Rijschool heeft fout inzake tijdstip examen voldoende hersteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Rijopleidingen    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: RYO08-0009

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 6 september 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – een lespakket autorijlessen met examen(garantie) – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.900,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks najaar 2007.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Omdat er bij de planning van de ondernemer een fout is gemaakt heb ik op 27 november 2007 geen examen kunnen doen. Ik heb bij de ondernemer een lessenpakket inclusief examen en examengarantie afgenomen omdat ik met spoed een rijbewijs nodig had. Ik heb van mijn kant aan al de voorwaarden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen. De teleurstelling was dan ook zeer groot toen ik bij het CBR aankwam en ik een uur te laat bleek te zijn. Ik ben daarna met de instructrice teruggereden naar het kantoor van de ondernemer om dit drama alsnog opgelost te krijgen. De paniek op kantoor was zichtbaar en ook de instructrice sprak van een grote blamage voor het bedrijf. Er werden mij uiteindelijk twee keuzes voorgelegd en wel na ruim anderhalve week weer afrijden of de volgende dag. Omdat ik alleen op dinsdag kon, was de anderhalve week optie niet mogelijk. Voor de volgende dag heb ik toestemming van mijn werkgever moeten vragen en een halve dag vrij moeten nemen, iets wat gezien de hectische periode van verhuizingen en reorganisatie niet meeviel. Ik stond met mijn rug tegen de muur en heb deze optie, onder protest aanvaard, ook omdat ik geen andere keuze had, vanwege de haast om het rijbewijs te halen. Ik heb me in die 24 uur niet voldoende op kunnen laden en was eigenlijk nog zeer boos. De instructrice vond het ook niet zo’n beste oplossing. Indien ik het wel had gehaald was daarmee alles vergeten en vergeven maar dat heb ik niet. Gezien de drie Bovag sterren waarmee de ondernemer adverteert had ik wel een betere en correcter afhandeling van mijn zaak verwacht. Ik heb diverse pogingen ondernomen om contact met de ondernemer te krijgen maar dit blijkt onmogelijk. Het enige wat de ondernemer me aanbiedt is de les die ik heb genoten toen ik eigenlijk moest afrijden en de les van de volgende dag (in een andere auto met een andere instructeur) naar het examen toe. Hier kan ik geen genoegen mee nemen en ik verzoek de ondernemer dan ook om met een beter voorstel te komen en wel binnen een week. We zijn inmiddels vier maanden verder en het aantal lessen dat ik weer zou moeten volgen neemt met de week toe. Ook heb ik een halve dag vrij moeten nemen en loop ik waarschijnlijk een subsidie van € 1.000,– mis. Ook heb ik nog steeds geen rijbewijs waardoor mijn kosten van vervoer aanzienlijk zijn. De schade die ik van dit alles ondervind is dus aanzienlijk te noemen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het klopt dat het examen op 27 november 2007 een uur eerder gepland was dan in de consuments-en onze planning stond waardoor het examen niet heeft plaatsgevonden. Wij hebben direct actie ondernomen en samen met de consument naar een oplossing gezocht. De consument is hiermee akkoord gegaan. Nu echter, geeft de consument aan niet akkoord te zijn met de gang van zaken, wat bij ons vreemd overkomt.   Hier een korte opsomming van de feiten: 1. het officiële examen was gepland op 27 november 2007 om 09.50 uur; 2.in de consuments- en onze planning stond deze op 27 november 2007 om 10.50 uur; 3. het examen op 27 november 2007 is hierdoor niet doorgegaan; 4. de consument heeft nog een les ontvangen in plaats van het examenblok (extra les op 27 november 2007); 5. een dag later heeft de consument officieel examen afgelegd en een les vooraf ontvangen (extra lesuur).   Gezien het feit dat de consument twee extra lessen heeft ontvangen en één dag later examen heeft gedaan, gaan wij ervan uit dat zijn rijvaardigheid hieronder niet heeft geleden, integendeel.   Ook geeft de consument aan dat hij de les vooraf aan het examen in een andere auto gelest heeft. Dit klopt, echter beide voertuigen zijn identiek uitgevoerd en van hetzelfde type. Het examen heeft de consument weer in de auto gedaan waarin hij alle lessen ontvangen heeft.   Dat de consument vanaf 28 november 2007 niet meer gelest heeft, is niet aan ons verwijtbaar. Hij heeft zelf geen actie ondernomen. Wij zijn te allen tijde bereid geweest de opleiding voort te zetten. Aan zijn instructrice heeft de consument zelf aangegeven dat hij in 2008 telefonisch contact zou nemen voor nieuwe lesafspraken. De consument had het namelijk op dat moment te druk met zijn normale werkzaamheden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Door de snelheid waarmede de fout zijdens de rijschool is hersteld was zelfs geen gelegenheid drie rijlessen te volgen welke conform de BOVAG voorwaarden in dit geval moet worden aangeboden. Gezien de korte tijdsspanne – een dag – mocht met twee lessen worden volstaan. Voor de overige klachten ziet de commissie geen feitelijke grondslag. Met name heeft de consument de ondernemer niet in staat gesteld de overeengekomen examengarantie uit te voeren.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Rijopleidingen op 29 oktober 2008.