Schade aan apparaten wegens stroomstoring; geen piekbelasting, geen sprake van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 90039

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een vordering van de consument op de ondernemer ad € 729,32 ter zake van de door de consument gestelde schade aan twee apparaten wegens stroomuitval.

De consument stelt dat de klacht op 30 juli 2014 is ontstaan en dat hij zijn klacht op 17 september 2014 schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 30 juli 2014 is door een stroomstoring ten gevolge van een kabelbreuk schade door piekspanning ontstaan aan een kookplaat en een oven van de consument.

Een monteur van de fabrikant van de apparatuur is vervolgens diverse malen bij de consument thuis geweest om de schade te herstellen. Daarmee was nogal wat tijd gemoeid zodat de consument pas wat later beschikte over alle reparatiefacturen.

Beide apparaten waren pas ongeveer 1 jaar oud en zijn eerder spanningsloos geweest zonder nadelige consequenties. De oorzaak ligt dan ook niet aan de ouderdom van de apparaten of de fijngevoeligheid daarvan.

De consument heeft van een buurman gehoord dat bij hem ten gevolge van dezelfde storing diverse apparatuur (een modem, een transformator van een laptop en een radio) ook niet meer goed zou functioneren.

De ondernemer weigert aansprakelijkheid te aanvaarden. De consument is het hiermee niet eens en hij verlangt betaling door de ondernemer van het volledige schadebedrag ad € 729,32.

Ter zitting is door de consument – in hoofdzaak – het navolgende aangevoerd.

Het klopt dat een buurman tegen mij heeft gezegd dat er bij hem ook apparatuur stuk was gegaan, maar hij wil er kennelijk geen probleem van maken. Er is ook een monteur bezig geweest met de lift, maar de consument heeft daarover verder geen navraag gedaan. De consument heeft geen contact opgenomen met andere bewoners met de vraag of bij hen ook apparaten kapot zijn gegaan.

Het is juist dat een monteur nogal wat tijd is bezig geweest met de oven. Dit is kennelijk wel een enigszins gevoelig apparaat. Er is bij de consument geen andere apparatuur dan de kookplaat en de oven kapot gegaan. Er stond wel andere apparatuur aan, zoals de koelkast.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Naar aanleiding van de door de consument gestelde schade heeft de ondernemer onderzoek laten doen. Bij de storing in kwestie werden 6 huishoudens getroffen. Naast de claim van de consument zijn geen andere claims als gevolg van deze storing ontvangen. Opvallend is dat zich in het huishouden van de consument niet meer schade heeft voorgedaan. Bij een piekspanning zouden meer apparaten zijn gesneuveld.

Ter zitting is namens de ondernemer – in hoofdzaak – het navolgende aangevoerd.

Er heeft zich geen piekspanning voorgedaan. Er zijn geen andere schademeldingen bij de ondernemer binnengekomen. Bij een piekspanning zou dit zeker wel te verwachten zijn.
Elk apparaat dient in ieder geval bestand te zijn tegen een onderbreking van elektrische energie.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.
Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn van toepassing de “Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport Elektriciteit 2008, voor kleinverbruikers”, hierna te noemen: de AV.
In artikel 17 lid 1a van de AV is bepaald – voor zover hier van belang – dat de ondernemer jegens de consument aansprakelijk is voor schade als gevolg van onderbreking van het transport van elektrische energie, echter uitsluitend indien en voor zover de onderbreking het gevolg is van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming en het zaakschade betreft bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies.

Naar het oordeel van de commissie is in de onderhavige zaak niet gebleken dat sprake is geweest van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming. De ondernemer heeft onderzoek laten doen en gemotiveerd naar voren gebracht dat zich tijdens de werkzaamheden op 30 juli 2014 geen piekbelasting of iets dergelijks heeft voorgedaan. Bovendien heeft de ondernemer aangevoerd dat de klacht van de consument de enige claim is geweest die verband hield met de stroomonderbreking op 30 juli 2014. Indien er sprake geweest zou zijn van een piekbelasting is niet goed voorstelbaar dat niet meer ingeschakelde apparatuur, zoals de koelkast, bij de consument thuis kapot is gegaan en er ook niet meer klachten of claims door andere bewoners woonachtig in de nabije omgeving van de woning van de consument bij de ondernemer werden kenbaar gemaakt of ingediend.

De commissie is voorts van oordeel dat indien bepaalde apparatuur mogelijk niet bestand is tegen een stroomonderbreking dit niet voor rekening en risico van de ondernemer als leverancier van elektriciteit dient te komen.

De consument heeft weliswaar nog gesteld dat ook bij een buurman ten gevolge van dezelfde storing diverse apparatuur (een modem, een transformator van een laptop en een radio) niet meer zouden functioneren, maar onduidelijk is waarom deze buurman zijn schade niet ook bij de ondernemer heeft geclaimd, terwijl de consument deze stelling voor het overige niet nader heeft onderbouwd door middel van bewijsstukken.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 16 december 2014.