen tot welke werkzaamheden hij opdracht heeft gegeven, in welke mate of op welke wijze de ondernemer vervolgens is tekortgeschoten in de uitvoering van die werkzaamheden en wat daarvan de gevolgen zijn geweest. Het enkel stellen dat er lekkages zijn en dat de ondernemer die moet herstellen is niet voldoende, omdat lekkages ook kunnen zijn ontstaan als gevolg van andere omstandigheden dan werkzaamheden die de ondernemer heeft uitgevoerd.

Ten aanzien van werkzaamheden bij het pand [naam straat] heeft de consument niets aangevoerd met betrekking tot de aard of omvang van een aan de ondernemer gegeven opdracht of de wijze waarop de ondernemer die heeft uitgevoerd. Ook de door de consument gestelde schade is niet onderbouwd. In dat geval kan de commissie klachten met betrekking tot schade aan een beeld niet gegrond oordelen.

Omdat de ondernemer zich deugdelijk dient te kunnen verweren tegen klachten van een opdrachtgever, beoordeelt de commissie enkel klachten die als zodanig kenbaar volgen uit het ingediende klachtenformulier.

Ten aanzien van het pand aan [naam straat] in [plaats] verwijst de consument in het klachtenformulier naar een overeenkomst die in 2011 tussen partijen is gesloten en waarbij de ondernemer zich zou hebben verplicht om het gehele dak van het pand aan [naam straat] te [plaats] te vernieuwen. Ter onderbouwing daarvan verwijst de consument naar een offerte van 9 november 2011. Over andere opdrachten of overeenkomsten spreekt de consument niet en andere offertes of opdrachtbevestigingen zijn ook niet in het geding gebracht. Verder verlangt de consument in het klachtenformulier een vergoeding van de kosten voor het vervangen van een plafond in dit pand. De commissie is van oordeel dat het geschil met betrekking tot het pand aan [naam straat], voor zover de ondernemer dat redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen, is beperkt tot de vraag of de ondernemer in 2011 het roevendak deugdelijk heeft vervangen en tot de vraag of de ondernemer aansprakelijk is voor de kosten van het vervangen van een plafond in de salon van het pand.

Blijkens de overgelegde offerte van 9 november 2011 heeft de ondernemer als werk op zich genomen om het oude zinken roevendak te verwijderen, zinken druiplijsten aan te brengen, zinken roefbanen aan te brengen en zinken roefkappen inclusief klangen. Daarbij heeft de ondernemer voor het controleren en herstellen van het zink in de goten en het controleren en herstellen van het lood een verrekenbare stelpost opgenomen.

Niet weersproken is dat de contacten over dit werk zijn onderhouden via een contactpersoon die namens de consument optrad. Deze contactpersoon is overigens inmiddels overleden. Evenmin is weersproken dat de ondernemer naar aanleiding van de controle van de goten en het lood aan de contactpersoon heeft medegedeeld dat het houtwerk zo slecht was dat vastzetten van lood daarop niet meer mogelijk was en dat hij daarom een deel van het werk met betrekking tot het lood niet kon uitvoeren. Dat de ondernemer heeft nagelaten de goten – waar nodig – te herstellen, is door de consument niet aangevoerd. Dat de contactpersoon van de consument vervolgens de ondernemer heeft laten weten dat hij het werk aan het lood dan maar moest laten zitten, is evenmin betwist. De commissie is dan ook van oordeel dat op grond van de overeenkomst van november 2011 de ondernemer alleen de vervanging van het roevendak aangenomen en uitgevoerd heeft. Voor zover werk aan het lood en de goten niet is uitgevoerd, is dat via de contactpersoon, die de ondernemer als vertegenwoordiger van de consument kon beschouwen.

Voor zover de consument zich beklaagt over ondeugdelijk werk aan dakpannen, kan dat werk niet voortvloeien uit de overeenkomst van november 2011. Dat geldt ook voor de klacht over het niet vervangen van lichtkoepels. Naar andere overeenkomsten dan die van 9 november 2011 heeft de consument in zijn klachtenformulier niet verwezen. Ten aanzien van de lichtkoepels betwist de ondernemer overigens dat hij opdracht tot vervanging heeft gekregen. Offertes of opdrachtbevestigingen van andere overeenkomsten zijn niet in het geding gebracht. De commissie kan daarom niet beoordelen of er na 2011 nog andere overeenkomsten tussen de consument en de ondernemer zijn gesloten en, zo ja, wat de inhoud daarvan is geweest. In dat geval kan de commissie ook niet aan de inhoud van dergelijke andere overeenkomsten toetsen of de ondernemer deugdelijk werk heeft geleverd.

Dit laatste betekent dat werkzaamheden van de ondernemer aan de dakpannen, houtwerk en/of lichtkoepels in deze geschilprocedure niet beoordeeld kunnen worden. Omdat het aan de consument is om zijn klacht deugdelijk te onderbouwen en die onderbouwing op deze punten ontbreekt, laat de commissie de klachten over de lichtkoepels en het werk met betrekking tot de dakpannen verder buiten beschouwing.

De commissie merkt op dat haar, behoudens mogelijk een niet goed afgewerkte lasnaad op het roevendak waarvan sprake is in een e-mailbericht van 6 april 2017 van de consument aan de ondernemer, vooralsnog niet is gebleken dat het roevendak gebreken vertoont. Dat de kwaliteit van de lasnaad aanleiding geeft tot lekkages, is de commissie echter niet gebleken. De deskundige [naam tweede deskundige] heeft op 27 maart 2018 de situatie ter plekke opgenomen en heeft bij het bekijken van de zolderverdieping en de kapconstructie aan de binnenzijde geen actieve leksporen waargenomen. In dat geval kan de commissie niet oordelen dat het roevendak lekt of anderszins reparatie behoeft.

De commissie is verder niet gebleken dat partijen uitvoering hebben gegeven aan de afspraak om het roevendak te inspecteren op gebreken. Een onderzoek met inschakeling van groot materieel (nodig om op het dak te komen) gaat de grenzen van hetgeen van een deskundige van de geschillencommissie kan worden verlangd te buiten en de commissie zal daar om die reden ook geen opdracht toe verstrekken. De consument dient in beginsel aannemelijk te maken dat de ondernemer gebrekkig werk heeft geleverd. Hij heeft echter ook niet zelf een zink- of looddeskundige ingeschakeld om de kwaliteit van het roevendak te laten beoordelen.

Daarbij merkt de commissie meer in het bijzonder ten aanzien van de verlangde vergoeding voor de kosten van het vervangen van het plafond in de salon nog het navolgende op. In zijn reactie van 9 juni 2018 op het rapport van [naam tweede deskundige] heeft de consument nog gewezen op een lekkage in de kap bij een hijsbalk. De consument heeft aangevoerd dat de aannemer die het plafond heeft vervangen hem heeft gewezen op deze lekkage (bij de hijsbalk) en heeft opgemerkt dat water van die lekkage naar het plafond van de salon liep. Gelet op de locatie van een hijsbalk is niet aannemelijk dat deze lekkage, die volgens de aannemer die het plafond heeft vervangen de oorzaak van de schade aan het plafond is geweest, terug te voeren valt op een gebrek aan het roevendak, dat immers midden boven op het pand ligt en niet aan de zijkant, waar zich een hijsbalk bevindt. Bij bestudering van het pand vanuit de lucht via ‘Google Maps’ is de commissie ook niet gebleken dat in het zinken gedeelte van het dak een hijsbalk door de dakbedekking steekt. Wanneer de noodzaak tot vervanging van het plafond voortvloeit uit een lekkage in de omgeving van de hijsbalk is zonder nadere onderbouwing door de consument – die ontbreekt – niet aannemelijk dat hij de herstelkosten met betrekking tot het plafond heeft moeten maken als gevolg van een ondeugdelijke vervanging van het roevendak.

Résumerend stelt de commissie vast dat, voor zover dat redelijkerwijs voor de ondernemer kenbaar is geweest, de klachten zich beperken tot het toebrengen van schade aan een beeld, het niet deugdelijk uitvoeren van de vervanging van het zinken roevendak en een aansprakelijkstelling voor de kosten van vervanging van een plafond. De eerste klacht is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Dat de ondernemer gebrekkig werk heeft geleverd bij de vervanging van het roevendak volgt niet uit de waarnemingen van de deskundige [naam tweede deskundige] (die geen actieve leksporen heeft waargenomen aan de binnenzijde van de zolderverdieping en de kapconstructie) en is verder niet aannemelijk gemaakt. Dat het plafond in de salon vervangen moest worden als gevolg van een lekkage aan het roevendak is evenmin aannemelijk gemaakt en het tegendeel volgt veeleer uit hetgeen de consument in reactie op het rapport van [naam tweede deskundige] nog heeft opgemaakt.

Het voorgaande voert de commissie al met al tot het oordeel dat geen gronden zijn gebleken om de ondernemer aansprakelijk te houden voor het uitvoeren van herstelwerk of voor het betalen van een schadevergoeding. In dat geval moet worden beslist als na te melden.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist op 8 oktober 2018 door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven.