Schade aan de betegeling van de toiletruimte als gevolg van de plaatsing van de nieuwe meter; ondernemer aansprakelijk is voor de ontstane schade.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-0032

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk is voor de schade aan de betegeling van de toiletruimte als gevolg van de plaatsing van de nieuwe meter.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Op dinsdag 1 november 2006 is door een monteur van de ondernemer een nieuwe meter geplaatst. Een dag later bleek dat daardoor schade is veroorzaakt aan de andere zijde van de muur in de toiletruimte, doordat door de wand van de meterkast is geboord en geschroefd waardoor een tegel in de toiletruimte is kapotgemaakt. Omdat deze tegel niet meer verkrijgbaar is dient de gehele betegeling te worden vervangen hetgeen € 1.200,– kost.
De ondernemer is aansprakelijk voor deze schade omdat deze is toegebracht door haar monteur en deze monteur heeft nagelaten de dikte van de wand vooraf te controleren en geen toestemming heeft gevraagd om door de wand heen te boren.
De consument vordert een bedrag van € 1.200,–.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De ondernemer betwist niet dat de schade is ontstaan als gevolg van de montage van de nieuwe meter door haar monteur, doch acht zich daarvoor niet aansprakelijk, althans acht het niet redelijk en billijk om de gevolgen van hetgeen gebeurd is geheel en al bij de ondernemer te leggen. De monteur hoefde niet te verwachten dat de montageplaat in de meterkast gelijktijdig ook de dunne scheidingswand met de toiletruimte was, waardoor er niet voldoende materiaaldikte was om de nieuwe meter te monteren. De monteur hoefde een dergelijke dunne wand niet te verwachten en de consument had de monteur hier van tevoren voor moeten waarschuwen.
 
De ondernemer acht het op grond van de redelijkheid en billijkheid acceptabel dat beide partijen 50% van de schade dragen. De ondernemer verzoekt de commissie dienovereenkomstig te beslissen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie is van oordeel dat de ondernemer wel degelijk aansprakelijk is voor de ontstane schade. De schade is immers ontstaan doordat een bij haar in dienst zijnde monteur bij de plaatsing van de nieuwe meter onvoldoende heeft geverifieerd of de wand dik genoeg was om zonder schade de meter te bevestigen. De verantwoordelijkheid hiervoor kan niet worden afgewenteld op de consument, temeer nu niet gebleken is dat met betrekking tot de dikte van de wand sprake was van zodanige uitzonderlijke situatie dat op de consument terzake een informatieplicht rustte.
Het gevorderde schadebedrag is echter niet onderbouwd door een schriftelijke offerte. De commissie acht, gelet ook hierop, het voorstel van de ondernemer om de helft van de gevorderde schade voor haar rekening te nemen redelijk en zal dan ook dienovereenkomstig beslissen.
 
Beslissing
 
De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een bedrag van € 600,– dient te vergoeden. De betaling dient plaats te vinden binnen één maand na verzending van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 22 juni 2007.