Schade aan computer door de piekstroom; ondernemer in beginsel aansprakelijk voor schade. Door afschrijving computer heeft consument geen voor vergoeding vatbare schade geleden.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-1098

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft schade ten gevolge van de levering van elektriciteit.
 
De consument heeft de klacht op 18 maart 2006 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Door piekstroom is het moederbord van de computer van de consument kapot gegaan. De kosten voor reparatie hiervan bedragen € 450,–. Volgens de ondernemer is bij het opstarten van een computer altijd sprake van enige piekstroom. Bij een oudere computer, zoals die van de consument, kan dan volgens de ondernemer wel eens iets mis gaan. De consument merkt op dat zijn computer net 5 jaar oud is en dat door de desbetreffende storing in een kleine omgeving van het huis van de consument door meer dan 30 personen schade is geleden aan hun computer.
 
Ter zitting heeft de consument – in hoofdzaak – verder nog het volgende aangevoerd.
 
De ondernemer schuift de schuld van de onderbreking af op Netbeheerder. De consument heeft echter alleen een contract met de ondernemer. Hij heeft in afwachting van de uitspraak van de commissie de computer nog niet laten repareren, maar maakt gebruik van een oude computer van een collega.
 
De consument verlangt een schadevergoeding ter hoogte van € 450,– dan wel het laten maken van de computer.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Op 1 maart 2006 heeft zich een grote elektriciteitsstoring voorgedaan in het hoogspanningsnet van Netbeheerder. Als gevolg hiervan is ook het transport van elektriciteit aan afnemers enige tijd onderbroken. Bij het herstel van het transport van elektriciteit hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. Nu de oorzaak van eventuele schade gelegen is in de storing in het net van Netbeheerder en de ondernemer daar geen invloed op heeft, is geen sprake van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming. De ondernemer is hiervoor dan ook niet aansprakelijk. De ondernemer beroept zich op artikel 20 van zijn algemene voorwaarden, op grond waarvan de ondernemer niet aansprakelijk is voor de schade.
 
De ondernemer merkt ten slotte op dat naar aanleiding van de elektriciteitsstoring slechts 5 klachten zijn ingediend bij de ondernemer. Geen van de klagende afnemers wonen in de directe omgeving van de woning van de consument.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:74 en 6:75 van het Burgerlijk Wetboek – hierna: BW – heeft de consument recht op vergoeding van de door hem geleden schade indien deze het gevolg is van een tekortkoming van de ondernemer in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. De consument dient te bewijzen dat sprake is van schade, een tekortkoming van de ondernemer en dat de schade is veroorzaakt door de tekortkoming. Het is dan aan de ondernemer om te bewijzen dat de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend. Indien een partij slaagt in het bewijs, is de ander gerechtigd het tegendeel te bewijzen.
 
De ondernemer heeft niet weersproken dat na het opstarten van de levering bij de beëindiging van de storing een piekstroom heeft plaatsgevonden. Daarmee staat vast dat sprake is van een tekortkoming van de ondernemer. Overeenkomstig de artikelen 6:74 en 6:75 BW is de ondernemer aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. De ondernemer heeft in dit verband slechts aangevoerd dat de stroomstoring heeft plaatsgevonden in het hoogspanningsnet van Netbeheerder. De ondernemer heeft echter niet aangegeven waarom dit overmacht voor de ondernemer zou opleveren; de commissie overweegt in dit verband dat het feit dat de ondernemer geen invloed heeft kunnen uitoefenen ter voorkoming van de storing, niet betekent dat ook Netbeheerder de storing niet heeft kunnen voorkomen. Nu de ondernemer voor de nakoming van zijn leveringsplicht gebruik maakt van het hoogspanningsnet van Netbeheerder, staat vast dat de oorzaak voor de tekortkoming gelegen is in de risicosfeer van de ondernemer. Voor zover de ondernemer zich op de in zijn algemene voorwaarden opgenomen beperking van zijn aansprakelijk­heid beroept ter ondersteuning van zijn beroep op overmacht, overweegt de commissie als volgt. Sinds de invoering van de energieliberalisering in juli 2004 is de overeenkomst tot levering van elektriciteit te zien als een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW, hetgeen blijkens artikel 7:6 BW meebrengt dat een beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer niet is toegestaan en derhalve in strijd met de wet is. Een beroep van de ondernemer op een dergelijke bepaling kan er dus niet toe leiden dat de ondernemer niet aansprakelijk is.
 
Ten aanzien van de schade overweegt de commissie overweegt de commissie als volgt. Niet bestreden is dat door de piekstroom de computer van de consument beschadigd is. De ondernemer is hiervoor in beginsel aansprakelijk. De commissie is echter van oordeel dat van algemene bekendheid is dat computers gewoonlijk in drie jaar volledig zijn afgeschreven, zodat de economische waarde (de ‘dagwaarde’) van de vijf jaar oude computer van de consument moet worden gesteld op € 0,–. Daaraan doet niet af dat de computer voor de piekstroom nog voldeed aan de wensen van de consument, aangezien niet de technische maar de economische levensduur van een zaak beslissend is voor de waarde van die zaak. Daarmee staat vast dat de consument geen voor vergoeding vatbare schade heeft geleden. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op, 14 juli 2006.